На Ра­нію Юс­сеф по­да­ли до су­ду че­рез су­кню

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - В. Т.

П’ять ро­ків за ґра­та­ми мо­же про­ве­сти єги­пет­ська актор­ка Ра­нія ЮС­СЕФ, 45 ро­ків. На неї за від­вер­ту су­кню по­да­ли до су­ду адво­ка­ти Са­мір Са­брі та Ам­ро Абдель­са­лам. Ска­за­ли, що та­кий одяг не від­по­від­ає єги­пет­ським тра­ди­ці­ям і мо­ра­лі, під­ри­ває ре­пу­та­цію мі­сце­вих жі­нок.

Ми­ну­ло­го ти­жня Ра­нія Юс­сеф по­бу­ва­ла на Ка­їр­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі. На чер­во­ній до­ріж­ці з’яви­лась у чор­ній су­кні з на­пів­про­зо­рою спі­дни­цею.

”Упер­ше одя­гну­ла ту су­кню і не усві­дом­лю­ва­ла, що во­на мо­же ви­кли­ка­ти стіль­ки гні­ву. Я під­твер­джую свою від­да­ність цін­но­стям, на яких ми бу­ли ви­хо­ва­ні в єги­пет­сько­му су­спіль­стві”, — на­пи­са­ла Ра­нія в со­цме­ре­жі.

Обли­зує яблу­ко і тан­цює в спі­дньо­му

Актор­ка на­ро­ди­ла­ся в Ка­ї­рі в сім’ї вій­сько­во­го і стю­ар­де­си. Пра­цю­ва­ла мо­де­л­лю. Зня­лась у май­же со­тні філь­мів та в се­рі­а­лах. Має двох ді­тей. Одру­же­на з єги­пет­ським бі­зне­сме­ном.

Адво­ка­ти Са­брі та Абдель­са­лам ра­ні­ше по­да­ва­ли по- зо­ви на ін­ших зна­ме­ни­то­стей. У гру­дні то­рік за не­при­стой­не по­во­дже­н­ня за­су­ди­ли спів­а­чку Ша­ймаю Ахмед. Отри­ма­ла два ро­ки в’язни­ці за кліп, в яко­му жін­ка їсть ба­нан, обли­зує яблу­ко і тан­цює в спі­дньо­му. Зго­дом тер­мін ско­ро­ти­ли до ро­ку.

За му­зи­чне ві­део та­кож за­три­ма­ли спів­а­чку Лей­лу Амер. Жін­ка ви­ко­ну­ва­ла та­нець жи­во­та і по­ка­зу­ва­ла вуль­гар­ні же­сти.

Актор­ка Ра­нія Юс­сеф сто­їть на чер­во­ній до­ріж­ці Ка­їр­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. Зня­ла­ся у май­же со­тні філь­мів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.