Ві­ктор Ла­хай за­ги­нув уно­чі пі­сля дня на­ро­дже­н­ня

ПРО­ТЯ­ГОМ ЛИ­СТО­ПА­ДА У ВІЙНІ НА ДОН­БА­СІ ПОЛЯГЛИ ДЕВ’ЯТЬ ВОЇНІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА - Пі­дго­ту­ва­ла Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

Пу­блі­ку­є­мо по­і­мен­ний спи­сок по­ле­глих у ли­сто­па­ді за­хи­сни­ків Укра­ї­ни. Нам ві­до­мо про смерть 14 бій­ців. Дев’ять вій­сько­вих — бо­йо­ві втра­ти. Ін­фор­ма­ція про де­яких не­пов­на.

Най­мо­лод­шо­му із за­ги­блих у бою бу­ло 19 ро­ків, най­стар­шо­му — 43. Най­го­стрі­шою си­ту­а­ція у вій­ні на Дон­ба­сі бу­ла 9–10 ли­сто­па­да, то­ді Укра­ї­на втра­ти­ла чо­ти­рьох бій­ців. 2 ли­сто­па­да за­фі­ксу­ва­ли най­біль­шу кіль­кість об­стрі­лів — 22.

По­ра­не­н­ня отри­ма­ли 33 за­хи­сни­ки Укра­ї­ни.

29 ли­сто­па­да зник без­ві­сти сол­дат Сер­гій Про­да­нюк, бо­єць 10-ї гір­сько-штур­мо­вої бри­га­ди.

2, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 27 ли­сто­па­да обі­йшло­ся без по­ра­не­них, за да­ни­ми шта­бу Опе­ра­ції об’єд­на­них сил.

Ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська по­ру­шу­ва­ли ре­жим ти­ші 381 раз. Бо­йо­ві втра­ти

1 ли­сто­па­да Іван Гон­ча­рен­ко, 24 ро­ки, із се­ла Ста­ни­шів­ка Жи­то­мир­ської обла­сті. За­ги­нув під час об­стрі­лу опор­но­го пун­кту з ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів та стрі­ле­цької зброї не­по­да­лік се­ли­ща Зай­це­во­го на До­неч­чи­ні. Стар­ший сол­дат, вій­сько­во­слу­жбо­вець 72-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди ім. Чор­них За­по­рож­ців. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки і се­стра.

4 ли­сто­па­да

Ма­ксим Па­си­чнюк, 40 ро­ків, із се­ла Гу­бин Ло­ка­чин­сько­го ра­йо­ну на Во­ли­ні за­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра у мі­сті Зо­ло­то­му По­па­снян­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. Слу­жив за кон­тра­ктом у 14-й бри­га­ді. — Був ду­же хо­ро­шою лю­ди­ною. А в на­шо­му су­спіль­стві ар­мій­сько­му — то ду­же цін­не. Про­яв­ляв се­бе на са­мо­му ви­со­ко­му рів­ні, — ка­же по­бра­тим за­ги­бло­го Олег Ша­по­ва­лик, 39 ро­ків. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки.

9 ли­сто­па­да

Іван Во­ро­бей, 19 ро­ків, із се­ла Діг­тя­рів­ка Нов­го­род-Сі­вер­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­ської обла­сті. За­ги­нув у бою по­бли­зу се­ли­ща Крим­ське Но­во­ай­дар­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. Сол­дат, за­сту­пник ко­ман­ди­ра бо­йо­вої ма­ши­ни пі­хо­ти у 10-й гір­сько-штур­мо­вій бри­га­ді. Слу­жив за кон­тра­ктом з кві­тня цьо­го ро­ку. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки. Єв­ген Ле­тю­ка, 20 ро­ків, із Пе­тро­пав­лів­ки Ста­ни­чно-Лу­ган­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. За­ги­нув від ку­лі во­ро­га — Єв­ген на­ма­гав­ся на­да­ти до­по­мо­гу Іва­ну Во­ро­бею. Ки­нув­ся від­тя­гу­ва­ти то­ва­ри­ша в окоп і та­кож за­знав смер­тель­но­го по­ра­не­н­ня, — го­во­рить ко­ман­дир ба­таль­йо­ну Во­ло­ди­мир Ба­ба­нін, 40 ро­ків. Єв­ген слу­жив ме­ха­ні­ком-во­ді­єм бо­йо­вої ма­ши­ни пі­хо­ти у 10-й гір­сько-штур­мо­вій бри­га­ді. — Хо­ро­ший хло­пець. До­до­му при­хо­див у від­пус­тку — і то ві­кна пла­сти­ко­ві вста­вить, то щось від­ре­мон­тує по до­му, — пи­ше в со­цме­ре­жі мі­сце­ва жи­тель­ка Світ- ла­на Свє­ті­ко­ва, 53 ро­ки. — А зра­дни­ки Укра­ї­ни на во­ро­тах пи­са­ли фар­бою не­при­стой­ні сло­ва, при пов­ній без­ді­яль­но­сті ре­фор­мо­ва­ної по­лі­ції. Це щоб ви ро­зумі­ли, як жи­ве­ться тут тим, хто є па­трі­о­том сво­єї кра­ї­ни. За­ли­шив­ся не­пов­но­лі­тній брат, хло­пці ро­сли си­ро­та­ми.

