Ра­ке­ти ”Не­птун” зда­тні пе­ре­ла­ма­ти си­ту­а­цію в Азов­сько­му мо­рі

РА­КЕ­ТИ ”НЕ­ПТУН” ЗДА­ТНІ ПЕ­РЕ­ЛА­МА­ТИ СИ­ТУ­А­ЦІЮ В АЗОВ­СЬКО­МУ МО­РІ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксан­дра ВАСИЛЕНКО

Вве­сти ко­ра­блі НАТО в Азов­ське мо­ре за­про­по­ну­вав пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко 5 гру­дня. Вій­сько­ві си­ли кра­їн Альян­су мо­жуть па­тру­лю­ва­ти аква­то­рію спіль­но з укра­їн­ськи­ми.

25 ли­сто­па­да ро­сій­ські вій­сько­ві в ней­траль­них во­дах Кер­чен­ської про­то­ки та­ра­ни­ли, об­стрі­ля­ли й за­хо­пи­ли укра­їн­ські бро­не­ка­те­ри ”Бер­дянськ”, ”Ні­ко­поль” і рей­до­вий бу­ксир ”Яни Ка­пу”. Пря­му­ва­ли з Оде­си до Ма­рі­у­по­ля. На під­сту­пах до про­то­ки їх ата­ку­ва­ли ро­сій­ські при­кор­дон­ні ко­ра­блі. Від­кри­ли во­гонь із гар­мат і ра­кет. На­ші су­дна взя­ли на абор­даж.

Ко­ман­ду за­хо­пи­ли та пе­ре­ве­зли до оку­по­ва­но­го Кри­му. Ка­те­ри пе­ре­гна­ли до Кер­чі. 28 ли­сто­па­да під­кон­троль­ні Крем­лю су­ди за­а­ре­шту­ва­ли 24 по­ло­не­них мо­ря­ків на два мі­ся­ці. Від­пра­ви­ли їх до мо­сков­сько­го СІЗО ”Ле­фор­то­во”.

— Очі­ку­ва­ти вве­де­н­ня ко­ра­блів НАТО не вар­то. Мо­ва про сим­во­лі­чний крок. Бо при­хід ко­ра­блів Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су озна­ча­ти­ме еска­ла­цію кон­флі­кту, — го­во­рить по­лі­то­лог 24-рі­чний Олег Са­а­кян. — Та­кою за­явою пре­зи­дент спо­ну­кає кра­ї­ни-чле­ни НАТО до актив­ні­ших дій і де­якою мі­рою розв’язує їм ру­ки. По­ка­зує, що мо­жуть ді­я­ти жорс­ткі­ше, за­хи­ща­ю­чи ін­те­ре­си Укра­ї­ни.

Це пе­ре­хід у фа­зу го­стрі­шо­го про­ти­сто­я­н­ня між Ро­сі­єю і НАТО в то­чці ки­пі­н­ня, якою є Азов­ське мо­ре. За­хід на­ма­га­є­ться не йти на за­го­стре­н­ня, але ре­а­гує на про­ти­прав­ні дії ро­сі­ян. Вій­сько­ві ко­ра­блі США про­ве­ли бі­ля ро­сій­ських те­ри­то­рі­аль­них вод опе­ра­цію ”Віль­не су­дно­плав­ство”.

Очі­ку­ва­ти ре­аль­но­го вве­де­н­ня ко­ра­блів НАТО не вар­то

Пер­спе­кти­ви про­ти­сто­я­н­ня в Азов­сько­му мо­рі скла­дні. Ро­сія в кіль­ка ра­зів пе­ре­ва­жає Укра­ї­ну у вій­сько­во­му по­тен­ці­а­лі. Однак ми не­дав­но за­вер­ши­ли ви­про­бу­ва­н­ня про­ти­ко­ра­бель­них ра­кет ”Не­птун” (їх ви­про­бу­ва­ли 5 гру­дня в Хер­сон­ській обла­сті. — ГПУ). Во­ни мо­жуть пе­ре­ла­ма­ти си­ту­а­цію на ко­ристь Укра­ї­ни. Але ви­со­кий ри­зик, що Мо­сква розв’яже пов­но­мас­шта­бну вій­ну в укра­їн­сько­му При­чор­но­мор’ї.

Ма­є­мо шу­ка­ти не­стан­дар­тні під­хо­ди для ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті в Азов­сько­му мо­рі. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за­хо­пле­н­ня на­ших мо­ря­ків як ар­гу­мент для між­на­ро­дно­го ти­ску на Ро­сію.

Ма­лі ар­ти­ле­рій­ські бро­ньо­ва­ні ка­те­ри ”Кре­мен­чуг” і ”Лу­бни” та ко­ра­бель управ­лі­н­ня ”Дон­бас” сто­ять у Ма­рі­у­поль­сько­му мор­сько­му пор­ту, 2 гру­дня. Ни­ні це основ­на удар­на си­ла на во­ді Азов­ської вій­сько­во-мор­ської ба­зи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.