Укра­ї­на прийме ли­ше пе­ре­мо­жний мир

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО РАЗОМ ІЗ КОМАНДОЮ КРАЩИХ ЕКСПЕРТІВ РОЗРОБИЛИ ”НОВУ СТРАТЕГІЮ МИРУ ТА БЕЗ­ПЕ­КИ”

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ві­ктор НАЗАРОВ

На­пад ро­сій­ських вій­сько­вих на укра­їн­ські ко­ра­блі в Кер­чин­ській про­то­ці, узя­т­тя в по­лон мо­ря­ків і за­хо­пле­н­ня су­ден ста­ло най­кра­щим до­ка­зом при­мар­но­сті ни­ні­шньо­го пе­ре­мир’я. Ого­ло­ше­н­ня вла­дою во­єн­но­го ста­ну, на дум­ку біль­шо­сті експертів, за­кор­дон­них у то­му чи­слі, жо­дним чи­ном не впли­не на пе­ре­біг про­ти­сто­я­н­ня між Мо­сквою та Ки­є­вом. Для ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту по­трі­бні не та­кти­чні — ча­сто геть за­пі­зні­лі — кро­ки, а стра­те­гі­чне ба­че­н­ня без­пе­ко­во­го май­бу­тньо­го дер­жа­ви.

За май­же п’ять ро­ків ни­ні­шній пре­зи­дент, да­рем­но по­клав­шись на не­ефе­ктив­ні Мін­ські до­мов­ле­но­сті, так і не спро­міг­ся за­про­по­ну­ва­ти кра­ї­ні та сві­ту ре­аль­ний план від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті кра­ї­ни — по­вер­не­н­ня оку­по­ва­них ча­сти­ни Дон­ба­су та Кри­му. Не вда­ло­ся вла­ді й за­без­пе­чи­ти ста­лий мир.

Із-по­між най­акту­аль­ні­ших про­блем, які хви­лю­ють укра­їн­ців, на пер­шо­му мі­сці — вій­на на Дон­ба­сі — 66,5%, за да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня Со­ці­о­ло­гі­чно­го цен­тру ім. Ми­хай­ла Дра­го­ма­но­ва. Си­ту­а­ція ускла­дню­є­ться що­дня і ви­ма­гає ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня всьо­го ар­се­на­лу ди­пло­ма­ти­чних, вій­сько­вих, еко­но­мі­чних, юри­ди­чних та ін­фор­ма­цій­них мо­жли­во­стей кра­ї­ни і со­ю­зни­ків.

За­без­пе­чи­ти Укра­ї­ні пе­ре­мо­гу у вій­ні та за­хи­сти­ти дер­жа­ву над Дні­пром від мо­жли­вих за­зі­хань у май­бу­тньо­му по­кли­ка­на ”Но­ва стра­те­гія миру та без­пе­ки”, роз­ро­бле­на Юлі­єю Тимошенко разом із командою кращих експертів.

Сво­го ча­су кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти Пе­тро По­ро­шен­ко по­обі- цяв Укра­ї­ні мир за два ти­жні. Але вій­на з ро­сій­ським агре­со­ром три­ває дов­ше, ніж Пер­ша сві­то­ва. Вби­то по­над 11 тис. лю­дей, зокре­ма 147 ді­тей. Пло­ща оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Укра­ї­ни біль­ша за Да­нію, Швей­ца­рію чи Ні­дер­лан­ди. Мін­ські до­мов­ле­но­сті — як го­лов­ний шлях для вста­нов­ле­н­ня миру, є не­прийня­тним. Він фа­кти­чно фе­де­ра­лі­зує Укра­ї­ну та не ви­рі­шує про­бле­му по­вер­не­н­ня Кри­му.

Юлія Тимошенко про­по­нує ін­ший ва­рі­ант ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми: но­вий по­гли­бле­ний фор­мат пе­ре­го­во­рів ”Бу­да­пешт плюс”. Пе­ре­ко­на­на, що Укра­ї­на має ви­ма­га­ти від кра­їн-під­пи­сан­тів Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му ви­ко­на­н­ня га­ран­тій те­ри­то­рі­аль­ної ці- лі­сно­сті й за­хи­сту від агре­сії, які нам да­ва­ли в обмін на від­мо­ву від тре­тьо­го за по­ту­жні­стю ядер­но­го по­тен­ці­а­лу у сві­ті. З кра­ї­на­ми-га­ран­та­ми, за­пев­няє по­лі­тик, тре­ба сі­да­ти за стіл пе­ре­го­во­рів. Іде­ться про США, Ве­ли­ку Бри­та­нію, Фран­цію, Ки­тай, Ро­сію, Ні­меч­чи­ну та пред­став­ни­ка ЄС.

Ре­зуль­та­том силь­ної ди­пло­ма­тії має ста­ти по­си­ле­н­ня сан­кцій­но­го ти­ску на агре­со­ра — аж до пов­но­го звіль­не­н­ня Укра­ї­ни і вста­нов­ле­н­ня кон­тро­лю над оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми.

