По­трі­бен до­го­вір про офі­цій­не пра­це­вла­шту­ва­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ -

На­сту­пно­го ро­ку уряд пла­нує час­тко­во від­шко­до­ву­ва­ти сім’ям гро­ші, які во­ни ви­тра­ти­ли на ня­ню для ді­тей до 3 ро­ків. Із 1 сі­чня по­чне ді­я­ти про­ект ”Му­ні­ци­паль­на няня”. Ня­ню ба­тьки оби­ра­ти­муть са­мо­стій­но. З нею ма­ють підписати до­го­вір про офі­цій­не пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Роз­мір ком­пен­са­ції від дер­жа­ви — 1492 грн/міс. Ця су­ма до­рів­нює про­жи­тко­во­му мі­ні­му­му на ді­тей ві­ком до 6 ро­ків. Щоб отри­ма­ти гро­ші, на­при­кін­ці ро­ку тре­ба бу­де на­да­ти по­да­тко­ву де­кла­ра­цію та ко­пію до­го­во­ру з ня­нею. По­ки що не ві­до­мо, як по­вер­та­ти­муть ко­шти. За одні­єю з вер­сій — пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти­муть на бан­ків­ську кар­ту. За ін­шою — у ви­гля­ді по­да­тко­вої піль­ги. По­слу­гою ”Му­ні­ци­паль­на няня” про­тя­гом на­сту­пно­го ро­ку мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся 100 тис. сі­мей, по­ра­ху­ва­ли в уря­ді. Зна­до­би­ться май­же 2 млрд грн. Гро­ші пла­ну­ють ви­ді­ля­ти з дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.