Оле­га Пе­ре­са­ду по­гра­бу­ва­ли і за­ли­ши­ли на ву­ли­ці по­ми­ра­ти

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Сві­тла­на ЗОЗУЛЯ

Ре­да­ктор га­зе­ти ”Харь­ков­ские изве­стия” 61-рі­чний Олег ПЕРЕСАДА зу­стрів­ся із дру­зя­ми і зник 28 ли­сто­па­да.

— Йо­го донь­ка при­сла­ла есе­мес: ”Он про­сто исчез. Еле на­шла его бли­же к но­чи в ”не­о­тлож­ке”. На­вер­ное, серд­це екну­ло и он упал на до­ро­ге. Па­пу огра­би­ли, за­бра­ли все до­ку­мен­ты”, — при­га­дує зна­йо­ма ро­ди­ни 53-рі­чна Лі­лія Бо­ров­ських.

У лі­кар­ні швид­кої та не­від­кла­дної до­по­мо­ги Пересада зна­чив­ся як ”не­ві­до­мий”. Йо­го не­при­том­ним зна­йшли у спаль­но­му ра­йо­ні Хар­ко­ва — Сал­тів­ці. Мав озна­ки обмо­ро­же­н­ня. Стан був кри­ти­чний. За до­бу по­мер у лі­кар­ні.

— Олег мі­сяць як пе­ре­ніс опе­ра­цію на сер­ці, — ка­же жур­на­ліст Ігор Пер­мі­нов, 55 ро­ків. То­го дня бу­ло де­сять гра­ду­сів мо­ро­зу. Пев­но, на хо­ло­ді йо­му ста­ло зле, впав. Та за­мість то­го, щоб ви­кли­ка­ти ”швид­ку”, йо­го об­чи­сти­ли.

У по­лі­ції спра­ву роз­слі­ду­ють за стат­тею ”вбив­ство”.

До 62-річ­чя Олег не до­жив 10 днів. Га­зе­тою ”Харь- ков­ские изве­стия” ке­ру­вав остан­ні 12 ро­ків. Був за­снов­ни­ком пер­шої в Хар­ко­ві не­дер­жав­ної ра­діо­стан­ції ”Ра­діо-50”, го­лов­ним ре­да­кто­ром га­зе­ти ”Би­знес-Харь­ков”, ре­да­кто­ром ра­діо­стан­ції ”Ма­стер-ра­дио”. Ке­ру­вав Хар­ків­ським бю­ро все­укра­їн­ської га­зе­ти ”День”, по­тім за­сну­вав ме­діа-гру­пу ”До­зор”. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся до­ро­слі донь­ка й син.

Про­ща­ли­ся з Оле­гом Пе­ре­са­дою у Му­ні­ци­паль­но­му цен­трі куль­тур­них іні­ці­а­тив. По­хо­ва­ли 3 гру­дня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.