Гри­цен­ка за­ки­да­ли яй­ця­ми в Оде­сі

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ана­ста­сія ПРОКАЄВА

28 ли­сто­па­да не­ві­до­мі на­па­ли на кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти, лі­де­ра пар­тії ”Гро­ма­дян­ська по­зи­ція” 61-рі­чно­го Ана­то­лія ГРИ­ЦЕН­КА. Це ста­ло­ся пе­ред вхо­дом в офі­сний центр в Оде­сі. По­лі­тик зби­рав­ся на ра­діо­е­фір.

Близь­ко 30 мо­ло­ди­ків у ма­сках вру­чи­ли Гри­цен­ко­ві гар­буз і за­ки­да­ли яй­ця­ми, йо­го при­хиль­ни­ків по­би­ли. По­лі­тик у на­па­ді зви­ну­ва­тив Пе­тра По­ро­шен­ка. У пре­зи­дент­ській пар­тії ”Со­лі­дар­ність” йо­го за­яви на­зва­ли на­кле­пом.

За два дні по­лі­ція за­три­ма­ла п’ятьох на­па­дни­ків. Їм по­ві­до­ми­ли про пі­до­зру в ху­лі­ган­ських ді­ях.

— Ана­то­лій Сте­па­но­вич має ви­со­кий рей­тинг, і на­пад під­кре­слить йо­го опо­зи­цій­ність. Про­те рі­вень до­ві­ри не під­ні­ме, — го­во­рить по­лі­то­лог Ми­ко­ла Да­ви­дюк, 30 ро­ків. — Укра­їн­ці хо­чуть но­вих облич, які ма­ють за­мі­ни­ти тих, хто си­дить у вла­ді по­над 20 ро­ків, — Юлію Ти­мо­шен­ко, Пе­тра По­ро­шен­ка, Ана­то­лія Гри­цен­ка. Ни­ні­шня по­лі­ти­чна бо­роть­ба бу­де за­пе­клою.

”Не маю сум­ні­вів, що до на­па­ду на Ана­то­лія Гри­цен­ка мо­жуть бу­ти при­че­тні про­ро­сій­ські стру­кту­ри. Їхньою ме­тою є де­ста­бі­лі­за­ція си­ту­а­ції в Укра­ї­ні. Ін­ших ін- те­ре­сан­тів цьо­го де­мон­стра­тив­но­го зло­чи­ну про­ти по­лі­ти­ка я не ба­чу, — пи­ше у ”Фейс­бу­ку” жур­на­ліст Ай­дер Му­жда­ба­єв, 46 ро­ків. — Ви­ни­кає пи­та­н­ня до пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка як до га­ран­та Кон­сти­ту­ції та іні­ці­а­то­ра во­єн­но­го ста­ну. Чи є укра­їн­ська вла­да в Оде­сі? Є шанс пе­ре­ві­ри­ти це. За­ді­яв­ши всі не­об­хі­дні си­ли, за умо­ва­ми во­єн­но­го ста­ну. А по­ки що — взя­ти мі­сто під осо­би­стий кон­троль як го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча. За­кон­них пов­но­ва­жень на це ви­ста­чає. В оку­пан­та є чі­ткі пла­ни на Оде­су в ра­зі пов­но­мас­шта­бної агре­сії. Во­на у нас слаб­ка лан­ка”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.