10 ли­сто­па­да

Ро­ман ”Ге­ра” Се­лі­хов, 42 ро­ки, із Но­во­мо­сков­ська Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Пі­ді­рвав­ся на ра­діо­ке­ро­ва­но­му фу­га­сі по­бли­зу се­ли­ща Лу­ган­ське Ба­хмут­сько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті. Стар­ший сер­жант, ін­стру­ктор снай­пе­рів у на­вчаль­но­му цен­трі ”Де­сна”. Слу­жив за мо­бі­лі­за­ці­єю, во­ю­вав на фрон­ті у скла­ді 72-ї бри­га­ди ім. Чор­них За­по­рож­ців. — Він не­о­дно­ра­зо­во був в без­по­се­ре­дньо­му зі­ткнен­ні з ро­сі­я­на­ми, де­яких по­ло­нив, — ка­же ба­тько Пав­ло Се­лі­хов, 66 ро­ків. — Ро­сі­я­ни — який світ ви при­йшли за­хи­ща­ти, спи­ра­ю­чись на бан­ди­тів? Пу­тін, про­чи­тай або не­хай то­бі до­не­суть, — ти мій осо­би­стий во­рог. Прий­де час, ко­ли бу­деш від­по­від­а­ти. Ро­ман — із ди­на­стії вій­сько­вих. Ба­тько — пол­ков­ник ра­ке­тних військ, був за­сту­пни­ком ко­ман­ди­ра 6-го ар­мій­сько­го кор­пу­су, дід — вій­сько­вий льо­тчик. За­хо­плю­вав­ся ви­со­ко­то­чною стріль­бою. 2016-го по­сів тре­тє мі­сце на єв­ро­пей­сько­му чем­піо­на­ті з вій­сько­во­го снай­пін­гу в осо­би­сто­му за­лі­ку, що про­хо­див у Ли­тві. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки, дру­жи­на і дві донь­ки. Юрій Олій­ник, 43 ро­ки, із се­ла Іва­нів­ка Ко­бе­ля­цько­го ра­йо­ну Пол­тав­ської обла­сті. Пі­ді­рвав­ся на ра­діо­ке­ро­ва­но­му фу­га­сі по­бли­зу се­ли­ща Лу­ган­ське Ба­хмут­сько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті. Стар­ши­на, снай­пер у 72-й бри­га­ді ім. Чор­них За­по­рож­ців. Пі­сля слу­жби за мо­бі­лі­за­ці­єю під­пи­сав кон­тракт. За­ли­ши­ли­ся син і донь­ка. 17 ли­сто­па­да Ві­та­лій Оно­фрей­чук, 37 ро­ків, із Чер­нів­ців. За­ги­нув на бо­йо­во­му по­сту від влу­че­н­ня мі­ни у блін­даж під час об­стрі­лу се­ла Но­во­то­шків­ське По­па­снян­сько­го ра­йо­ну на Лу­ган­щи­ні. Бо­єць 109-го ба­таль­йо­ну 10-ї гір­сько-штур­мо­вої бри­га­ди. У сер­пні цьо­го­річ під­пи­сав че­твер­тий кон­тракт на слу­жбу. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки.

24 ли­сто­па­да

Сер­гій Гар­ку­ша, 28 ро­ків, із Ва­ля­ви Го­ро­ди­щен­сько­го ра­йо­ну Чер­ка­ської обла­сті. Сол­дат 28-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. Кон­тракт на слу­жбу під­пи­сав 15 ве­ре­сня 2016-го. ”Кон­тракт за­кін­чив­ся, але він про­дов­жив йо­го, хо­тів ще рік по­слу­жи­ти ра­зом із дру­гом Оле­гом”, — ка­же сіль­ський го­ло­ва Ва­ля­ви Лю­дми­ла Ли­щен­ко, 43 ро­ки. За­ли­ши­ли­ся ма­ти, ві­тчим, брат і на­ре­че­на.

