Яну Кри­ви­цьку дев’ять ра­зів уда­рив но­жем зна­йо­мий

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

Вран­ці 29 ли­сто­па­да в цен­трі Но­во­во­лин­ська на Во­ли­ні зна­йшли мер­твою 29-рі­чну Яну КРИ­ВИ­ЦЬКУ. Ма­ла дев’ять но­жо­вих по­ра­нень у гру­дну клі­тку і спи­ну. В ско­є­но­му пі­до­зрю­ють її зна­йо­мо­го За­ха­ра, 33 ро­ки.

— Жін­ка ле­жа­ла на бо­ці в ка­лю­жі кро­ві. Не ди­ха­ла. Пульс не про­щу­пу­вав­ся. 42 хви­ли­ни на­ма­га­ли­ся її ре­а­ні­му­ва­ти — без­ре­зуль­та­тно, — зга­дує Ан­то­ні­на Те­ре­щук, лі­кар швид­кої до­по­мо­ги.

Яна з дру­жи­ною За­ха­ра бу­ли ку­ма­ми.

— Вран­ці Яна за­йшла до них у го­сті. Си­ді­ли на ку­хні ба­ла­ка­ли. Ка­жуть, За­хар при­га­дав їй якусь дав­ню обра­зу, ки­нув­ся з но­жем, — роз­по­від­ає зна­йо­ма Ка­те­ри­на По­ті­ло. — Пі­сля кіль­кох уда­рів Яна в шо­ці по­ча­ла ті­ка­ти. Ви­бі­гла у двір, але він її до­гнав і до­бив. Ку­ма про­бу­ва­ла роз­бо­ро­ни­ти, але не ви­ста­чи­ло си­ли. Ще й ди­ти­ну на ру­ках три­ма­ла. По­дзво­ни­ла в по­лі­цію і по­зва­ла су­сі­дів на до­по­мо­гу.

Яна Кри­ви­цька пра­цю­ва­ла про­дав­цем ди­тя­чо­го одя­гу в ма­га­зи­ні ”Юджин”. За­мі­жня, має донь­ку 7-рі­чну Еве­лі­ну. Ма­ти по­мер­ла, ба­тько 50-рі­чний Ва­ле­рій Сте­па­нюк — уча­сник АТО.

— Яна бу­ла по­зи­тив­ною і ве­се­лою. По­хо­ва­ла ма­тір. Та­та з вій­ни до­че­ка­ла­ся. Жи­т­тя ні­би на­ла­го­ди­ло­ся — і тут та­ке, — зі­тхає при­я­тель­ка за­ги­блої Ірина Мо­роз, 32 ро­ки.

Про За­ха­ра мі­сце­ві го­во­рять: спо­кій­ний, врів­но­ва­же­ний. Гар­ний сім’янин, шкі­дли­вих зви­чок не мав. Пі­сля ско­є­но­го по­вер­нув­ся у квартиру й че­кав на по­лі­цію.

— Двір, де ста­ло­ся вбив­ство, роз­ри­тий. Про­кла­да­ють тру­бу від ма­га­зи­ну, — роз­по­від­ає су­сід­ка, не на­зи­ва­є­ться. — Яна по­ми­ра­ла над

По­ми­ра­ла над ямою, чі­пля­ла­ся за сті­ну

ямою, чі­пля­ла­ся за сті­ну. Усе в дво­рі бу­ло за­ли­то кров’ю. Ре­мон­тни­ки по­тім за­си­па­ли пі­ском. А За­хар пі­сля ско­є­но­го під­няв­ся в квартиру і че­кав, ко­ли за ним при­йдуть. Не вкла­да­є­ться в го­ло­ві, як міг так зро­би­ти. Він чу­до­вий сім’янин, до­бра, по­зи­тив­на лю­ди­на. Гар­ний ба­тько — має си­на-шко­ля­ра і донь­ку, якій кіль­ка мі­ся­ців. Не пив, нар­ко­ти­ків не вжи­вав. У ха­ті ні­ко­ли не бу­ло п’янок-гу­ля­нок. Він ду­же лю­бить дру­жи­ну. До­ма­шній, ти­хий. Та­ких на­зи­ва­ють — під­ка­блу­чник.

За­ха­ро­ві обра­ли за­по­бі­жний за­хід — два мі­ся­ці під вар­тою без пра­ва на за­ста­ву. У день за­три­ма­н­ня в йо­го кро­ві ал­ко­го­лю та нар­ко­ти­ків не ви­яви­ли. При­зна­чи­ли су­до­во-ме­ди­чну екс­пер­ти­зу. Що ста­ло мо­ти­вом убив­ства — з’ясо­ву­ють слід­чі.

Яку Кри­ви­цьку по­хо­ва­ли 1 гру­дня в се­лі Пі­со­чне Ко­вель­сько­го ра­йо­ну на Во­ли­ні.

Яна Кри­ви­цька із Но­во­во­лин­ська на Во­ли­ні у шлю­бі ви­хо­ву­ва­ла донь­ку 7-рі­чну Еве­лі­ну. Пра­цю­ва­ла про­дав­цем ди­тя­чо­го одя­гу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.