Укр­за­лі­зни­ця ру­ха­є­ться до са­мо­зни­ще­н­ня

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ка­те­ри­на ЛУК’ЯШКО

Із 30 ли­сто­па­да з ки­їв­сько­го за­лі­зни­чно­го вок­за­лу до ае­ро­пор­ту ”Бо­ри­спіль” по­ча­ли хо­ди­ти чо­ти­ри рей­ко­ві ав­то­бу­си ”Пе­са 620 м”. За пер­ші п’ять днів дві­чі ла­ма­ли­ся. Укр­за­лі­зни­ця змі­ни­ла гра­фік ру­ху. Вдень кур­су­ва­ти­муть раз на го­ди­ну. Вно­чі ін­тер­вал ру­ху — від 1,5 до 2 год.

— Із за­пу­ском екс­пре­су по­спі­ши­ли і не всти­гли об­ка­та­ти, — ка­же ко­ли­шній за­сту­пник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Шуль­мей­стер, 49 ро­ків. — При­чи­на — по­лі­ти­чне за­мов­ле­н­ня прем’єр-мі­ні­стра з чі­тки­ми тер­мі­на­ми за­пу­ску (бу­ду­ва­ти ко­лії і пла­тфор­ми для екс­пре­су по­ча­ли на­ве­сні. — ГПУ). У та­ких ви­пад­ках усе на­ма­га­ю­ться зро­би­ти вча­сно, а якість стра­ждає.

У Ки­є­ві мі­ська еле­ктри­чка ча­сто при­хо­дить із за­пі­зне­н­ня­ми. По­тя­ги в ава­рій­но­му ста­ні. Що в цій си­сте­мі по­трі­бно змі­ни­ти?

— Слід зо­се­ре­ди­ти­ся на рен­та­бель­но­сті при­мі­ських спо­лу­чень, онов­лю­ва­ти ру­хо­мий склад. Сьо­го­дні це один із най­зби­тко­ві­ших транс­пор­тів у кра­ї­ні. Бо не­має кон­тро­лю за кви­тка­ми. Ба­га­то па­са­жи­рів їздять без­ко­штов­но. За пе­ре­ве­зе­н­ня піль­го­вих ка­те­го­рій Укр­за­лі­зни­ця не отри­мує ком­пен­са­цій від Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. За опла­ти на­пря­му кон­ду­кто­ро­ві гро­ші теж не зав­жди до­хо­дять до бю­дже­ту.

Че­рез це ін­фра­стру­кту­ра пе­ред­мі­стя в жа­хли­во­му ста­ні. Рі­ше­н­ня — зро­би­ти еле­ктрон­ний кви­ток і жорс­тко ка­ра­ти за роз­кра­да­н­ня ко­штів. Мін­со­цпо­лі­ти­ки має по­кри­ти бор­ги за піль­го­ви­ків. Най­кра­ще — зро­би­ти мо­не­ти­за­цію пільг, аби по­збу­ти­ся ці­єї про­бле­ми.

Які най­бо­лю­чі­ші то­чки у сто­ли­чній си­сте­мі гро­мад­сько­го транс­пор­ту?

— Не­ле­галь­ні пе­ре­ві­зни­ки — одна з най­біль­ших про­блем. Че­рез них ру­ха­ю­ться ті­ньо­ві фі­нан­со­ві по­то­ки, які не до­хо­дять до бю­дже­ту. Цей ри­нок ча­сто кон­тро­лю­ють бан­ди­ти чи по­лі­ти­ки. Ма­є­мо низь­кий рі­вень без­пе­ки транс­пор­ту, осо­бли­во ко­му­наль­но­го.

Остан­ні кіль­ка ро­ків зов­ні­шні ін­сти­ту­ти да­ють кре­ди­ти мі­стам на за­ку­пку ко­му­наль­но­го транс­пор­ту. Ін­ша спра­ва — йо­го ще тре­ба об­слу­го­ву­ва­ти.

Які тен­ден­ції за остан­ній рік у транс­порт­ній си­сте­мі най­по­мі­тні­ші?

— Укр­за­лі­зни­ця ру­ха­є­ться до са­мо­зни­ще­н­ня. По­лі­ти­ки го­ту­ю­ться до ви­бо­рів і стри­му­ють під­ви­ще­н­ня цін на про­їзд. Це при­зве­де до по­віль­но­го руй­ну­ва­н­ня ком­па­нії. Ста­нуть ча­сті­ши­ми ава­рії, бо в ін­фра­стру­кту­ру не вкла­да­ють ко­шти. За­го­стри­ться не­до­ста­ча ло­ко­мо­ти­вів.

Ва­жли­ві й по­бі­чні ефе­кти — Укр­за­лі­зни­ця низь­ки­ми та­ри­фа­ми стри­мує роз­ви­ток ав­то­мо­біль­но­го й ав­то­бу­сно­го транс­пор­ту. Ком­па­нії не мо­жуть ста­ви­ти ви­прав­да­но ви­со­кі ці­ни, бо кон­ку­ру­ють із за­лі­зни­цею.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.