Про­да­на взя­ли на по­ру­ки во­сьме­ро нар­де­пів із пре­зи­дент­ської фра­кції

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - На­зар ВАЛЬЧУК

Ко­ли­шньо­го ви­ко­ну­ва­ча обов’яз­ків го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби 39-рі­чно­го Ми­ро­сла­ва ПРО­ДА­НА від­пу­сти­ли на по­ру­ки. Рі­ше­н­ня в ніч на 4 гру­дня ухва­лив Со­лом’ян­ський ра­йон­ний суд Ки­є­ва.

По­ру­чи­те­ля­ми ви­сту­пи­ли ві­сім на­ро­дних де­пу­та­тів, се­ме­ро з яких при­йшли на за­сі­да­н­ня. Це нар­де­пи з фра­кції ”Блок Пе­тра По­ро­шен­ка” Ма­ксим Ку­ря­чий, Ва­дим Денисенко, Ген­на­дій Тка­чук, Ми­ко­ла Па­ла­мар­чук, Да­вид Ма­кар’ян, Ми­ко­ла Ку­чер, Ігор По­бер та Оле­ксандр Лі­вік.

Про­да­ну за­бо­ро­ни­ли ви­їжджа­ти і зо­бов’яза­ли но­си­ти еле­ктрон­ний бра­слет. Про­ку­ро­ри про­си­ли взя­ти йо­го під вар­ту на 60 діб із мо­жли­ві­стю ви­йти під за­ста­ву 89 млн грн. Са­ме на стіль­ки, за вер­сі­єю слід­ства, ко­ли­шній ке­рів­ник ДФС не­за­кон­но зба­га­тив­ся.

Про­дан пів­то­ра ро­ку ви­ко­ну­вав обов’яз­ки го­ло­ви ДФС — з бе­ре­зня 2017-го по ве­ре­сень цьо­го ро­ку. До то­го пра­цю­вав у по­да­тко­вих Він­нич­чи­ни й Чер­ка­щи­ни.

– Це пов­ний ци­нізм. Нар­де­пи БПП ря­ту­ють фі­гу­ран­та ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу від обви­ну­ва­чень ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, — ка­же жур­на­ліст 42-рі­чний Юрій БУТУСОВ.

– Пев­но, во­ни ті­сно пов’яза­ні з ко­ли­шнім ке­рів­ни­ком ДФС. Не хо­чуть зда­ва­ти. Спра­ву зби­ра­ю­ться зли­ти. Зокре­ма, та ча­сти­на БПП, що пов’яза­на з прем’єром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном. Ні­хто не хо­че сва­ри­ти­ся з ним пе­ред ви­бо­ра­ми. А на те, що під час вій­ни мільйони ви­во­зи­ли­ся з Укра­ї­ни, за­кри­ва­ють очі. Імо­вір­но, ко­ру­пцій­ні зв’яз­ки Про­да­на йдуть да­ле­ко на верх вла­ди до тих, хто при ньо­му теж зба­га­тив­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.