11-рі­чна Со­фія Ро­зні­чук ви­не­сла з во­гню трьох мо­лод­ших бра­тів і се­стру

11-РІ­ЧНА СО­ФІЯ РО­ЗНІ­ЧУК ВИ­НЕ­СЛА З ВО­ГНЮ ТРЬОХ МО­ЛОД­ШИХ БРА­ТІВ І СЕ­СТРУ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

— Ко­ло две­рей смер­ді­ло ди­мом. Від­кри­ла — а там усе го­рить. Ки­ну­ла­ся бу­ди­ти бра­ти­ків і се­стри­чку. Вийти з ха­ти не бу­ло як. Ро­зби­ла стіль­цем ві­кно і ви­са­ди­ла їх на­двір. Не бо­я­ла­ся. Пе­ре­жи­ва­ла лиш, щоб всти­гну­ти, — ка­же 11-рі­чна Со­фія РО­ЗНІ­ЧУК із се­ла Ко­би­ле­цька По­ля­на Ра­хів­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті.

25 ли­сто­па­да Со­фія Ро­зні­чук з па­ла­ю­чо­го бу­дин­ку вря­ту­ва­ла трьох бра­тів, яким 6 ро­ків, 5 та 1 рік і 7 мі­ся­ців та 2-рі­чну се­стру. З ни­ми був дядь­ко — Ва­силь Іва­но­вич, 51 рік. Має хво­ро­бу ніг, не мо­же пе­ре­су­ва­ти­ся.

Ха­та зайня­ла­ся близь­ко 22:00, ко­ли всі ля­га­ли спа­ти. До­ки Со­фія ря­ту­ва­ла бра­тів і се­стру, по­же­жу по­ба­чи­ли су­сі­ди. Пер­ши­ми на до­по­мо­гу по­спі­ли Бо­г­дан Ли­бав­ка та Іван Та­ба­ка. Ви­тя­гли з ха­ти чо­ло­ві­ка.

Ба­тьки ді­тей 26-рі­чна Ра­ї­са Юзе­пчук та 41-рі­чний Ми­хай­ло Ро­зні­чук то­го ве­чо­ра бу­ли в рай­цен­трі.

— У них ще є гру­дне ма­ля. Силь­но за­сту­ди­ло­ся, по­ве­зли в лі­кар­ню, — роз­по­від­ає 42-рі­чний Іван Та­ба­ка. — Про по­же­жу те­ле­фо­ном ска­за­ла су­сід­ка. Ми з жін­кою вско­чи­ли в ма­ши­ну і пом­ча­ли на до­по­мо­гу. Бі­ля бу­дин­ку вже був Бо­г­дан Іва­но­вич. Він не­да­ле­чко від Ра­ї­си жи­ве — че­рез рі­чку. Ді­ти сто­я­ли на мо­ро­зі го­лі й бо­сі. Ви­дно, що зі­бра­ли­ся до сну. Ха­та де­рев’яна, все па­ла­ло і ру­ши­ло­ся. Але на свій ри­зик по­лі­зли все­ре­ди­ну. На­йшли дядь­ка і ви­тя­гну­ли че­рез ві­кно.

Су­сі­ди вку­та­ли ді­тей у свій одяг та від­ве­зли в лі­кар­ню.

— Там ма­лих на­грі­ли й на­го­ду­ва­ли. Ли­ши­ли на но­чів­лю, — про­дов­жує Та­ба­ка. — На ра­нок по­ве­зли їм ре­чі, але в лі­кар­ні не за­ста­ли. Ді­тей за­бра­ли ба­тьки.

Ро­ди­на Со­фії — ром­ської на­ціо­наль­но­сті. Ді­ти до шко­ли й сад­ка не хо­дять, ба­тьки по­стій­ної ро­бо­ти не ма­ють, ка­жуть у се­лі.

— У них бу­ла де­рев’яна ма­лень­ка ха­ти­на на одну кім­на­ту. Ра­ї­са ро­дом із Ра­хо­ва, з Ми­хай­лом офі­цій­но не одру­же­ні, — ка­же 54-рі­чна Ва­лен­ти­на Гі­ла­зо­ва з Ко­би­ле­цько-По­лян­ської сіль­ської ра­ди. — Чим за­йма­є­ться чо­ло­вік — не­ві­до­мо, йо­го май­же ні­ко­ли тут не­має. Рая ді­тей гля­ді­ла. В ха­ті сві­тла не бу­ло, па­ли­ли груб­кою. Мо­же, від сві­чки чи жа­ру зайня­ло­ся, або — від Ва­си­ле­во­го не­до­пал­ка.

Ді­ти сто­я­ли на мо­ро­зі го­лі й бо­сі

Ба­га­то­ді­тну ро­ди­ну при­хи­сти­ли ро­ди­чі в Ра­хо­ві. Їхній бу­ди­нок від­нов­лен­ню не під­ля­гає.

— Ха­та зго­рі­ла, як сір­ник. Ма­лих вря­ту­ва­ла опе­ра­тив­ність дів­чин­ки, що не роз­гу­би­ла­ся, — ка­же На­та­лія Ба­тир з обла­сно­го управ­лі­н­ня з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. — Пов­ні­стю зни­ще­ні дах і сті­ни. Чо­му зайня­ло­ся, ма­ють вста­но­ви­ти екс­пер­ти.

Ря­ту­валь­ни­ки вру­чи­ли Со­фії Ро­зні­чук по­дя­ку ”За му­жність” і по­да­ру­ва­ли мо­біль­ний те­ле­фон.

Со­фія Ро­зні­чук із се­ла Ко­би­ле­цька По­ля­на Ра­хів­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті сто­їть з Оле­ксан­дром Ту­ше­ром з ра­йон­но­го управ­лі­н­ня з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Три­має по­дя­ку та мо­біль­ний те­ле­фон. Отри­ма­ла їх за по­ря­ту­нок мо­лод­ших бра­тів і се­стри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.