Смерть Во­ло­ди­ми­ра Бу­зов­сько­го під­твер­ди­ли за пів­то­ра мі­ся­ця

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

16 ли­сто­па­да в се­лі Ло­кня Сум­сько­го ра­йо­ну по­хо­ва­ли 26-рі­чно­го Во

ло­ди­ми­ра Бу­зов­сько­го. Бо­єць 72-ї бри­га­ди ім. Чор­них За­по­рож­ців зго­рів у блін­да­жі 23 ве­ре­сня 2018-го. Йо­го остан­ки іден­ти­фі­ку­ва­ли за пів­то­ра мі­ся­ця.

Стар­ший сер­жант зник під час об­стрі­лу з 82-мі­лі­ме­тро­во­го мі­но­ме­та й ав­то­ма­ти­чних стан­ко­вих гр­ана­то­ме­тів взво­дно­го опор­но­го пун­кту 72-ї

бри­га­ди. За два дні бі­ля зни­ще­но­го блін­да­жа зна­йшли по­шко­дже­ні во­гнем люд­ські остан­ки. Во­ни на­ле­жать стар­шо­му сер­жан­то­ві Бу­зов­сько­му на по­зив­ний ”Бу­зок”, під­твер­ди­ла екс­пер­ти­за ДНК. До по­ча­тку про­хо­дже­н­ня слу­жби Во­ло­ди­мир Бу­зов­ський здо­був се­ре­дню спе­ці­аль­ну осві­ту. Пра­цю­вав учи­те­лем фі­зи­чно­го ви­хо­ва­н­ня в ло­княн­ській шко­лі. 2016 ро­ку йо­го обра­ли де­пу­та­том сіль­ської ра­ди. Із 2016-го про­хо­див вій­сько­ву слу­жбу за кон­тра­ктом у 58-й окре­мій мо­то­пі­хо­тній бри­га­ді, з 2017 ро­ку — у 72-й бри­га­ді. У во­ї­на за­ли­ши­ли­ся ба­тьки, дру­жи­на і син.

Во­ло­ди­мир Бу­зов­ський зго­рів у блін­да­жі під час во­ро­жо­го об­стрі­лу 23 ве­ре­сня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.