14-рі­чна За­лі­на Ло­ма­чев­ська ви­па­ла з во­сьмо­го по­вер­ху

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Мар­га­ри­та МОРОК

Уран­ці 19 ли­сто­па­да з во­сьмо­го по­вер­ху бу­дин­ку №155 по вул. Іва­на Ко­же­ду­ба в Бі­лій Цер­кві на Ки­їв­щи­ні ви­па­ла 14-рі­чна За­лі­на ЛО­МА­ЧЕВ­СЬКА. За­ги­ну­ла на мі­сці.

— Це бу­ло десь в 10 ми­нут во­сьмо­го, — зга­дує двір­ник 51-рі­чна Те­тя­на Тка­чен­ко. — Моя до­чка йшла на ро­бо­ту, ду­ма­ла, то ков­рик упав. По­тім по­ба­чи­ли, як бі­жить За­лі­ни­на ба­ба. До за­ги­блої дів­чи­ни збі­гли­ся су­сі­ди. — До­сі ві­ді­йти не мо­жу, — про­дов­жує Те­тя­на Іва­нів­на. — Як па­да­ла, за­че­пи­ла­ся об гі­л­ля­ки. По­дер­те все ли­чко, жи­віт. Вді­та бу­ла, але бо­са. Ми ду­ма­ли, во­на ще жи­ва. Під’їха­ла ”ско­ра”. Ска­за­ли, вже все.

21 ли­сто­па­да на про­ща­н­ня із За­лі­ною в дво­рі ба­га­то­по­вер­хів­ки зби­ра­ю­ться близь­ко со­тні лю­дей — одно­кла­сни­ки, су­сі­ди, ро­ди­чі.

— Я зна­ла За­лін­ку з ди­тин­ства, — го­во­рить Те­тя­на Тка­чен­ко. — Її ба­тьки роз­лу­чи­ли­ся. Та­то по­їхав на за­ро­бі­тки за кор­дон, ма­ти вдру­ге ви­йшла за­між, на­ро­ди­ла си­на. Ві­дно­си­ни з ві­тчи­мом у За­лі­ни не скла­ли­ся. Во­на жи­ла з ба­бою. Ні­на лю­би­ла ону­ку. Гар­но її вді­ва­ла, во­ди­ла за ру­чку в са­док, до шко­ли. Бу­ло та­ке без­обі­дне дів­ча­тко — ма­лень­ке, ху­день­ке, ку­че­ря­ве.

Над ті­лом дів­чи­ни схи­ли­ла­ся ба­ба шко­ляр­ки 70-рі­чна Ні­на Без­па­ла, гла­дить їй ло­ба.

— За­ли­на, де­во­чка моя. За­е­чка, как я мо­гла допу­стить. Про­сти ме­ня, — жін­ка за­ли­ва­є­ться слі­зьми.

Ма­ма За­лі­ни Ла­ри­са не­при­том­ніє. Її від­во­дять, са­дять на лав­ку, ви­кли­ка­ють ”швид­ку”.

— Ми всі шо­ко­ва­ні, — ка­же 49-рі­чна Оле­на Пли­гань, ди­ре­ктор шко­ли №1, де на­вча­ла­ся дів­чи­на. — За­лі­на зав­жди бу­ла усмі­хне­на, при­ві­тна. Вчи­ла­ся на від­мін­но. Ні­ко­ли не ка­за­ла про про­бле­ми.

Бі­ля ди­ре­кто­ра сто­ять одно­кла­сни­ці За­лі­ни Ло­ма­чев­ської.

— Во­на ні­ко­ли ні про що не роз­ка­зу­ва­ла, — ка­жуть. — Ми між со­бою го­во­ри­ли про якісь се­кре- ти, а во­на — ні. Тіль­ки те­пер зро­зумі­ли, що не зна­ли її тол­ком. Про сім’ю не го­во­ри­ла, хло­пця не ма­ла.

— Нам теж ні­чо­го не ка­за­ла, — зі­тхає 35-рі­чний Ві­та­лій Му­сі­єн­ко, чо­ло­вік хре­ще­ної ма­те­рі шко­ляр­ки. — Ду­же мов­ча­зна, за­кри­та. Але ро­ди­чі зна­йшли її що­ден­ник. Там є від­по­відь. ”Гру­пи смер­ті” в со­цме­ре­жах, як ”Си­ній кит” (адмі­ні­стра­то­ри да­ють уча­сни­кам зав­да­н­ня. Виконання ма­ють зні­ма­ти на ка­ме­ру. Кін­це­ва ме­та гри — са­мо­губ­ство. — ГПУ).

По­лі­цей­ські ви­лу­чи­ли комп’ютер і те­ле­фон за­ги­блої. В пер­шу чер­гу, пе­ре­ві­ря­ють вер­сію до­ве­де­н­ня до са­мо­губ­ства че­рез со­ці­аль­ні ме­ре­жі.

Ро­ди­чі зна­йшли що­ден­ник. Там є від­по­відь

За­лі­ну Ло­ма­чев­ську з Бі­лої Цер­кви на Ки­їв­щи­ні ви­хо­ву­ва­ла ба­ба. Ба­тьки дів­чи­ни роз­лу­чи­ли­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.