Ін­ва­лі­да ви­гна­ли з мар­шру­тки

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Лю­бов КАРНАРУК

Ін­ва­лі­да I гру­пи по зо­ру 15-рі­чно­го Бо­г­да­на ВОЛИКА 24 ли­сто­па­да від­мо­вив­ся без­ко­штов­но вез­ти во­дій чер­ка­ської мар­шру­тки №25 Оле­ксандр Май­стрен­ко. Штов­хнув хло­пця у гру­ди.

Ві­део ви­клав в ін­тер­нет мі­стя­нин Ва­ле­рій Ми­ро­нен­ко, 30 ро­ків.

— Бо­г­дан пред’явив кон­ду­ктор­ці по­свід­че­н­ня, але во­но їй не спо­до­ба­ло­ся, — роз­по­від­ає Ми­ро­нен­ко. — Втру­тив­ся во­дій. Уда­рив хло­пця. Ін­ші па­са­жи­ри ста­ли на бік Бо­г­да­на.

За два дні з уча­сни­ка­ми кон­флі­кту зу­стрів­ся за­сту­пник го­ло­ви чер­ка­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ко­стян­тин Омар­га­лі­єв, 51 рік.

Во­дій штов­хнув ме­не у гру­ди

— Кон­ду­ктор­ка ска­за­ла, що за та­ким по­свід­че­н­ням во­ни не во­зять, — го­во­рить Бо­г­дан Во­лик. Лі­ве око втра­тив у ди­тя­чо­му сад­ку. — Я не хо­тів ви­хо­ди­ти. То­ді во­дій штов­хнув ме­не у гру­ди. До­ве­ло­ся по­ки­ну­ти са­лон.

Ро­зі­злив­ся на агре­сив­ну по­ве­дін­ку хло­пця, ка­же во­дій мар­шру­тки Оле­ксандр Май­стрен­ко:

— Бо­г­дан зі сти­сну­ти­ми ку­ла­ка­ми по­ри­вав­ся на во­дій­ське мі­сце. На­ма­гав­ся йо­го ви­ве­сти.

Кон­ду­ктор­ка Лю­бов Вла­сен­ко ви­зна­ла про­ви­ну, бо не до­ди­ви­ла­ся, що са­ме на­пи­са­но в по­свід­чен­ні. Вла­сник ком­па­нії ”Чарз ав­то”, якій на­ле­жить ав­то­бус, Юрій Су­щен­ко ви­ба­чив­ся пе­ред хло­пцем.

Два ро­ки то­му Бо­г­дан вря­ту­вав двох 8-рі­чних дів­чат, які про­ва­ли­ли­ся під лід на Дні­прі. Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко осо­би­сто вру­чив хло­пце­ві ме­даль ”За вря­то­ва­не жи­т­тя”, а прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман по­да­ру­вав го­дин­ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.