Майлз Грін схуд на 20 кі­ло­гра­мів

Gazeta po-ukrainsky - - НОВІ УКРАЇНЦІ - Ю. К.

— Пі­сля за­кін­че­н­ня уні­вер­си­те­ту хо­ті­ло­ся зро­би­ти щось ва­жли­ве, ви­про­бу­ва­ти се­бе та бу­ти ко­ри­сним. По­дав за­яв­ку до Кор­пу­су ми­ру, щоб по­пра­цю­ва­ти во­лон­те­ром за кор­до­ном. Обрав Укра­ї­ну, бо ува­жно сте­жив за по­ді­я­ми 2013–2014 ро­ків. Ду­же пе­ре­жи­вав і за­хо­плю­вав­ся ре­во­лю­ціо­не­ра­ми. Кор­ті­ло по­зна­йо­ми­ти­ся з ци­ми лю­дьми, — роз­по­від­ає 27-рі­чний Майлз ГРІН із шта­ту Мі­чи­ган, США.

Пе­ре­їхав у се­ло Но­са­чів на Чер­ка­щи­ні. Ство­рив у мі­сце­вій шко­лі му­зи­чний гур­ток і на­вчає ді­тей гра­ти на ба­ра­ба­нах.

— У Но­са­чів­ську шко­лу по­трі­бен був учи­тель му­зи­ки й ан­глій­ської — це іде­аль­но ме­ні пі­ді­йшло. Мій та­то му­зи­кант, я осво­їв ба­ра­ба­ни у 14 ро­ків. У шко­лі й уні­вер­си­те­ті грав у рок-гур­тах. Ко­ли я при­їхав до шко­ли, ди­ре­ктор по­ве­ла до ко­мір­чи­ни і ска­за­ла: ”Сюр­приз”. Там сто­я­ла при­тру­ше­на пи­лом ба­ра­бан­на уста­нов­ка. Я все за­ла­тав, на­ла­шту­вав. Ко­ли ді­ти по­чу­ли гру, по­про­си­ли на­вчи­ти їх та­кож. То­ді ор­га­ні­зу­вав му­зи­чний клуб у се­бе в ка­бі­не­ті. Че­рез пі­сні та­кож ви­вча­є­мо ан­глій­ську.

В укра­їн­сько­му се­лі не­має зру­чно­стей — га­ря­чої во­ди, ту­а­ле­ту в бу­дин­ку. Але швид­ко до цьо­го звик. Що­дня ру­баю дро­ва для се­бе й оди­но­кої су­сід­ки. Вла­што­вую ре­гу­ляр­ні про­біж­ки. За два ро­ки схуд на 20 кі­ло­гра­мів. Учи­те­лі мі­сце­вої шко­ли зав­жди про ме­не пі­клу­ю­ться. Ці­кав­ля­ться, чи маю кар­то­плю і про­ду­кти. На­пев­но, пе­ре­жи­ва­ють, що по­ми­раю з го­ло­ду.

Най­біль­ше бра­кує мо­го пса — Тор­ка. Це ве­ли­че­зний со­ба­ка. Та­кож не ви­ста­чає ко­ко­со­во­го ма­сла й ве­ло­си­пе­да. Але ви­рі­шив — якщо зу­стрі­ну в Укра­ї­ні ко­ха­н­ня, за­ли­шу­ся тут жи­ти, — ка­же Майлз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.