ПОЛОНЕНИХ УКРА­ЇН­СЬКИХ МО­РЯ­КІВ ТАЄМНО ВИВЕЗЛИ ДО МО­СКВИ

КРИМЧАНИ ПЕ­РЕ­ДА­ЛИ ДО­ПО­МО­ГУ УВ’ЯЗНЕНИМ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

21 укра­їн­сько­го мо­ря­ка, за­три­ма­но­го під час на­па­ду ро­сій­ських вій­сько­вих ко­ра­блів в Азов­сько­му мо­рі, 30 ли­сто­па­да із Сім­фе­ро­поль­сько­го ізо­ля­то­ра таємно пе­ре­ве­зли в мо­сков­ський ”Ле­фор­то­во”. По­ра­не­них ма­тро­сів 19-рі­чно­го Ан­дрія ЕЙДЕРА, 24-рі­чно­го Ан­дрія АРТЕМЕНКА та спів­ро­бі­тни­ка СБУ Ва­си­ля СОРОКУ, 27 ро­ків, від­пра­ви­ли до лі­кар­ні мо­сков­сько­го слід­чо­го ізо­ля­то­ра ”Ма­тро­ська ти­ша”.

Ста­ном на ра­нок 3 гру­дня укра­їн­ці пе­ре­бу­ва­ють у ка­ран­тин­них оди­но­чних ка­ме­рах.

Там їх про­три­ма­ють до 10 днів, до­ки пе­ре­ві- ря­ти­муть до­ку­мен­ти і стан здо­ров’я. Ви­да­ли аре­штант­ський одяг, зу­бну щі­тку, па­сту й ру­шни­ки. Ви­во­ди­ли на про­гу­лян­ку в тю­рем­ний дво­рик. Із рі­дни­ми по­ки що зв’яз­ку не ма­ють.

В ізо­ля­то­рі полонених укра­їн­ців від­ві­да­ла член гро­мад­ської мо­сков­ської спо­сте­ре­жної ко­мі­сії Ко­гер­шин Са­гі­є­ва, 30 ро­ків.

— По­ло­не­ні за­не­по­ко­є­ні тим, що не мо­жуть зв’яза­ти­ся з рі­дни­ми, — роз­по­від­ає Са­гі­є­ва. — Про­си­ли пе­ре­да­ти ро­ди­чам, що на їхні іме­на від­кри­ті ра­хун­ки. На них мо­жна пе­ре­ка­за­ти гро­ші для по­пов­нень мо­біль­но­го та по­ку­пки їжі.

Мо­ря­ків таємно вивезли з оку­по­ва­но­го Кри­му до Мо­скви че­рез під­трим­ку укра­їн­ців і крим­ських та­тар не­за­кон­но ане­ксо­ва­но­го пів­остро­ва.

— Ду­же ва­жли­вий був во­лон­тер­ський рух і під- трим­ка в пер­ші най­тяж­чі го­ди­ни в Кри­му, де не­має укра­їн­ської вла­ди, — го­во­рить ві­це-спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Ірина Ге­ра­щен­ко, 47 ро­ків. — За­лу­че­н­ня гро­ма­дян до до­по­мо­ги — та­ке ва­жли­ве ще з ча­сів Май­да­ну від­чу­т­тя при­че­тно­сті до спіль­ної спра­ви і спіль­ної бо­роть­би. Са­ме то­му мо­ря­ків і вивезли в Мо­скву. Бо­я­ться оку­пан­ти їх, на­віть у кай­да­нах.

Не мо­жуть зв’яза­ти­ся з рі­дни­ми

Ро­сій­ські при­кор­дон­ни­ки за­сто­су­ва­ли зброю на ура­же­н­ня про­ти укра­їн­сько­го ка­те­ра ”Бер­дянськ” 25 ли­сто­па­да в ней­траль­них во­дах. Та­ко­го ви­снов­ку ді­йшли роз­слі­ду­ва­чі гру­пи ”Бе­лінг­кет”.

