”Ро­сія має по­вер­ну­ти су­дна й вій­сько­во­слу­жбов­ців”

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Сер­гій ДЕМЧУК, Ан­ге­лі­на КОВАНДА

30 ли­сто­па­да й 1 гру­дня в Ар­ген­ти­ні від­був­ся са­міт ”Ве­ли­кої двад­ця­тки” – зу­стріч лі­де­рів най­більш роз­ви­не­них кра­їн сві­ту. По­лі­ція, бе­ре­го­ва охо­ро­на та па­тру­лі при­кор­дон­ни­ків ото­чи­ли ра­йон Бу­е­нос-Ай­ре­са пло­щею 12 кв. км нав­ко­ло мі­сця про­ве­де­н­ня за­хо­ду. П’ятни­цю ого­ло­си­ли в мі­сті ви­хі­дним.

На­пе­ре­до­дні пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки До­нальд Трамп ска­су­вав за­пла­но­ва­ну зу­стріч із ро­сій­ським лі­де­ром Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним.

– Ро­сія має по­вер­ну­ти укра­їн­ські су­дна й вій­сько­во­слу­жбов­ців пе­ред тим, як адмі­ні­стра­ція роз­гля­не про­ве­де­н­ня пе­ре­не­се­ної зу­стрі­чі, – ка­же держ­се­кре­тар США 54-рі­чний Майк Пом­пео. – Від­дай­те мо­ря­ків та укра­їн­ську те­хні­ку. Лю­ди ма­ють по­вер­ну­ти­ся до сво­їх сі­мей.

На це­ре­мо­нії фо­то­гра­фу­ва­н­ня глав де­ле­га­цій пре­зи­дент США не при­ві­тав­ся з гла­вою РФ і не по­тис йо­му ру­ку. Під час зйом­ки лі­де­ри сто­я­ли в пер­шо­му ря­ду з рі­зних сто­рін. Пі­сля неї Трамп про­йшов повз Пу­ті­на, не звер­нув­ши на ньо­го ува­ги.

Будь-яке за­го­стре­н­ня має озна­ча­ти но­ві сан­кції

На за­сі­дан­ні пре­зи­ден­та Ро­сії по­са­ди­ли по­руч із прин­цом Са­у­дів­ської Ара­вії, яко­го пі­до­зрю­ють у при­че­тно­сті до вбив­ства са­у­дів­сько­го по­лі­ти­ка Джа­ма­ла Ха­шог­гі в кон­суль­стві ці­єї кра­ї­ни в Стам­бу­лі.

Зго­дом Пу­тін по­ві­до­мив про ко­ро­тку роз­мо­ву з Трам­пом. Мов­ляв, по­го­во­ри­ли ”на но­гах”. Ні­би­то він від­по­вів на за­пи­та­н­ня аме­ри­кан­сько­го лі­де­ра що­до кон­флі­кту в Чор­но­му мо­рі. На прес-кон­фе­рен­ції за під­сум­ка­ми са­мі­ту пре­зи­дент РФ за­зна­чив, що не ви­клю­чає обмі­ну за­хо­пле­них 24 укра­їн­ських мо­ря­ків на ро­сі­ян, яких утри­му­ють під вар­тою в Укра­ї­ні.

– Але за­раз про це го­во­ри­ти ра­но. Три­ває слід­ство. Нам по­трі­бно під­твер­ди­ти про­во­ка­цій­ний ха­ра­ктер дій укра­їн­ської вла­ди і за­фі­ксу­ва­ти це все в юри­ди­чних до- ку­мен­тах. А там ви­дно бу­де, – ска­зав Во­ло­ди­мир Пу­тін, 66 ро­ків. – На­ші при­кор­дон­ни­ки по­ча­ли їх ви­ті­сня­ти, бо во­ни пі­шли в Керч.

Ро­сія ата­ку­ва­ла та за­хо­пи­ла укра­їн­ські ко­ра­блі в ней­траль­них во­дах, а не в ”те­ри­то­рі­аль­но­му мо­рі” Кри­му, як ствер­джує Мо­сква.

Про ата­ку на укра­їн­ські су­дна го­во­ри­ла з Пу­ті­ним кан­цлер Ні­меч­чи­ни Анґе­ла Мер­кель. До­мо­ви­ли­ся про пе­ре­го­во­ри що­до си­ту­а­ції в нор­манд­сько­му фор­ма­ті – між Укра­ї­ною, Ро­сі­єю, Фран­ці­єю та Ні­меч­чи­ною. – Нор­манд­ський фор­мат по­ка­зав се­бе не­ефе­ктив­ним. Оста­н­ня зу­стріч на рів­ні мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ бу­ла пів­ро­ку то­му. Від­то­ді на пе­ре­го­во­ри при­їжджа­ють чи­нов­ни­ки тре­тьо­го ран­гу, ні­чо­го з їхніх роз­мов не ви­рі­шу­є­ться, – ка­же по­лі­то­лог Пе­тро ОЛЕЩУК, 34 ро­ки.

– Пу­тін на са­мі­ті за­явив, що не ві­рить у будь-які пе­ре­мо­ви­ни, до­ки в Укра­ї­ні не змі­ни­ться вла­да. Че­кає, до­ки в нас прой­дуть ви­бо­ри.

Трамп ба­лан­сує між сво­єю адмі­ні­стра­ці­єю та Кон­гре­сом. Як­би все за­ле­жа­ло тіль­ки від ньо­го, ско­ріш за все, ні­хто б і не го­во­рив про ска­су­ва­н­ня зу­стрі­чі. Однак має до­слу­ха­ти­ся до пар­ла­мен­ту, де біль­шість на­ла­што­ва­на кри­ти­чно що­до Ро­сії та Пу­ті­на.

На са­мі­ті не бу­ло про­рив­них рі­шень сто­сов­но Укра­ї­ни. Фор­маль­но Єв­ро­па та Аме­ри­ка до­три­му­ю­ться про­укра­їн­ських по­зи­цій. Про­те не при­пи­ня­ють ди­пло­ма­ти­чних й еко­но­мі­чних сто­сун­ків із РФ. Щоб тиск на Кремль був ре­аль­ним, бу­дья­ке за­го­стре­н­ня має озна­ча­ти для ньо­го но­ві сан­кції.

Ар­ген­тин­ський пре­зи­дент Мав­ри­кіо Ма­крі зу­стрі­чає ро­сій­сько­го лі­де­ра Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на в пре­зи­дент­сько­му па­ла­ці Ка­са Ро­са­да в Бу­е­нос-Ай­ре­сі на са­мі­ті ”Ве­ли­кої двад­ця­тки”. 1 гру­дня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.