Ма­кси­ма Бе­ре­зов­сько­го по­рів­ню­ють із Мо­цар­том

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Юлія БЛИЗНЮК

— За ца­ри­зму і ра­дян­ських ча­сів укра­їн­ця Ма­кси­ма Бе­ре­зов­сько­го вва­жа­ли ро­сій­ським ком­по­зи­то­ром, — ка­же му­зи­ко­зна­вець Лю­бов МОРОЗОВА, 36 ро­ків. У ви­дав­ни­цтві ”Ко­мо­ра” ви­йшло но­тне ви­да­н­ня ”Ві­днай­де­ні хо­ро­ві кон­цер­ти” Ма­кси­ма Бе­ре­зов­сько­го. До ньо­го уві­йшли дев’ять тво­рів, сім з яких дру­ку­ю­ться впер­ше.

Бе­ре­зов­ський на­ро­див­ся 1745-го у Глу­хо­ві на Сум­щи­ні. 13-рі­чним став со­лі­стом при­двор­ної ка­пе­ли у Пе­тер­бур­зі. Зго­дом на­вчав­ся у му­зи­чній ака­де­мії в іта­лій­ській Бо­ло­ньї.

— Ком­по­зи­то­ра на­зи­ва­ли ”ав­то­ром пер­вой рус­ской сим­фо­нии” і ви­на­хі­дни­ком ”рус­ско­го хо­ро­во­го кон­цер­та”, — про­дов­жує Лю­бов Морозова. — В йо­го єди­ній сим­фо­нії від­чу­ва­ю­ться ін­то­на­ції, при­та­ман­ні укра­їн­ській му­зи­ці. Бе­ре­зов­ський пер­шим се­ред на­ших ком­по­зи­то­рів звер­нув­ся до цьо­го жан­ру, ко­ли на­вчав­ся в Іта­лії. Пі­сля по­вер­не­н­ня був ви­му­ше­ний пи­са­ти для при­двор­но­го хо­ру у Пе­тер­бур­зі. Пра­во­слав­на тра­ди­ція бу­ла не ін­стру­мен­таль­ною, а хо­ро­вою.

Бе­ре­зов­ський по­мер 31-рі­чним. Одні ка­жуть, хво­рів, ін­ші — вко­ро­тив со­бі ві­ку. Йо­го твор­ча спад­щи­на — 18 ро­біт. Із них зна­йшли ли­ше 13.

Ча­сто стиль Бе­ре­зов­сько­го по­рів­ню­ють зі сти­лем Мо­цар­та, з яким на­вчав­ся в Бо­ло­ньї.

До­слі­дник Мсти­слав Юр­чен­ко пра­цю­вав над збір­кою хо­ро­вих кон­цер­тів з по­ча­тку 2000-х. Но­тні за­пи­си ви­явив у ки­їв­ських ар­хі­вах. Упо­ряд­ку­ва­н­ня за­бра­ло стіль­ки ча­су, бо не бу­ло пар­ти­тур — нот, де всі го­ло­си зі­бра­ні в один за­пис. Пар­тії аль­та, ба­са, со­пра­но бу­ли на­пи­са­ні окре­мо, роз­по­ро­ше­ні по ру­ко­пи­сах.

Дов­гий час єди­ним до­сту­пним тво­ром Бе­ре­зов­сько­го був ду­хов­ний кон­церт ”Не отвер­жи ме­не во вре­мя ста­ро­сти”. За ра­дян­ських ча­сів текст спо­тво­ри­ли че­рез йо­го цер­ков­ну те­ма­ти­ку. 1982-го Юр­чен­ко ра­зом із хо­ром го­ту­вав­ся до ви­ко­на­н­ня ори­гі­на­лу кон­цер­ту. Ви­ступ був під за­гро­зою зри­ву че­рез текст тво­ру. Вно­чі пе­ре­прав­ля­ли фра­зи ”да во­скре­снет Бог” на ”да вос­ста­нет свет”.

Ві­днай­де­ні хо­ро­ві кон­цер­ти Ма­кси­ма Бе­ре­зов­сько­го за­пи­са­ли окре­мим ди­ском. Тво­ри ви­ко­нав сто­ли­чний гре­ко-ка­то­ли­цький хор Па­трі­ар­шо­го со­бо­ру Во­скре­сі­н­ня Хри­сто­во­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.