Ро­сій­ським чо­ло­ві­кам за­бо­ро­ни­ли в’їзд в Укра­ї­ну

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­та­лія ПЕЧИБОРЩ

Укра­ї­на за­бо­ро­ни­ла в’їзд чо­ло­ві­кам ві­ком від 16 до 60 ро­ків із гро­ма­дян­ством Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Рі­ше­н­ня ді­я­ти­ме про­тя­гом во­єн­но­го ста­ну, який ого­ло­си­ли у 10 обла­стях і три­ва­ти­ме до 26 гру­дня.

Час­тко­во при­кор­дон­ни­ки мо­жуть про­пу­ска­ти ро­сій­ських чо­ло­ві­ків, які не від­ві­ду­ва­ли оку­по­ва­них РФ те­ри­то­рій, не ма­ли про­блем із за­ко­ном та чі­тко роз­по­від­а­ти­муть про ме­ту при­їзду в Укра­ї­ну. Для укра­їн­ців, які їдуть у Ро­сію, обме­жень не­має. — Це рі­ше­н­ня на­вряд чи дасть які­сний ре­зуль­тат. Усіх під одну мі­тлу греб­ти не вар­то, — го­во­рить по-

Тре­ба ро­зі­бра­ти­ся з про­ро­сій­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми

лі­то­лог Ві­ктор Не­бо­жен­ко, 65 ро­ків. — За­раз в Укра­ї­ні є лю­ди, які про­ва­дять свою по­лі­ти­ку, — ро­сій­ські ди­пло­ма­ти, бан­кі­ри та ін­ші пред­став­ни­ки кра­ї­ни-агре­со­ра. Пі­сля Азов­сько­го кон­флі­кту тре­ба бу­ло стру­со­ну­ти си­ту­а­цію. Це й зро­би­ли за­про­ва­дже­н­ням во­єн­но­го ста­ну. Однак ні­хто до кін­ця не ро­зу­міє йо­го го­лов­ної ці­лі.

Тре­ба вла­шту­ва­ти пе­ре­вір­ку свя­ще­ни­ків Ро­сій­ської пра­во­слав­ної цер­кви. Зна­чна кіль­кість із них — про­ро­сій­ські аген­ти, які ма­ють спе­цпі­дго­тов­ку. Вар­то пе­ре­ві­ря­ти і за по­тре­би де­пор­ту­ва­ти лю­дей, які по­мі­че­ні в ко­ру­пції, не­че­сних схе­мах, рі­зних ан­ти­дер­жав­них за­кли­ках.

По­ді­бні обме­же­н­ня за­зви­чай вво­дять, ма­ю­чи чі­ткий план дій. А не про­сто з на­ді­єю, що це до­по­мо­же. Спер­шу тре­ба ро­зі­бра­ти­ся з про­ро­сій­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми та акти­ві­ста­ми, які вко­ре­ни­ли­ся в Укра­ї­ні. А не ви­шу­ку­ва­ти ко­гось, хто при­їде по­тя­гом Мо­сква–Ки­їв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.