По­лі­цей­ські про­си­ли гро­ші на паль­не

Gazeta po-ukrainsky - - НОВІ УКРАЇНЦІ - Юлія КОВАЛИШЕНА

37-рі­чний Пе­тер АЛЬТХАУЗ із Ні­меч­чи­ни три ро­ки то­му пе­ре­їхав до Льво­ва. Від­крив ту­ри­сти­чне агент­ство, яке ор­га­ні­зо­вує по­до­ро­жі Укра­ї­ною.

— У Схі­дній Єв­ро­пі за­ли­ши­ла­ся одна кра­ї­на, у якій я по­бу­вав, але не встиг її до­слі­ди­ти — Укра­ї­на. Ко­ли при­їхав до Льво­ва, по­ба­чив, що тут є ба­га­то по­тен­ці­а­лу для роз­ви­тку, і ви­рі­шив за­ли­ши­ти­ся, — роз­по­від­ає Пе­тер Альтхауз. — У той час у мі­сті не бу­ло екс­кур­сій ан­глій­ською та ні­ме­цькою мо­ва­ми. По­чав про­во­ди­ти екс­кур­сії, ко­ли ко­жен сам ви­рі­шує, скіль­ки за­пла­ти­ти. По­ба­чив, що є по­пит і за­сну­вав ком­па­нію ”Львів Бад­ді”.

Очі­ку­вав, що жи­ти тут тяж­ко че­рез ко­ру­пцію. Але сти­кав­ся із цим ли­ше один раз на схо­ді кра­ї­ни. На­шу ма­ши­ну зу­пи­ни­ли по­лі­цей­ські на до­ро­зі бі­ля Слов’ян­ська До­не­цької обла­сті. Ствер­джу­ва­ли, що ми їха­ли з ви­клю­че­ни­ми фа­ра­ми. За­про­по­ну­ва­ли за­пла­ти­ти штраф або ”по­жер­тву­ва­ти” гро­ші на паль­не для по­лі­ції. По­яснив, що це не­мо­жли­во. Фа­ри в мо­є­му ав­то­мо­бі­лі вклю­ча­ю­ться ав­то­ма­ти­чно, ко­ли за­во­джу дви­гун. Ска­зав, що за­те­ле­фо­ную їхньо­му на­чаль­ству і роз­по­вім, що в ме­не ви­ма­га­ли ха­бар. Пі­сля цьо­го ме­ні по­ба­жа­ли ща­сли­вої до­ро­ги.

Про по­вер­не­н­ня на ба­тьків­щи­ну за­ми­слю­ю­ся що­ра­зу, ко­ли сти­ка­ю­ся із бю­ро­кра­ті­єю. Остан­ньо­го ра­зу при­віз гро­ші з Ні­меч­чи­ни. Але по­кла­сти їх на кар­тку укра­їн­ський банк не до­зво­ляє, бо в ме­не тим­ча­со­ва по­свід­ка на про­жи­ва­н­ня. Тоб­то мо­жу отри­му­ва­ти пла­те­жі на свій ра­ху­нок від ін­ших лю­дей, але сам йо­го по­пов­ни­ти не мо­жу. Єди­на опція — це зро­би­ти пе­ре­каз че­рез ні­ме­цький банк. Але ра­зом із тим, мо­жу сам со­бі пе­ре­ка­за­ти гро­ші че­рез тер­мі­на­ли по­пов­не­н­ня. Що­прав­да до­ве­де­ться за­пла­ти­ти 2 від­со­тки ко­мі­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.