— Нам по­трі­бен ре­аль­ний мир, а не йо­го ілю­зія. І він на­ста­не, — ка­же Юлія Тимошенко.

Силь­на кон­тра­ктна ар­мія — це один із прі­о­ри­те­тів но­вої стра­те­гії без­пе­ки. Ли­ше за умо­ви по­бу­до­ви мі­цно­го вій­ська, за­пев­няє лі­дер ”Ба­тьків­щи­ни”, ди­пло­ма­ти­чні пе­ре­го­во­ри що­до по­вер­не­н­ня миру в Укра­ї­ну бу­дуть ефе­ктив­ні.

Як за­зна­чав між­на­ро­дний вій­сько­вий екс­перт Ґлен Ґрант, ор­га­ні­за­ція укра­їн­ської ар­мії не від­по­від­ає в пов­ній мі­рі жо­дно­му з 10 го­лов­них стан­дар­тів НАТО. Йде­ться про та­кі прин­ци­пи, як по­ва­га до жи­т­тя вій­сько­вих та їхніх ро­дин, че­сність і лі­кві­да­ція ко­ру­пції у вій­ську, рі­вень озбро­є­но­сті, під­го­тов­ка вій­сько­вих.

Тож Укра­ї­на по­тре­бує пов­но­цін­ної роз­бу­до­ви та мо­дер­ні­за­ції кон­тра­ктної ар­мії. І ко­ман­да Юлії Тимошенко пра­цює над про­е­ктом кон­тра­кту для слу­жби у Зброй­них си­лах. По­лі­тик пе­ре­ко­на- на, що но­вий кон­тракт сфор­мує прин­ци­по­во ін­ші від­но­си­ни між вій­сько­ви­ми й ар­мі­єю: на осно­ві по­ва­ги та пре­сти­жно­сті вій­сько­вої слу­жби.

Да­ти ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям мо­жли­вість без­пе­чно по­вер­та­ти­ся до­до­му — одна зі скла­до­вих но­вої стра­те­гії миру.

— Ми за­про­ва­ди­мо про­зо­рий по­ря­док уста­нов­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті на жи­тло, зем­лю та май­но і по­вер­не­мо лю­дям те, що в них не­че­сно, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи зброю, за­бра­ли. Та­кож ство­ри­мо фонд ви­плат ма­те­рі­аль­ної ком­пен­са­ції, зокре­ма на лі­ки та ме­доб­слу­го­ву­ва­н­ня. За­про­ва­ди­мо спро­ще­ні адмін­про­це­ду­ри отри­ма­н­ня та від­нов­ле­н­ня до­ку­мен­тів для ви­му­ше­них бі­жен­ців, — до­дає Юлія Тимошенко.

Під­трим­ка і за­хист прав ці­єї ка­те­го­рії гро­ма­дян, за­зна­чає го­ло­ва пар­тії, є ін­ве­сти­ці­єю в до­ся­гне­н­ня стій­ко­го миру. Адже са­ме во­ни є опо­рою для від­нов­ле­н­ня укра­їн­ської вла­ди на Дон­ба­сі та в Кри­му.

Стра­те­гія Тимошенко по­ру­шує пи­та­н­ня ком­пен­са­ції укра­їн­цям зав­да­них ро­сій­ською агре­сі­єю зби­тків. Адже за всі ро­ки вій­ни чин­на вла­да так і не спро­мо­гла­ся роз­ро­би­ти до­ро­жню кар­ту юри­ди­чних дій для отри­ма­н­ня та­ких ком­пен­са­цій.

Ко­ман­да Тимошенко вста­но­ви­ла й за­до­ку­мен­ту­ва­ла де­кіль­ка ти­сяч фа­ктів за­по­ді­я­н­ня шко­ди кон­кре­тним гро­ма­дя­нам. Це дасть мо­жли­вість во­ї­нам, які отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, ро­ди­нам за­ги­блих і ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям отри­ма­ти ком­пен­са­ції від кра­ї­ни-агре­со­ра.

— Якщо всі по­стра­жда­лі укра­їн­ські гро­ма­дя­ни по­да­дуть по­зо­ви про­ти дер­жа­ви-агре­со­ра, то за­галь­на су­ма пре­тен­зій, роз­ра­хо-

ва­на згі­дно із пра­кти­кою Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, пе­ре­ви­щить 100 мі­льяр­дів єв­ро. Це мас­штаб то­го, що мо­жуть отри­ма­ти на­ші гро­ма­дя­ни за по­ні­ве­че­не жи­т­тя, — го­во­рить Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на.

За­хи­сти­ти тих, хто зму­ше­ний був ви­їха­ти з оку­по­ва­них те­ри­то­рій, — одна ча­сти­на пла­ну Юлії Тимошенко. Дру­га — по­вер­ну­ти жи­т­тя на ті те­ри­то­рії, ку­ди лю­ди по­вер­ну­ться пі­сля де­о­ку­па­ції. Пі­сля при­хо­ду до вла­ди лі­дер пар­тії за­про­по­нує пре­зи­дент­ську іні­ці­а­ти­ву з без­пе­ки та роз­ви­тку Дон­ба­су для ство­ре­н­ня де­ся­тків ти­сяч ро­бо­чих місць, мо­дер­ні­за­ції еко­но­мі­ки, для від­бу­до­ви жи­тла й ци­віль­ної ін­фра­стру­кту­ри.

