Сер­гій По­лу­нін на­бив на гру­дях порт­рет Пу­ті­на

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Ві­кто­рія ТОПАЛА

”Спа­си­бо Вла­ди­ми­ру и всем лю­дям, кто выбрал до­бро. Моё вам ува­же­ние. Не­лег­ко быть силь­ным и дви­га­ться к све­ту”, — на­пи­сав в ”Ін­ста­гра­мі” зір­ка сві­то­во­го ба­ле­ту 29-рі­чний Сер­гій ПО­ЛУ­НІН із Хер­со­на. До­дав фо­то з та­ту­ю­ва­н­ням порт­ре­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на на сво­їх гру­дях.

Май­же 3 тис. ко­мен­та­рів за­ли­ши­ли під до­пи­сом:

”Пре­дла­гаю ма­хну­ться гра­ж­дан­ством. Тут лю­бят та­ких ту­пых иди­о­тов, как ты. Я го­тов по­ме­ня­ться своим рос­сий­ским на твоё украин­ское”, ”Сер­гей глу­по­стью сво­ей толь­ко что ра­зру­шил свою ка­рье­ру и в ско­ром бу­ду­щем бу­дет выну­жден вы­сту­пать исклю­чи­тель­но в Рос­сии. Если вы это­го не по­ни­ма­е­те, то се ля ви”.

”Га­даю, це крик про до­по­мо­гу. Акт ”роз­ти­на­н­ня се­бе” на пу­блі­ці. На йо­го по­пе­ре­дніх фо­то — не­щи­ра по­смі­шка і за­гна­ні очі. Тут щось біль­ше кри­є­ться. Хо­ча та­лант Сер­гія — на ві­ки”, — про­ко­мен­ту­вав ан­глій­ською ко­ри­сту­вач ”Кел­лі­_Бод­ді”.

На­сту­пно­го дня у со­цме­ре­жі По­лу­нін на­пи­сав: ”До­бро дол­жно быть та­кое же агрес­сив­ное, как и зло. Моя лю­бо­вь и под­держ­ка Рос­сии”. Зго­дом зі­знав­ся, що взяв ро­сій­ське гро­ма­дян­ство.

Ра­ні­ше на ру­ках Сер­гій на­бив ро­сій­сько­го дво­го­ло­во­го ор­ла та укра­їн­сько­го три­зу­ба. За­га­лом має 18 та­ту­ю­вань. Три­має та­ту-са­лон у Лон­до­ні.

— Ме­ні зав­жди по­до­ба­ли­ся та­ту­ю­ва­н­ня. Лю­ди з ни­ми ме­ні зда­ва­ли­ся віль­ни­ми. В ба­ле­ті їх не мо­жна ро­би­ти. Пе­ред ви­сту­па­ми до­во­ди­ться дов­го за­ма­зу­ва­ти, — роз­по­від­ає Сер­гій. — Я з ди­тин­ства ви­рі­зав на со­бі ле­зом рі­зні фі­гу­ри. З ві­ком зро­зу­мів, що отри­мую від цьо­го не мен­ше за­до­во­ле­н­ня, ніж від та­ту­ю­вань.

Сер­гій По­лу­нін на­ро­див­ся в Хер­со­ні. У 13 ро­ків по­їхав вчи­ти­ся ба­ле­ту до Лон­до­на. Став про­від­ним со­лі­стом Ко- ро­лів­сько­го ба­ле­ту Ве­ли­ко­бри­та­нії. Ви­рі­зняв­ся епа­та­жною по­ве­дін­кою. Йо­го звіль­ни­ли че­рез вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­ків.

2012-го пе­ре­їхав до Мо­скви. Отри­мав ро­бо­ту в кіль­кох те­а­трах. За­раз є за­про­ше­ним ар­ти­стом Ба­вар­сько­го ба­ле­ту. Зні­ма­є­ться в гол­лі­вуд­ських філь­мах та ре­кла­мі ві­до­мих ма­рок. У сер­пні цьо­го ро­ку ви­сту­пив на фе­сти­ва­лі ”Опе­ра в Хер­со­не­сі” в ане­ксо­ва­но­му Кри­му. 2017-го при­їжджав до Ки­є­ва пре­зен­ту­ва­ти до­ку­мен­таль­ний фільм про се­бе ”Тан­ців­ник”. У сто­ли­ці жи­ве йо­го ма­ти. З ба­тьком роз­лу­чи­ли­ся.

Ар­тист ба­ле­ту Сер­гій По­лу­нін на­вчав­ся у Ки­їв­сько­му хо­ре­о­гра­фі­чно­му учи­ли­щі. У 13 ро­ків був за­про­ше­ний на на­вча­н­ня до Шко­ли ко­ро­лів­сько­го ба­ле­ту в Лон­до­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.