У спра­ві Ка­те­ри­ни Ган­дзюк з’явив­ся ще один пі­до­зрю­ва­ний

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

41-рі­чно­му Оле­ксі­є­ві ЛЕВІНУ із Хер­со­на ого­ло­си­ли пі­до­зру в при­че­тно­сті до вбив­ства ра­дни­ці мі­сько­го го­ло­ви Ка­те­ри­ни ГАН­ДЗЮК, 33 ро­ки.

На неї на­па­ли 31 ли­пня. Не­ві­до­мий ви­лив на жін­ку літр сір­ча­ної ки­сло­ти. Отри­ма­ла хі­мі­чні опі­ки по­над 30% ті­ла. Пе­ре­не­сла 13 опе­ра­цій. Пі­сля трьох мі­ся­ців лі­ку­ва­н­ня по­мер­ла.

Ле­він має су­ди­мість. Із ба­тьком ор­га­ні­зо­ву­вав убив­ства і роз­бій­ні на­па­ди на во­ді­їв на Хер­сон­щи­ні. Слід­чі до­ве­ли 15 епі­зо­дів. Ба­тько отри­мав до­ві­чний тер­мін, Оле­ксій — 15 ро­ків. На во­лю ви­йшов ра­ні­ше за ”за­ко­ном Сав­чен­ко”, ко­ли один день у СІЗО при­рів­ню­ють до двох за ґра­та­ми. Ви­їхав з Укра­ї­ни у день, ко­ли по­лі­ція за­три­ма­ла пер­ших пі­до­зрю­ва­них у спра­ві Ган­дзюк.

Ле­він був клю­чо­вою фі­гу­рою в ор­га­ні­за­ції на­па­ду, за вер­сі­єю слід­ства.

Справ­жнє прі­зви­ще Оле­ксія — Мо­ска­лен­ко. Він — уча­сник ві­до­мо­го в Хер­сон­ській обла­сті ор­га­ні­зо­ва­но­го зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня ”Мо­скал”.

Є по­мі­чни­ком де­пу­та­та обла­сної ра­ди Ми­ко­ли Ста­ви­цько­го, близь­ко­го до го­ло­ви обл­ра­ди Вла­ди­сла­ва Ман­ге­ра. Про це у со­цме­ре­жі ”Твіт­тер” на­пи­сав на­род- ний де­пу­тат Му­ста­фа Найєм,

”Він не­о­дно­ра­зо­во був в офі­сі ор­га­ні­за­то­ра вбив­ства Іго­ря Па­влов­сько­го. За не- під­твер­дже­ною ін­фор­ма­ці­єю, са­ме Мо­ска­лен­ко-Ле­він на ма­ши­ні Ми­ко­ли Ста­ви­цько­го при­їжджав до Па­влов­сько­го, ко­ли з’ясу­ва­ло­ся, що по­лі­ція за­три­ма­ла ви­ко­нав­ців. По­ві­ри­ти, що він сам прийняв рі­ше­н­ня про вбив­ство спів­ро­бі­тни­ці мі­ської адмі­ні­стра­ції — скла­дно. За де­яки­ми да­ни­ми, за­раз Оле­ксій на­со­ло­джу­є­ться по­го­дою в До­мі­ні­кан­ській Ре­спу­блі­ці”.

— Ро­з­гля­да­є­мо ба­га­то вер­сій убив­ства. Ба­чи­мо мо­тив, який об’єд­нує по­мі­чни­ка на­ро­дно­го де­пу­та­та і кри­мі­наль­но­го ав­то­ри­те­та. На да­ний час — це актив­ність Ка­те­ри­ни Ган­дзюк про­ти одні­єї з кру­пних ко­ру­пцій­них схем мі­сце­вої вла­ди, — ка­же ге­не­раль­ний про­ку­рор 53-рі­чний Юрій Лу­цен­ко.

З ба­тьком ор­га­ні­зо­ву­вав убив­ство і роз­бій­ні на­па­ди на во­ді­їв

37 ро­ків: Ра­дни­ця мі­сько­го го­ло­ви Хер­со­на Ка­те­ри­на Ган­дзюк по­мер­ла в сто­ли­чно­му опі­ко­во­му цен­трі пі­сля трьох мі­ся­ців лі­ку­ва­н­ня. Бу­ла за­мі­жня, ді­тей не ма­ла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.