26 ли­сто­па­да

Ві­ктор Ла­хай, 41 рік, із Лу­цька. За­ги­нув від во­гне­паль­но­го по­ра­не­н­ня не­по­да­лік се­ла Ка­те­ри­нів­ка По­па­снян­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. Мо­лод­ший сер­жант, ко­ман­дир взво­ду бо­йо­вих ма­шин пі­хо­ти у 14-й ме­ха­ні­зо­ва­ній бри­га­ді. Уча­сник по­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції та Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Слу­жив за кон­тра­ктом. На­пе­ре­до­дні у Ві­кто­ра був день на­ро­дже­н­ня. За­ли­ши­ли­ся ма­ти і троє се­стер. Не­бо­йо­ві втра­ти

14 ли­сто­па­да Ві­та­лій Тро­я­нов­ський, 36 ро­ків, із мі­ста По­дільськ Оде­ської обла­сті. По­мер у зо­ні Опе­ра­ції об’єд­на­них сил. При­чи­ну вста­нов­лює слід­ство. Са­ні­тар­ний ін­стру­ктор ре­мон­тно-від­нов­лю­валь­но­го ба­таль­йо­ну Опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня ”Південь”. Слу­жив за кон­тра­ктом із трав­ня 2017-го, на Дон­бас від­ря­дже­ний у скла­ді 28-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки, дру­жи­на й ді­ти. 15 ли­сто­па­да Оле­ксандр ”Оле­кса” Лук’янець, 39 ро­ків, із се­ла Шев­чен­ків­ське Біль­ма­цько­го ра­йо­ну За­по­різь­кої обла­сті. По­мер у зо­ні Опе­ра­ці­її об’єд­на­них сил від хво­ро­би. Стар­ши­на 3-ї мо­то­пі­хо­тної ро­ти у ба­таль­йо­ні ”Сар­мат” 56-ї мо­то­пі­хо­тної бри­га­ди. На фрон­ті — з гру­дня 2014-го, у ба­таль­йо­ні слу­жив з 2016 ро­ку. За­ли­шив­ся брат.

20 ли­сто­па­да

Во­ло­ди­мир Гар­ку­ша, 47 ро­ків, із рай­цен­тру Оле­ксан­дрія Кі­ро­во­град­ської обла­сті. По­мер у Ки­їв­сько­му вій­сько­во­му го­спі­та­лі від он­ко­ло­гії. Із 2014 ро­ку пе­ре­бу­вав в зо­ні АТО на по­са­ді те­хні­ка ре­мон­тно­го взво­ду. У кві­тні 2017-го в ньо­го ді­а­гно­сту­ва­ли лім­фо­му гру­ди­ни і жи­во­та. В остан­ній рік ра­зом із сім’єю жив у се­лі Оль­ша­ни­ця Ро­ки­тнян­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. За­ли­ши­ли­ся дру­жи­на і двоє ді­тей.

21 ли­сто­па­да

Хо­тів ще рік по­слу­жи­ти ра­зом із дру­гом Оле­гом

Ві­та­лій ”Ку­зя” Ку­знє­цов, 44 ро­ки, з Іва­но-Фран­ків­ська. По­мер від ра­пто­вої зу­пин­ки сер­ця по­бли­зу се­ли­ща Крим­ське Но­во­ай­дар­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті. Ма­йор, на­чаль­ник роз­від­ки 8-го ба­таль­йо­ну 10-ї гір­сько-штур­мо­вої бри­га­ди. На фронт пі­шов до­бро­воль­цем 2014 ро­ку. Пі­зні­ше слу­жив за кон­тра­ктом. За­ли­ши­ли­ся дру­жи­на, донь­ка і двоє ма­ло­лі­тніх си­нів.

25 ли­сто­па­да Ми­ко­ла Шу­ри­гін, 34 ро­ки, з Оле­ксан­дрів­ки Бі­ло­зер­сько­го ра­йо­ну Хер­сон­ської обла­сті. За­ги­нув від ку­льо­во­го по­ра­не­н­ня у зо­ні ООС, об­ста­ви­ни не уто­чне­ні. Сол­дат, гр­ана­то­ме­тник у 79-й де­сан­тно-штур­мо­вій бри­га­ді. На фрон­ті во­ю­вав із 2015 ро­ку. За­ли­ши­ли­ся ба­тьки. Во­ло­ди­мир Олій­ник, 46 ро­ків, із се­ла Сту­де­на, Пі­щан­сько­го ра­йо­ну Він­ни­цької обла­сті. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, по­мер від мно­жин­них но­жо­вих по­ра­нень, отри­ма­них у зо­ні Опе­ра­ції об’єд­на­них сил. Сол­дат, чо­ти­ри ра­зи про­дов­жу­вав кон­тракт. За­ли­ши­ли­ся дру­жи­на і двоє си­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.