Бер­нар­до Бер­то­луч­чі 10 ро­ків пе­ре­су­вав­ся в ін­ва­лі­дно­му віз­ку

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Мар­та ГАЛКА

— Ме­ні не зав­жди при­єм­но ди­ви­ти­ся свої філь­ми. Ін­ко­ли це ви­кли­кає біль і стра­ж­да­н­ня. Ко­жну стрі­чку на­ро­джу­вав у му­ках, а те­пер це всі мо­жуть ба­чи­ти, — ка­зав іта­лій­ський ре­жи­сер Бер­нар­до БЕР­ТО­ЛУЧ­ЧІ. 26 ли­сто­па­да він по­мер у сво­є­му бу­дин­ку в Ри­мі на 79-му ро­ці. У ньо­го був рак.

– 2008-го Бер­нар­до ви­да­ля­ли між­хреб­це­ву гри­жу. З то­го ча­су він був при­ку­тий до ін­ва­лі­дно­го віз­ка, — роз­по­від­ає йо­го пред­став­ни­ця Фла­вія Ши­а­ві. — 2015 ро­ку в ньо­го ви­яви­ли ще й он­ко­ло­гію. Пі­шли ме­та­ста­зи, ро­би­ти опе­ра­цію бу­ло пі­зно. Він по­мер о сьо­мій ран­ку. По­руч бу­ли всі рі­дні.

Бер­нар­до Бер­то­луч­чі з ди­тин­ства пи­сав вір­ші. За­кін­чив Рим­ський уні­вер­си­тет, де ви­вчав су­ча­сну лі­те­ра­ту­ру. 1961-го по­чав пра­цю­ва­ти по­мі­чни­ком ре­жи­се­ра П’єра Па­зо­лі­ні, з яким то­ва­ри­шу­вав йо­го ба­тько. За три ро­ки зняв свій пер­ший фільм ”Кі­стля­ва ку­ма”. Ві­до­мим став пі­сля ви­хо­ду на екра­ни еро­ти­чної кар­ти­ни ”Остан­нє тан­го в Па­ри­жі”. Усьо­го ви­пу­стив по­над 20 стрі­чок. Йо­го фільм ”Остан­ній ім­пе­ра­тор” отри­мав дев’ять ”Оска­рів”, а стрі­чку ”Кон­фор­міст” кри­ти­ки ви­зна­ли ше­дев­ром сві­то­во­го кі­но. Був во­ло­да­рем ”Зо­ло­то Гло­бу­са” та ла­у­ре­а­том Ве­не­цій­сько­го й Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лів. 2014-го отри­мав Но­бе­лів­ську пре­мію ми­ру.

— Кі­но — це очи­ще­н­ня, — ка­зав Бер­то­луч­чі. — Зні­ма­ти не­про­сто: тре­ба про­тя­гом одні­єї се­кун­ди по­ди­ви­ти­ся на облич­чя чи пре­дмет і зу­мі­ти по­ба­чи­ти йо­го 24 ра­зи.

Був дві­чі одру­же­ний. Упер­ше по­брав­ся з іта­лій­ською актри­сою Адрі­а­ною Асті. Роз­лу­чи­ли­ся за п’ять ро­ків. Остан­ні 40 ро­ків жив у шлю­бі з ан­глій­ською ре­жи­сер­кою Клер Пе­плоу. Ді­тей не мав.

Бер­нар­до Бер­то­луч­чі зняв по­над 20 філь­мів. Йо­го стрі­чка ”Остан­ній ім­пе­ра­тор” отри­ма­ла дев’ять ”Оска­рів”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.