Фран­цу­зи ви­ма­га­ють від­став­ки пре­зи­ден­та

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Да­ри­на БОРХЕС

Уряд Фран­ції по­го­див­ся від­кла­сти на пів­ро­ку під­ня­т­тя по­да­тку на паль­не, еле­ктро­енер­гію та газ, аби зу­пи­ни­ти ма­со­ві про­те­сти. Мі­тин­гу­валь­ни­ки від­мо­ви­ли­ся від­сту­пи­ти.

Мі­тин­ги по­ча­ли­ся у Па­ри­жі 17 ли­сто­па­да. Уча­сни­ки бло­ку­ва­ли до­ро­ги, ав­то­за­прав­ки, схо­ви­ща паль­но­го і тор­го­вель­ні цен­три. Ви­ма­га­ли не під­ви­щу­ва­ти по­да­тки на па­ли­во. Пі­зні­ше по­ча­ли ви­ка­зу­ва­ти не­вдо­во­ле­н­ня еко­но­мі­чною по­лі­ти­кою пре­зи­ден­та Фран­ції Ем­ма­ну­е­ля Ма­кро­на. Ви­ма­га­ють від­став­ки.

Лю­ди бо­я­ться, що ре­фор­ми спри­чи­нять за­не­пад бі­зне­су та по­гір­шать фі­нан­со­вий стан гро­ма­дян.

У зі­ткне­н­нях з по­лі­ці­єю за­ги­ну­ли че­тве­ро лю­дей, 263 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, 412 де­мон­стран­тів аре­шту­ва­ли. За­га­лом в акці­ях не­по­ко­ри бе­руть участь по­над 280 тис. лю­дей по всій кра­ї­ні.

За остан­ній рік ди­зель­не паль­не у Фран­ції по­до­рож­ча­ло на 23%, бен­зин — на 15%. Із сі­чня 2019 ро­ку акциз мав ще під­ня­ти­ся. Чи­нов­ни­ки по­ясню­ють та­кі рі­ше­н­ня ба­жа­н­ням пе­ре­са­ди­ти фран­цу­зів на гро­мад­ський транс­порт чи еле­ктро­мо­бі­лі. Це по­кра­щи­ло б еко­ло­гію в кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.