Схва­ли­ли про­ект но­во­го укра­їн­сько­го пра­во­пи­су

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на ОРЕЛ

На­ціо­наль­на ко­мі­сія з пи­тань пра­во­пи­су пред­ста­ви­ла на за­сі­дан­ні пре­зи­дії Ака­де­мії на­ук від­ре­да­го­ва­ний про­ект пра­во­пи­су. У ньо­му вра­хо­ва­ні про­по­зи­ції та за­ува­же­н­ня, які на­ді­йшли під час гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня про­тя­гом ве­ре­сня. То­ді ко­мі­сія отри­ма­ла по­над 500 по­пра­вок.

— Це не­ба­га­то за­ува­жень. Во­ни бу­ли рі­зно­ха­ра­ктер­ні й біль­шість — очі­ку­ва­ні. Як­би ви­но­си­ли на гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня по­пе­ре­дні ва­рі­ан­ти пра­во­пи­су — кри­ти­ки бу­ло б на­ба­га­то біль­ше. Мо­ва йшла б не про со­тні ли­стів, а про ти­ся­чі, — го­во­рить 62-рі­чний Бо­г­дан Ажнюк, член Укра­їн­ської на­ціо­наль­ної ко­мі­сії з пи­тань пра­во­пи­су. — Ба­га­то на­ді­сла­них про­по­зи­цій бу­ли про­ти­ле­жні. Ча­сти­на під­три­му­ва­ли вжи­ва­н­ня лі­те­ри ”ґ” у всіх ін­шо­мов­них сло­вах — на зра­зок ”ґе­не­рал” або ”ґа­зе­та”. Ін­ші за­пе­ре­чу­ва­ли її зов­сім. У та­ких ви­пад­ках за­ли­ша­ли про­пи­са­ні ко­мі­сі­єю пра­ви­ла.

В Ака­де­мії на­ук про­ект но­во­го пра­во­пи­су під­три­ма­ли й по­го­ди­ли­ся з усі­ма прав­ка­ми. Се­ред них — пра­ви­ло на­пи­са­н­ня назв то­вар­них зна­ків і ма­рок ви­ро­бів. У опри­лю­дне­но­му в сер­пні про­е­кті про­по­ну­ва­ли пи­са­ти без ла­пок устав­ле­ні на­зви — лю­би­тель­ська ков­ба­са та ко­ка-ко­ла. Але на­ді­йшло за­ува­же­н­ня, що во­ни ”ні­чим не гір­ші” за на­зви, які пи­шу­ться у ла­пках — ков­ба­са ”Кра­ків­ська” та ко­ньяк ”Тав­рія”.

— За­ува­же­н­ня від гро­мад­сько­сті бу­ли до­ре­чні й об’єктив­ні. Ба­га­то сто­су­ва­ло­ся по­лі­пше­н­ня пра­вил пра­во­пи­су, іно­зем­них слів і вжи­ва­н­ня ве­ли­кої лі­те­ри. Бу­ли гро­ма­дя­ни, які в одно­му ли­сті вка­зу­ва­ли за­ува­же­н­ня одра­зу до ба­га­тьох по­ло­жень. Ко­мі­сія усі обго­во­ри­ла. Але кар­ди­наль­них змін ре­да­кція пра­во­пи­су не за­зна­ла, бо ба­га­то про­по­зи­цій від­хи­ли­ли.

Пра­во­пис пе­ре­да­дуть на за­твер­дже­н­ня до Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.