КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ПРЯМА МОВА -

Хар­ків­ський роз­ро­бник про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня 29-рі­чний Ан­дрій Клю­чко ра­зом із ко­ле­га­ми з гол­ланд­сько­го Ам­стер­да­ма за­пу­стив проект ”Тертл”, що в пе­ре­кла­ді озна­чає — че­ре­па­ха. Це — ано­нім­на со­ці­аль­на ме­ре­жа для тих, хто пе­ре­жив фі­зи­чні та пси­хо­ло­гі­чні трав­ми. — На на­шій пла­тфор­мі лю­ди змо­жуть спіл­ку­ва­ти­ся з ти­ми, хто має по­ді­бний до­свід, — ка­же Ан­дрій. — Та­кож вла­што­ву­ва­ти­ме­мо для них у ме­ре­жі зу­стрі­чі з про­фе­сій­ни­ми те­ра­пев­та­ми. Із фа­хів­ця­ми во­ни ано­нім­но обго­во­рю­ва­ти­муть свої про­бле­ми. За два ти­жні в со­цме­ре­жі за­ре­є­стру­ва­ли­ся по­над 2 тис. ко­ри­сту­ва­чів. 75% — жін­ки.

В Укра­ї­ні по­чав пра­цю­ва­ти сайт ”Ба­бу­ся” — без­ко­штов­ний сер­віс, який здій­снює швид­кий по­шук су­до­вих рі­шень в ар­хі­вах. Про­гра­мою мо­жна ко­ри­сту­ва­ти­ся у фор­мі он­лайн-сторінки та че­рез мо­біль­ний до­да­ток. — Те­пер ко­жен змо­же за лі­че­ні се­кун­ди отри­ма­ти ін­фор­ма­цію, на по­шу­ки якої ра­ні­ше зна­до­би­ло­ся б кіль­ка днів, — ка­же один із твор­ців ”Ба­бу­сі” 40-рі­чний Ан­дрій Хор­сев. На­ро­див­ся у Дні­прі. Жи­ве у США. — Наш сер­віс не ви­ма­гає ре­є­стра­ції, по­шук здій­сню­є­ться за бу­дья­ким за­пи­том. Сай­том ко­ри­сту­ю­ться по­над 250 тис. гро­ма­дян. Чверть із них — що­дня. Це юри­сти, бі­зне­сме­ни та жур­на­лі­сти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.