”Усе зро­сло­ся в єди­ний клу­бок — кіс­тки, м’язи, нер­ви”

РАДОМИРУ ПАНТАЗІ ПО­ТРІ­БНО 29 ТИ­СЯЧ ДО­ЛА­РІВ НА ЛІ­КУ­ВА­Н­НЯ

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Ві­кто­рія ТОПАЛА

— Ко­ли син на­ро­див­ся, на спи­ні мав пу­хли­ну з ку­лак. Не­пра­виль­но сфор­му­вав­ся спин­но­моз­ко­вий ка­нал. Хреб­ці й нер­ви, які ма­ли йти в но­ги, пі­шли в рі­зні бо­ки, — роз­по­від­ає 42-рі­чна Ві­кто­рія ПАНТАЗІ з Іва­но-Фран­ків­ська. Її син 9-рі­чний Ра­до­мир має ва­ду роз­ви­тку нер­во­вої труб­ки. Но­ги хло­пця май­же не пра­цю­ють.

На 10-й день пі­сля на­ро­дже­н­ня Ра­до­ми­ро­ві зро­би­ли опе­ра­цію. Ви­пи­са­ли за мі­сяць.

— До­до­му від­да­ли ди­ти­ну з па­ра­лі­зо­ва­ною ни­жньою ча­сти­ною ті­ла. Ска­за­ли: ”Бог вам по­мо­же”, — роз­по­від­ає Ві­кто­рія.

Має ще двох стар­ших си­нів-шко­ля­рів. Во­ни здо­ро­ві. При­чи­ну хво­ро­би Ра­до­ми­ра лі­ка­рі по­ясни­ти не мо­жуть.

— Одні ме­ди­ки ка­жуть про вплив Чор­но­би­ля. Дру­гі це за­пе­ре­чу­ють, — про­дов­жує. — Лі­ка­рі про­гно­зу­ва­ли, що син на­віть не си­ді­ти­ме. Спо­ча­тку він на­вчив­ся пов­за­ти, як хро­ба­чок. Під­тя­гу­вав но­ги під се­бе. На­зад ро­зі­гну­ти­ся не міг, то­му по­ма­гав со­бі ру­ха­ти­ся лі­ктя­ми.

По­тім ми ку­пи­ли хо­дун­ці. У них са­джа­ли Ра­до­ми­ра і ру­ха­ли йо­го но­га­ми. Ці­лий рік так кро­ку­ва­ли, щоб зро­зу­мів, чо­го від ньо­го хо­чуть. По­тім на­кла­ли пла­сти­ко­ві ор­те­зи. Во­ни пра­виль­но роз­мі­щу­ють су­гло­би. У них міг по­тро­ху хо­ди­ти.

У 3 ро­ки Радомиру по­ста­ви­ли но­вий ді­а­гноз — фі­кса­цію спин­но­го моз­ку.

— Ска­за­ли, що нас очі­ку­ють ще три опе­ра­ції, — го­во­рить Ві­кто­рія Пантазі. — Пі­сля пер­шо­го втру­ча­н­ня все зро­сло­ся в єди­ний клу­бок — кіс­тки, м’язи, нер­ви. Йо­го мо­гло па­ра­лі­зу­ва­ти в будь-який мо­мент. До то­го ж у Ра­до­ми­ра по­ча­ли­ся при­сту­пи епі­ле­псії. Від цьо­го ледь у де­пре­сію не впа­ла.

Укра­їн­ські лі­ка­рі не мо­гли зійти­ся на одно­му. Одні ра­ди­ли че­ка­ти, дру­гі — не­гай­но ро­би­ти опе­ра­цію. Рік ми зби­ра­ли гро­ші. Ра­до­ми­ра опе­ру­ва­ли в Ізра­ї­лі за 60 ти­сяч до­ла­рів (1,7 млн грн. — ГПУ). Опе­ра­ція про­йшла вда­ло. Син став ро­сти — ви­тя­гнув­ся на 10 сан­ти­ме­трів. Де­які м’язи на но­гах по­ча­ли ру­ха­ти­ся. По­чав про­си­ти­ся в ту­а­лет, бо ра­ні­ше не від­чу­вав ні­чо­го. Однак до­сі до­во­ди­ться одя­га­ти під­гу­зок.

Скла­дність у то­му, що ди­ти­ні бай­ду­же. Він не усві­дом­лює, що в ньо­го щось не так. Йо­му ве­се­ло з то­го, що мо­же сту­кну­ти се­бе по но­зі й не бо­ля­че. Щоб за­охо­ти­ти Ра­до­ми­ра за­йма­ти­ся на тре­на­же­рі чи бі­го­вій до­ріж­ці, обі­ця­є­мо муль­ти­ки чи гру на план­ше­ті. За хо- ро­шу по­ве­дін­ку в ре­а­бі­лі­та­цій­но­му цен­трі да­ва­ли ла­со­щі.

Був пе­рі­од, ко­ли Ра­до­мир ди­вив­ся з остра­хом на ко­жно­го, хто при­хо­див до­до­му. Ду­мав, що з ним ще ро­би­ти­муть. За­раз — це зви­чай­на ди­ти­на, лю­бить гра­ти­ся. Однак тро­хи від­стає у роз­ви­тку че­рез ве­ли­ку кіль­кість нар­ко­зів і лі­ки від епі­ле­псії. У свої 9 по­чу­ва­є­ться на 5. Однак пам’ять має хо­ро­шу. Лю­бить емо­цій­но пе­ре­ка­зу­ва­ти каз­ки в ро­лях. Пи­са­ти й чи­та­ти вчу са­ма. Вчи­те­лі при­хо­дять, але від них по­га­но спри­ймає ін­фор­ма­цію, від­вер­та­є­ться. З ни­ми мо­же тіль­ки по­ма­лю­ва­ти й по­гра­ти­ся в ляль­ко­вий те­атр.

Під­тя­гу­вав но­ги під се­бе. На­зад ро­зі­гну­ти­ся не міг

Не­що­дав­но лі­ка­рі ви­яви­ли, що в Ра­до­ми­ра не­пра­виль­но роз­ви­ва­ю­ться та­зо­ві кіс­тки і су­гло­би. Ма­ти зна­йшла ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр у Ка­на­ді. Там роз­ро­бля­ють ін­ди­ві­ду­аль­ну про­гра­му на ви­прав­ле­н­ня су­гло­бів. На лі­ку­ва­н­ня ро­ди­на зби­рає $29 тис. — по­над 823 тис. грн.

Ві­кто­рія від на­ро­дже­н­ня Ра­до­ми­ра не пра­цює, до­гля­дає за ді­тьми. Має ди­плом учи­те­ля му­зи­ки й еко­но­мі­ста. З чо­ло­ві­ком роз­лу­че­на. Він під­три­мує ма­те­рі­аль­но та про­во­дить час із си­на­ми.

Охо­чі до­по­мог­ти Ра­до­ми­ро­ві мо­жуть над­си­ла­ти гро­ші на кар­тку При­ват­бан­ку 4149 6293 0038 6836. Отри­му­вач — Ві­кто­рія Пантазі.

Ра­до­мир Пантазі си­дить у хо­дун­цях. Не мо­же сту­па­ти і не від­чу­ває у но­гах бо­лю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.