”Ін­ко­ли те­ле­фон не за­мов­кає”

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - Ан­на ОРЕЛ

— По­пит на еле­ктри­ків за­раз ве­ли­кий. Хо­ро­ших спе­ці­а­лі­стів ма­ло. Ба­га­то ви­їха­ли за кор­дон на за­ро­бі­тки. Мо­лодь йде у ви­со­кі те­хно­ло­гії. А під­ве­сти на­пру­гу до бу­дин­ку чи по­ла­го­ди­ти якусь те­хні­ку не вмі­ють, — ка­же 52-рі­чний Іван ЙОСИПЕНКО зі Смі­ли на Чер­ка­щи­ні.

— Пра­цюю еле­ктри­ком по­над 30 ро­ків. Про­фе­сії на­вчав­ся у Ки­їв­ській сіль­сько­го­спо­дар­ській ака­де­мії. Всту­пи­ти ту­ди по­ра­ди­ли ба­тьки, бо те­хні­чні про­фе­сії бу­ли по­пу­ляр­ні. Чо­ти­ри ро­ки то­му вла­шту­вав­ся на при­ва­тне під­при­єм­ство у мі­сті Смі­ла Чер­ка­ської обла­сті. Ре­мон­тую від по­бу­то­вих при­ла­дів до еле­ктро­стан­цій. Ра­ні­ше ро­бив на бу­дів­ни­цтві в Ки­є­ві. Скла­дно­стей із пра­це­вла­шту­ва­н­ням ні­ко­ли не мав.

За­ро­бі­тні пла­ти по всій Укра­ї­ні май­же одна­ко­ві. В се­ре­дньо­му еле­ктри­ки отри­му­ють 8–9 ти­сяч гри­вень. Окрім зар­пла­ти, маю ба­га­то під­ро­бі­тків. Ін­ко­ли те­ле­фон не за­мов­кає. За один ви­клик мо­жна отри­ма­ти 1–1,5 ти­ся­чі гри­вень. Ча­сто за до­да­тко­ву ро­бо­ту маю біль­ше, ніж за офі­цій­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.