У той час, як По­ро­шен­ко по­ста­чає ар­мії те­хні­ку, ви­ро­бле­ну на йо­го за­во­дах за за­ви­ще­ною ці­ною, Тимошенко іні­ці­ює ство­ре­н­ня во­єн­но­го ка­бі­не­ту. Йо­го зав­да­н­ням є ре­а­лі­за­ція стра­те­гії миру для Укра­ї­ни, роз­роб­ка чі­тко­го пла­ну дій для пе­ре­мо­ги. Очо­лю­ва­ти­ме во­єн­ний ка­бі­нет екс-де­пу­тат і ко­ли­шній ві­це-прем’єр-мі­ністр уря­ду АР Крим Ан­дрій Сен­чен­ко.

— ”Ба­тьків­щи­на” іні­ці­ю­ва­ти­ме роз­роб­ку стра­те­гі­чної вій­сько­вої до­ктри­ни і від­по­від­них за­ко­но­про-

Кра­ї­на по­тре­бує пов­но­цін­ної роз­бу­до­ви та мо­дер­ні­за­ція кон­тра­ктної ар­мії Сво­го ча­су кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти Пе­тро По­ро­шен­ко по­обі­цяв Укра­ї­ні мир за два ти­жні. Але вій­на з ро­сій­ським агре­со­ром три­ває дов­ше, ніж Пер­ша сві­то­ва

ектів, адже Пе­тро По­ро­шен­ко за­твер­див во­єн­ну до­ктри­ну ли­ше за пів­то­ра ро­ку пі­сля по­ча­тку вій­ни. А зав­да­н­ня сфор­му­ва­ти мор­ську до­ктри­ну бу­ло по­став­ле­не ли­ше на п’ятий рік вій­ни, що до­ве­ло си­ту­а­цію до ри­зи­ку втра­ти Азов­сько­го мо­ря.

Го­лов­не, на чо­му на­го­ло­шує Тимошенко в кон­текс­ті стра­те­гії миру та без­пе­ки — світ по­ва­жає силь­них, але пе­ре­ма­га­ють мо­гу­тні. Тож Укра­ї­на має на­вчи­ти­ся пе­ре­ма­га­ти.

— Силь­на Укра­ї­на не­по­трі­бна ні­ко­му, крім нас. І тіль­ки ми мо­же­мо її та­кою ство­ри­ти. Іму­ні­тет на­ції — у вла­сних си­лах, упев­не­но­сті й по­ту­жно­сті, — ка­же Юлія Тимошенко.

Ко­ли Ро­сія здій­снює від­вер­ту, не­с­про­во­ко­ва­ну агре­сію про­ти не­за­ле­жної Укра­їн­ської дер­жа­ви, ми ма­є­мо пов­не пра­во ви­ма­га­ти від кра­їн сві­ту, від ко­ле­ктив­них сві­то­вих ор­га­нів без­пе­ки кон­кре­тної, чі­ткої, ді­є­вої до­по­мо­ги, вклю­ча­ю­чи вій­сько­ву. Звер­та­ю­ся до кра­їн-га­ран­тів без­пе­ки й су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни за Бу­да­пешт­ським ме­мо­ран­ду­мом. На­став час ви­ко­ну­ва­ти га­ран­тії. Мо­ва вже дав­но йде про за­гро­зу Єв­ро­пі та всьо­му сві­то­во­му по­ряд­ку. Ви ще ма­є­те час вря­ту­ва­ти світ від тра­ге­дії, але цей час спли­ває Юлія Тимошенко, лі­дер пар­тії ”Ба­тьків­щи­на”

На На­ціо­наль­но­му фо­ру­мі ”Но­ва стра­те­гія миру та без­пе­ки” зі­бра­ли­ся гла­ви дер­жав і уря­дів, мі­ні­стри, пар­ла­мен­та­рії, пред­став­ни­ки між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, про­від­ні по­лі­ти­ки кра­їн сві­ту й екс­пер­ти. За­хід іні­ці­ю­ва­ла лі­дер ”Ба­тьків­щи­ни” Юлія Тимошенко. Він від­був­ся у Ки­є­ві 30 жов­тня у НСК ”Олім­пій­ський”. Уча­сни­ки обго­во­ри­ли ви­кли­ки в сфе­рі без­пе­ки Укра­ї­ни та сві­ту, за­гро­зи для су­ча­сно­го сві­то­во­го по­ряд­ку

Лі­дер ”Ба­тьків­щи­ни” Юлія Тимошенко: ”Якщо всі по­стра­жда­лі укра­їн­ські гро­ма­дя­ни по­да­дуть по­зо­ви про­ти дер­жа­ви-агре­со­ра до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, то за­галь­на су­ма пре­тен­зій пе­ре­ви­щить 100 мі­льяр­дів єв­ро”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.