КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

В укра­їн­ців у гру­дні бу­де 11 офі­цій­них ви­хі­дних і 20 ро­бо­чих днів. 25 грудня від­по­чи­ва­ти­ме­мо на честь Рі­здва. Ви­хі­дний бу­де і день на­пе­ре­до­дні свя­та. Але йо­го до­ве­де­ться від­пра­цю­ва­ти в су­бо­ту, 22 грудня. 31 чи­сло — ви­хі­дний. Йо­го укра­їн­ці від­пра­цьо­ву­ва­ти­муть 29 грудня.

36% укра­їн­ців ні­ко­ли не чи­та­ли дру­ко­ва­них кни­жок, за да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня Укра­їн­сько­го цен­тру еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних до­слі­джень ім. Оле­ксан­дра Ра­зум­ко­ва.

В Укра­ї­ні з по­ча­тку ро­ку з не­пла­тни­ків алі­мен­тів стя­гну­ли 4 млрд грн. Це удві­чі біль­ше за ана­ло­гі­чний пе­рі­од, ніж то­рік, ка­же мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло Пе­трен­ко.

Гла­ва Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви Бла­жен­ній­ший Свя­то­слав за­кли­кав від­мо­ви­ти­ся від ви­ру­бу­ва­н­ня жи­вих яли­нок для до­му на Но­вий рік і Рі­здво. Кра­ще ви­са­джу­ва­ти хвой­ні де­ре­ва бі­ля цер­ков і шкіл, го­во­рить на­сто­я­тель.

У Рів­но­му з’явив­ся пер­ший в Укра­ї­ні жи­вий му­рал із те­хно­ло­гі­єю до­пов­не­ної ре­аль­но­сті. Ма­люн­ком пло­щею 350 кв. м при­кра­си­ли сті­ну ба­га­то­по­вер­хів­ки. Зо­бра­же­ний слон. За до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го до­да­тку на смар­тфо­ні він по­чи­нає ру­ха­ти­ся. Вар­тість му­ра­лу — по­над 400 тис. грн. Ко­шти ви­ді­лив Укра­їн­ський куль­тур­ний фонд.

Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд Ки­є­ва ви­знав не­за­кон­ним на­каз Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії, який за­бо­ро­няє по­лю­ва­н­ня на ло­сів. Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція ”Фонд по­ря­тун­ку Ки­є­ва” зби­ра­є­ться по­да­ва­ти апе­ля­цію на це рі­ше­н­ня. Ло­сі за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни. Ста­ном на кі­нець ми­ну­ло­го ро­ку їх по­пу­ля­ція ста­но­ви­ла май­же 3 тис. осо­бин.

28 ли­сто­па­да о 17:00 в тер­но­піль­ській ба­га­то­по­вер­хів­ці на вул. Текс­тиль­ній ста­ла­ся по­же­жа. За­го­рі­ла­ся кім­на­та одні­єї квар­ти­ри. Ря­ту­валь­ни­ки ева­ку­ю­ва­ли 42 лю­ди­ни. Один чо­ло­вік ви­стри­бнув із ві­кна тре­тьо­го по­вер­ху. По­же­жу га­си­ли май­же 20 хв. Її при­чи­ни і су­му зби­тків уста­нов­лю­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.