РОДИНА СИВАКІВ ВИГРАЛА ТРИ МІЛЬЙОНИ ГРИ­ВЕНЬ

РОДИНА СИВАКІВ ВИГРАЛА ТРИ МІЛЬЙОНИ ГРИ­ВЕНЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юрій СТРИГУН

— Ма­ма силь­но за нас пе­ре­жи­ває. Бо­ї­ться, що по­гра­бу­ють. Про­сить ні­ко­му не роз­по­від­а­ти. А я ка­жу: не­має що кра­сти, бо ні ко­пій­ки ще не отри­ма­ли. Та й у Чер­ка­сах є лю­ди, ба­га­тші за нас у со­тні ра­зів, — ка­же 39-рі­чна Іри­на СИВАК із Чер­кас. Її чо­ло­вік Оле­ксандр, 43 ро­ки, в жов­тні ви­грав у ло­те­реї ”Ло­то за­ба­ва” 3 млн грн.

З Іри­ною роз­мов­ля­є­мо в ка­бі­не­ті ан­глій­ської мо­ви чер­ка­сько­го ко­ле­гі­у­му ”Бе­ре­ги­ня”. Тут во­на вчи­те­лює. Щой­но за­кін­чив­ся шо­стий урок.

— Чо­ло­вік — під­пол­ков­ник по­лі­ції. Грає в ло­те­рею остан- ні ро­ків 15, — про­дов­жує. — Ін­ко­ли ви­гра­вав по 200–300 гри­вень. Я тіль­ки на­смі­ха­ла­ся. Ні­ко­ли не ві­ри­ла, що гро­ші мо­жуть бу­ти не­за­ро­бле­ні. Са­ша не зда­вав­ся. Що­ти­жня пе­ре­ві­ряв ре­зуль­та­ти. І пи­тав: ”А що ти ку­пиш, ко­ли ви­гра­є­мо?”

Ні­ко­ли не ві­ри­ла, що гро­ші мо­жуть бу­ти не­за­ро­бле­ні

У по­не­ді­лок пі­шов пе­ре­ві­ря­ти ви­гра­ші. То­ді по­пов­зли чу­тки, що хтось у Чер­ка­сах зі­рвав джек-пот. Адмі­ні­стра­тор кі­о­ску ска­за­ла: ”Щось за­ба­га­то ну­лів. То­чно джек-пот. 3 мільйони гри­вень”. Чо­ло­вік сів у ма­ши­ну. Ли­ше там зро­зу­мів, що ста­ло­ся.

З ви­гра­шу Си­ва­ки спла­тять 600 тис. грн по­да­тку. Ре­шту су­ми їм ви­пла­чу­ва­ти­муть упро­довж трьох ро­ків.

— Жи­ве­мо у дво­кім­на­тній квар­ти­рі. Ма­є­мо ма­ши­ну ”Де­у­сенс”. Мрі­є­мо про вла­сний будинок, — го­во­рить Іри­на Сивак. — Уяв­ляю, як йо­го об­став­ля­ти­му. Чо­ло­вік хо­че но­ве ав­то. Обов’яз­ко­во по­їде­мо ку­дись, світ по­ди­ви­ти­ся. Я з донь­кою бу­ла в ба­га­тьох кра­ї­нах, а чо­ло­вік — хі­ба що на мо­рі в Оде­сі.

По­друж­жя має донь­ку 18-рі­чну Ва­ле­рію. Во­на — сту­ден­тка фа­куль­те­ту біо­те­хно­ло­гій На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка. Син 6-рі­чний Дми­тро хо­дить у пер­ший клас.

Пі­сля ви­гра­шу Іри­на й Оле­ксандр по­їха­ли до Ки­є­ва. Взя­ли участь у зйом­ках про­гра­ми ”Два дні з жи­т­тя міль­йо­не­ра”. У ній роз­по­від­а­ють про лю­дей, які отри­ма­ли ве­ли­кий ви­граш.

— Нам про­по­ну­ва­ли обле­ті­ти лі­та­ком нав­ко­ло сто­ли­ці, по­гра­ти в гольф у Ме­жи­гір’ї. Я ви­бра­ла ро­ман­ти­чну ве­че­рю на да­ху хма­ро­чо­са. Бо 20 ро­ків по­дру­жньо­го жи­т­тя про­йшли бу­ден­но, — до­дає Іри­на Сивак. — Нас за­ве­зли на дах най­ви­що­го ки­їв­сько­го бу­дин­ку. По­са­ди­ли в аль- тан­ці. Звід­ти все мі­сто бу­ло ви­дно. По­руч грав скри­паль. Офі­ці­ант роз­лив шам­пан­ське. Я при­гу­би­ла. Ка­жу: ”У вас шам­пан­ське сма­чне і та­ке м’якень­ке”. Во­ни по­ча­ли смі­я­ти­ся. Ви­я­ви­ло­ся, під час зйо­мок спир­тне не мо­жна пи­ти. Нам на­ли­ва­ли ”Жив­чик”.

Нас че­кав ”лі­му­зин”, їзди­ли мі­стом. У тор­го­вель­но­му цен­трі нам пі­ді­бра­ли одяг. На­пе­ре­до­дні ве­че­рі зро­би­ли за­чі­ску, ма­кі­яж. Я ви­тер­пі­ла. А чо­ло­вік увесь час пи­тав, чи ско­ро це за­кін­чи­ться.

Пе­ре­да­чу по­ка­за­ли вран­ці. Я при­йшла на пер­ший урок. По­ча­ла роз­по­від­а­ти нову те­му. А ді­ти ка­жуть: ”Іри­но Во­ло­ди­ми­рів­но, роз­ка­жіть кра­ще, як ви ви­гра­ли 3 мільйони”. Тесть жи­ве у се­лі Ло­зі­вок по­бли­зу Чер­кас. Як пі­шов у ма­га­зин, то по­вер­нув­ся ли­ше за 2 го­ди­ни. Ро­зда­вав ін­терв’ю одно­сель­цям.

Нас за­ве­зли на дах най­ви­що­го ки­їв­сько­го бу­дин­ку

Родина Сиваків фо­то­гра­фу­є­ться на від­по­чин­ку. За ви­граш у ло­те­реї хо­чуть ку­пи­ти будинок та ма­ши­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.