Во­ни про­ана­лі­зу­ва­ли за­пи­си ра­діо­пе­ре­хо­пле­н­ня пе­ре­го­во­рів ро­сій­ських при­кор­дон­ни­ків, ві­део­за­пи­си й да­ні Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки РФ.

Від­по­від­но до Кон­вен­ції ООН з мор­сько­го пра­ва 1982 ро­ку, уча­сни­ка­ми якої є Укра­ї­на і Ро­сія, те­ри­то­рі­аль­ні во­ди про­стя­га­ю­ться не біль­ше ніж на 12 мор­ських миль — 22,2 км від узбе­реж­жя.

— ”Бер­дянськ”, ко­ли по ньо­му був від­кри­тий во­гонь, зна­хо­див­ся на від­ста­ні 22,72 кі­ло­ме­тра від узбе­реж­жя ане­ксо­ва­но­го Кри­му і більш ніж за 500 ме­трів за ме­жа­ми те­ри­то­рі­аль­них вод, які Ро­сія вва­жає сво­ї­ми, — ка­жуть у ”Бе­лінг­кет”. — Це не збі­га­є­ться з да­ни­ми про мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня су­дна, які опу­блі­ку­ва­ла РФ.

3 гру­дня адво­кат 38-рі­чний На­рі­ман ДЖЕЛЯЛОВ при­їхав до Мо­скви, щоб пе­ре­да­ти укра­їн­ським мо­ря­кам зі­бра­ні на ане­ксо­ва­но­му пів­остро­ві ре­чі й про­ду­кти. Їх за ви­хі­дні зі­бра­ли для полонених кримчани.

— Пе­ре­да­ли 265 ти­сяч ру­блів (112 тис. грн. — ГПУ) за до­по­мо­гою на­ших дру­зів тут, у Мо­скві. Пе­ре­да­є­мо їм у ру­ки ре­чі та їжу. Щоб пе­ре­бу­ва­ю­чи в то­му не­ве­се­ло­му мі­сці, по­чу­ва­ли­ся нор­маль­но, — ка­же На­рі­ман Джелялов.

25 ли­сто­па­да ро­сій­ські си­ло­ви­ки по­бли­зу Кер­чен­ської про­то­ки від­кри­ли во­гонь по трьох укра­їн­ських ко­ра­блях, які йшли з Чор­но­го в Азов­ське мо­ре. Взя­ли на абор­даж ма­лі ар­ти­ле­рій­ські ка­те­ри ”Бер­дянськ”, ”Ні­ко­поль” та рей­до­вий бу­ксир ”Яни Ка­пу”. У по­лон по­тра­пи­ли 21 вій­сько­вий мо­ряк і троє спів­ро­бі­тни­ків Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни.

Ші­стьох укра­їн­ців по­ра­ни­ли. 28 ли­сто­па­да під­кон­троль­ний Крем­лю Ки­їв­ський ра­йон­ний суд оку­по­ва­но­го Кри­му за­а­ре­шту­вав усіх 24 за­три­ма­них ма­тро­сів та офі­це­рів. Їм за­гро­жує до ше­сти ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі за ні­би­то не­за­кон­ний пе­ре­тин дер­жав­но­го кор­до­ну РФ.

В Укра­ї­ні роз­по­ча­ли се­рію фле­шмо­бів на під­трим­ку полонених. Укра­їн­ські вій­сько­ві за­пи­су­ють ві­део­звер­не­н­ня на під­трим­ку мо­ря­ків. У вій­сько­вих ча­сти­нах пі­ді­йма­ють свій пра­пор і стяг Вій­сько­во-Мор­сько­го фло­ту Укра­ї­ни.

У Ми­ко­ла­є­ві вій­сько­ві, щоб під­три­ма­ти за­три­ма­них мо­ря­ків, ви­йшли під Ме­мо­рі­ал за­ги­блим во­ї­нам із пра­по­ра­ми сво­їх вій­сько­вих ча­стин і та­бли­чка­ми ”#Ми за­хи­сти­мо”.

Бо­я­ться оку­пан­ти мо­ря­ків, на­віть у кай­да­нах

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.