КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА -

Ко­ли­шній ви­ко­ну­вач обов’яз­ків го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби 39-рі­чний Ми­ро­слав Про­дан по­вер­нув­ся в Укра­ї­ну. Про це по­ві­до­мив у ”Фейс­бу­ку” 25 ли­сто­па­да. Ка­же, лі­ку­вав­ся в Ні­меч­чи­ні, йо­му зро­би­ли три опе­ра­ції під нар­ко­зом. Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро і Спе­ці­а­лі­зо­ва­на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра роз­слі­ду­ють не­за­кон­не зба­га­че­н­ня Про­да­на. Він пів­то­ра ро­ку ке­ру­вав ДФС. До цьо­го пів­ро­ку був за­сту­пни­ком го­ло­ви. Отри­мав 89 млн грн. При­дбав дві квар­ти­ри у Ки­є­ві, два бу­дин­ки в Ту­реч­чи­ні і три ав­то. Все офор­мив на близь­ку осо­бу. 16 ли­сто­па­да Про­да­ну ого­ло­си­ли про пі­до­зру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.