Гво­здик мо­же ста­ти че­твер­тим бо­ксер­ським чем­піо­ном з Укра­ї­ни

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Ва­силь ТАНКЕВИЧ

У ніч про­ти не­ді­лі, 2 грудня, ”тим­ча­со­вий” чем­піон сві­ту у на­пів­тяж­кій ва­зі, за вер­сі­єю Все­сві­тньої бо­ксер­ської ра­ди, 31-рі­чний укра­ї­нець Оле­ксандр ГВО­ЗДИК по­зма­га­є­ться за пов­но­цін­ний ти­тул. У Кве­бе­ці, Ка­на­да, хар­ків’янин зу­стрі­не­ться із го­спо­да­рем рин­гу Адо­ні­сом СТІВЕНСОНОМ, 41 рік, — до бою 29 пе­ре­мог, 24 нок­ау­ти, по одній по­раз­ці й ні­чи­їй. Гво­здик ви­грав усі 15 про­ве­де­них бо­їв, 12 ра­зів нок­ау­том. По­ча­ток транс­ля­ції на те­ле­ка­на­лі ”Ін­тер” 2 грудня о 1:20.

Для Сті­вен­со­на це 10-й за­хист ти­ту­лу. Йо­го бо­ксер ви­грав у черв­ні 2013 ро­ку. Ка­на­дець во­ло­діє по­ту­жним нок­ау­ту­ю­чим уда­ром лі­вою ру­кою. Йо­го ро­бо­та в рин­зі пов’яза­на із ви­ве­де­н­ням се­бе на цей удар. Осо­бли­во не­без­пе­чний у пер­шій по­ло­ви­ні бою. Зва­жа­ю­чи на вік, по­мі­тно ”під­сі­дає” пі­сля п’ято­го–шо­сто­го ра­ун­ду.

Гво­здик де­бю­ту­вав се­ред про­фе­сіо­на­лів у кві­тні 2014-го. В бе­ре­зні цьо­го ро­ку за очка­ми переміг фран­цу­за Мех­ді Ама­ра і здо­був ”тим­ча­со­вий” ти­тул WBC, а та­кож отри­мав ста­тус обов’яз­ко­во-

Сті­вен­сон уде­ся­те за­хи­ща­ти­ме ти­тул

го пре­тен­ден­та на пов­но­цін­ний ти­тул. Йо­го зав­да­н­ня — бу­ти ма­кси­маль­но скон­цен­тро­ва­ним на по­ча­тку зу­стрі­чі з чем­піо­ном, пе­ре­ве­сти її у пі­зні ра­ун­ди і по­ста­ра­тись нок­ау­ту­ва­ти Сті­вен­со­на. Пе­ре­мог­ти в го­стях за рі­ше­н­ням суд­дів бу­де про­бле­ма­ти­чно.

Гво­здик на 8 см ви­щий за Сті­вен­со­на — 188 см про­ти 180, але про­грає йо­му за роз­ма­хом рук — 192 см про­ти 196. Укра­ї­нець бо­ксує у лі­во­сто­рон­ній стій­ці, ка­на­дець — у пра­во­сто­рон­ній.

У ра­зі пе­ре­мо­ги Оле­ксандр Гво­здик ста­не 12-м в істо­рії укра­їн­ським чем­піо­ном сві­ту з про­фе­сіо­наль­но­го бо­ксу і че­твер­тим чин­ним — ра­зом із Ва­си­лем Ло­ма­чен­ком, Оле­ксан­дром Уси­ком та Ар­те­мом Да­ла­кя­ном.

У цьо­му ма­тчі змі­ни­ли ли­ше та­кти­чну схе­му, зі­гра­ли у три цен­траль­ні за­хи­сни­ки. Прав­да, не во­ло­ді­ли м’ячем стіль­ки, як хо­ті­ли б. ”Хоф­фен­хайм” та­кож по­ту­жний су­про­тив­ник. На­віть уде­ся­тьох во­ни у пев­них від­різ­ках утри­му­ва­ли м’яч біль­ше за нас. Це не зов­сім те, що я очі­ку­вав. Ні для ко­го не се­крет, що Тай­сон — ду­же ва­жли­вий для нас фут­бо­ліст. Ра­зом із ним ми зав­жди до­да­є­мо та де­мон­стру­є­мо ін­шу гру Па­у­ло Фон­се­ка, го­лов­ний тре­нер до­не­цько­го ”Ша­хта­ря”, про­ко­мен­ту­вав пе­ре­мо­жний матч сво­єї ко­ман­ди про­ти ні­ме­цько­го ”Хоф­фен­ха­йма”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.