12

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ -

єв­ре­їв під час Го­ло­ко­сту вря­ту­ва­ла чер­ни­ця Це­ци­лія Ро­шак. По­мер­ла у поль­сько­му Кра­ко­ві на 111-му ро­ці. Бу­ла най­ста­рі­шою чер­ни­цею у сві­ті. За­кін­чи­ла тор­го­во-про­ми­сло­ве учи­ли­ще в По­зна­ні. 21-рі­чною пі­шла у до­мі­ні­кан­ський мо­на­стир у Кра­ко­ві. Зго­дом ра­зом з ін­ши­ми чер­ни­ця­ми пе­ре­їха­ла до ла­твій­сько­го Віль­ню­са. Під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни в мі­сце­вій оби­те­лі пе­ре­хо­ву­ва­ла від на­ци­стів єв­ре­їв. 2009 ро­ку Ізра­їль при­сво­їв їй по­че­сне зва­н­ня ”Пра­ве­дни­ка на­ро­дів сві­ту”. Йо­го да­ють лю­дям не­і­у­дей­сько­го по­хо­дже­н­ня, що ри­зи­ку­ва­ли жи­т­тям за­ра­ди по­ря­тун­ку єв­ре­їв під час на­цист­ської оку­па­ції. Остан­ні 70 ро­ків Ро­шак жи­ла у Кра­ко­ві. Бу­ла ор­га­ніс­ткою, спів­а­ла у хо­рі мо­на­сти­ря.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.