Оле­ксандр Гво­здик став чем­піо­ном сві­ту

НОК­АУ­ТУ­ВАВ КА­НАД­ЦЯ АДО­НІ­СА СТІВЕНСОНА В ОДИНАДЦЯТОМУ РА­УН­ДІ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­силь ТАНКЕВИЧ

Укра­ї­на отри­ма­ла че­твер­то­го чин­но­го чем­піо­на сві­ту се­ред бо­ксе­рів-про­фе­сіо­на­лів. До Ва­си­ля Ло­ма­чен­ка, Оле­ксан­дра Уси­ка й Ар­те­ма Да­ла­кя­на до­лу­чив­ся Оле­ксандр ГВО­ЗДИК. 2 гру­дня у ка­над­сько­му Кве­бе­ку 31-рі­чний хар­ків’янин в 11-му ра­ун­ді нок­ау­ту­вав ка­над­ця Адо­ні­са СТІВЕНСОНА, 41 рік — до бою 29 пе­ре­мог, 24 нок­ау­ти, по одній по­раз­ці і ні­чи­їй. Гво­здик та­кож здо­був ти­тул Все­сві­тньої бо­ксер­ської ра­ди в на­пів­важ­кій ва­зі. Він пер­шим се­ред укра­їн­ських бо­ксе­рів під­ко­рив цю ва­го­ву ка­те­го­рію. Те­пер має 16 пе­ре­мог у 16 по­єдин­ках. 13 — нок­ау­том.

По­ча­ток по­єдин­ку очі­ку­ва­но був за ка­над­цем. Го­спо­дар рин­гу пра­цю­вав пер­шим но­ме­ром, йо­го уда­ри бу­ли ви­ра­зні­ші. Гво­здик ді­яв обе­ре­жно, не ри­зи­ку­вав — пам’ятав про ”вбив­чу” лі­ву ру­ку Стівенсона. На пер­ших се­кун­дах тре­тьо­го ра­ун­ду укра­ї­нець про­вів ко­ро­ткий пра­вий пря­мий на­зу­стріч у ще­ле­пу — чи­стий нок­да­ун. Але ка­над­ський ре­фе­рі Майкл Гріф­фін йо­го ”не по­ба­чив”.

По­чи­на­ю­чи з шо­сто­го ра­ун­ду, Гво­здик під­ви­щив темп і отри­мав пе­ре­ва­гу. Він був швид­ший, актив­ні­ший, ре­зуль­та­тив­ні­ший, до­бре ру­хав­ся і за­хо­див за пе­ре­дню но­гу су­пер­ни­ка. Ча­сті­ше за­го­стрю­вав бій, ро­зу­мі­ю­чи, що за очка­ми ви­гра­ти в ка­над­ця у Ка­на­ді бу­де скла­дно.

У дев’ято­му ра­ун­ді Сті­вен­сон дав зро­зу­мі­ти, що в ньо­го ще є си­ли про­ти­сто­я­ти мо­ло­до­му пре­тен­ден­ту на ти­тул. А в 10-му він ледь не від­пра­вив Гво­зди­ка у нок­да­ун — укра­їн­ця від па­ді­н­ня вря­ту­ва­ли ка­на­ти. Про­те хар­ків’янин одра­зу пі­шов бра­ти ре­ванш, і йо­му вда­ло­ся про­ве­сти де­кіль­ка хо­ро­ших атак. А в 11-му ра­ун­ді Оле­ксандр до ма­кси­му­му під­ви­щив темп, по­чав роз­би­ва­ти чем­піо­на рі­зно­ма­ні­тни­ми се­рі­я­ми і ком­бі­на­ці­я­ми. Вре­шті Сті­вен­сон не ви­три­мав бом­бар­ду­ва­н­ня. Ре­фе­рі за­фі­ксу­вав нок­аут за 11 се­кунд до кін­ця 11-го ра­ун­ду.

— Ця пе­ре­мо­га — все для ме­не, — ска­зав пі­сля бою Гво­здик. — Адо­ніс був ве­ли­ким чем­піо­ном, але за­раз на­став мій час. Він зав­дав ду­же хо­ро­шо­го уда­ру в 10-му ра­ун­ді, але я ви­три­мав і за­кін­чив бій.

Го­тов­ність зу­стрі­ти­ся з Оле­ксан­дром Гво­зди­ком в об’єд­нав­чо­му по­єдин­ку вже ви­сло­вив чем­піон сві­ту за вер­сі­єю Все­сві­тньої бо­ксер­ської асо­ці­а­ції, ро­сі­я­нин Дми­тро Бі­вол.

Пі­сля бою Стівенсона го­спі­та­лі­зу­ва­ли і як за­по­бі­жний за­сіб вве­ли в стан ме­ди­ка­мен­то­зної ко­ми, щоб змен­ши­ти на­бряк го­лов­но­го моз­ку че­рез кро­во­ви­лив і зни­зи­ти ри­зик не­по­прав­них на­слід­ків.

Оле­ксандр Гво­здик пе­ре­міг зав­дя­ки мо­ло­до­сті, хо­ро­шій фун­кціо­наль­ній го­тов­но­сті і чі­тко­му слі­ду­ван­ню пла­ну на бій. Він пе­ре­вів бій у пі­зні ра­ун­ди, у яких ви­рі­шив йо­го до­лю. Оче­ви­дно, що змі­на тре­не­ра — ним став аме­ри­кан­ський фа­хі­вець Тед­ді Атлас — пі­шла на ко­ристь Гво­зди­ку. Хар­ків’янин мен­ше про­пу­скав, ді­яв ди­сци­плі­но­ва­но, чі­тко до­три­му­вав­ся вка­зі­вок на­став­ни­ка.

За під­сум­ком 10 ра­ун­дів Гво­здик про­гра­вав на кар­тках двох суд­дів — 94:96 і 92:98. У тре­тьо­го суд­ді бу­ла ні­чия — 95:95. Як­би не фі­наль­ний штурм укра­їн­сько­го бо­ксе­ра, то чем­піон­ський по­яс за­ли­шив­ся б у ка­над­ця.

— Жа­хли­ве суд­дів­ство! — за­явив на пі­сля­ма­тче­вій прес-кон­фе­рен­ції Тед­ді Атлас. — Не мо­жна ста­ви­ти ар­бі­тра з кра­ї­ни одно­го з бо­ксе­рів. 98:92 — це якийсь жарт, це зло­чин. Цей хло­пець по­ви­нен по­збу­ти­ся лі­цен­зії.

Як­би не фі­наль­ний штурм, укра­їн­сько­го бо­ксе­ра, чем­піон­ський по­яс за­ли­шив­ся б у ка­над­ця

Укра­ї­нець Оле­ксандр Гво­здик (пра­во­руч) нок­ау­тує ка­над­ця Адо­ні­са Стівенсона в бою за ти­тул чем­піо­на сві­ту з бо­ксу за вер­сі­єю Все­сві­тньої бо­ксер­ської ра­ди у на­пів­важ­кій ва­зі. 2 гру­дня, Кве­бек, Ка­на­да

Адо­ніс Сті­вен­сон ле­жить на рин­гу пі­сля нок­ау­ту, яко­го йо­му зав­дав Оле­ксандр Гво­здик. Пі­сля бою ка­над­ця до­пра­ви­ли в лі­кар­ню і вве­ли у стан ме­ди­ка­мен­то­зної ко­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.