Ви­бо­ри пре­зи­ден­та при­зна­чи­ли на 31 бе­ре­зня

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ка­те­ри­на КОБА

Вер­хов­на Ра­да при­зна­чи­ла ви­бо­ри пре­зи­ден­та Укра­ї­ни на 31 бе­ре­зня 2019 ро­ку. По­ста­но­ву під­три­ма­ли 298 на­ро­дних де­пу­та­тів на по­за­чер­го­во­му за­сі­дан­ні 26 ли­сто­па­да. Кам­па­нія по­вин­на роз­по­ча­ти­ся 30 грудня.

Про на­мір взя­ти участь у пе­ре­го­нах вже за­яви­ли 28 осіб. Ни­ні­шній пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко про своє рі­ше­н­ня має по­ві­до­ми­ти пі­сля стар­ту кам­па­нії.

До 4 лю­то­го охо­чі по­вин­ні по­да­ти до­ку­мен­ти до Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії. До 9 лю­то­го ЦВК їх за­ре­є­струє і ого­ло­сить спи­сок пре­тен­ден­тів на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви. Ни­ми мо­жуть бу­ти гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни від 35 ро­ків. Тре­ба во­ло­ді­ти дер­жав­ною мо­вою й остан­ні 10 ро­ків жи­ти в кра­ї­ні.

Рі­чну де­кла­ра­цію кан­ди- да­та пе­ре­ві­рить На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції. Пре­тен­ден­ти ма­ють вне­сти на ра­ху­нок Цен­тр­ви­бор­чко­му 2,5 млн грн за­ста­ви. Її по­вер­та­ють пе­ре­мож­це­ві та уча­сни­ку дру­го­го ту­ру. Гро­ші ре­шти кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти пе­ре­ра­хо­ву­ють у дер­жав­ний бю­джет.

До 10 кві­тня ЦВК по­вин­на ого­ло­си­ти ре­зуль­та­ти. Якщо жо­ден із кан­ди­да­тів не на­брав біль­шо­сті го­ло- сів — 50% + один го­лос, ого­ло­шу­ють дру­гий тур ви­бо­рів. Він мо­же від­бу­ти­ся 21 кві­тня 2019 ро­ку.

За ча­си не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни у пер­шо­му ту­рі пе­ре­ма­га­ли Ле­о­нід Крав­чук у 1991 ро­ці та Пе­тро По­ро­шен­ко у 2014-му. Най­біль­ше — 26 кан­ди­да­тів — бу­ло за­ре­є­стро­ва­но на ви­бо­рах 2004 ро­ку. Най­мен­ше — шість — у 1991-му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.