”Гру зро­би­ли Тай­сон та Ісма­ї­лі”

”ШАХТАР” ПЕРЕМІГ У НІ­МЕЧ­ЧИ­НІ

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Юрій СТРИ­ГУН

До­не­цький ”Шахтар” ви­грав у ні­ме­цько­го ”Гоф­фен­ха­йма” ви­їзний матч гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів — 3:2. Пе­ре­мо­га до­зво­ли­ла укра­їн­ській ко­ман­ді по­сі­сти по­то­чне тре­тє мі­сце у гру­пі та пре­тен­ду­ва­ти на ви­хід до на­сту­пної ста­дії зма­гань. Для цьо­го тре­ба ви­гра­ти у фран­цузь­ко­го ”Ліо­на” по­єди­нок за­клю­чно­го ту­ру.

— Дав­но не до­во­ди­ло­ся ба­чи­ти та­ко­го від­кри­то­го фут­бо­лу, — ко­мен­тує матч ”Гоф­фен­хайм” — ”Шахтар” ко­ли­шній фор­вард до­не­цько­го клу­бу, 62-рі­чний Ві­ктор Гра­чов. — Обом су­пер­ни­кам по­трі­бні бу­ли три очки для про­дов­же­н­ня бо­роть­би в цьо­му тур­ні­рі. ”Гоф­фен­хайм” зі­грав силь­но. На­віть у мен­шо­сті грав так, що ”Шахтар” зму­ше­ний був від­би­ва­ти­ся. Нім­ці ство­ри­ли ма­су мо­мен­тів, чу­до­во пре­син­гу­ва­ли. ”Шахтар” по­вів 2:0, але по­тім дві­чі пропу­стив. До­бре, що до­неч­ча­ни до­ве­ли: це не та ко­ман­да, яка три ти­жні то­му про­гра­ла в Ман­че­сте­рі — 0:6. Ко­ман­да Фон­се­ки в Ні­меч­чи­ні — бо­йо­ва, яка від­по­від­а­ла ата­кою на ата­ку і ство­ри­ла не мен­ше на­год, ніж ”Гоф­фен­хайм”.

Хто з грав­ців ”Ша­хта­ря” зро­бив клю­чо­вий вне­сок у пе­ре­мо­гу?

— Тай­сон зі­грав як справ­жній ка­пі­тан. По­вів ко­ман­ду впе­ред, зму­сив нім­ців по­ми­ля­ти­ся й за-

”Гоф­фен­хайм” у мен­шо­сті грав так, що ”Шахтар” зму­ше­ний був від­би­ва­ти­ся

бив дві­чі. Го­лов­ний йо­го по­мі­чник — Ісма­ї­лі. Їхня зв’яз­ка — жах ”Гоф­фен­ха­йма”.

Однак від­зна­чи­ти тіль­ки цих двох не­пра­виль­но. На по­лі бу­ла ко­ман­да — ”Шахтар”. У ви­рі­шаль­ний мо­мент зі­бра­ли­ся всі.

Бу­ли по­мил­ки в за­хи­сни­ків і П’ято­ва, але про них не хо­че­ться го­во­ри­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.