Мо­дрич став най­кра­щим фут­бо­лі­стом ро­ку

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Р. Ш.

33-рі­чний Лу­ка МО­ДРИЧ, пів­за­хи­сник іспан­сько­го ”Ре­а­ла” та збір­ної Хор­ва­тії ви­грав ”Зо­ло­тий м’яч2018”. Опи­ту­ва­н­ня про­вів ти­жне­вик ”Франс фут­бол”, який ро­бить це з 1956 ро­ку.

Мо­дрич — пер­ший з 2007 ро­ку фут­бо­ліст, який ви­грав тро­фей. У цей пе­рі­од він ді­ста­вав­ся або Ліо­не­ле­ві Мес­сі, або Кри­шті­а­ну Ро­нал­ду. Цін­ність ”Зо­ло­то­го м’яча” осо- бли­во впа­ла пі­сля двох опи­ту­вань. 2010 ро­ку ви­грав Мес­сі, хо­ча най­кра­щий се­зон про­вів гол­лан­дець Ве­слі Сней­дер, а 2013-го приз по­ви­нен був брати фран­цуз Франк Рі­бе­рі, а не Ро­нал­ду.

Що­прав­да, то­ді ре­фе­рен­дум ”Франс фут­бол” про­во­див спіль­но з Мі­жна­ро­дною фут­боль­ною фе­де­ра­ці­єю (ФІФА). З одно­го бо­ку, це до­зво­ли­ло зве­сти до­ку­пи всі опи­ту­ва­н­ня, з ін­шо­го — у ньо­му бра- ли участь тре­не­ри та ка­пі­та­ни ко­манд з не­фут­боль­них кра­їн, що ста­ви­ло під сум­нів спра­ве­дли­вість під­сум­ків.

До­бре, що цьо­го­річ — усе за­ко­но­мір­но. Мо­дрич пе­ре­міг за обо­ма вер­сі­я­ми — ФІФА та ”Франс фут­бо­лу”. Хор­ват силь­но про­вів ви­рі­шаль­ні ма­тчі і за клуб, ви­грав­ши Лі­гу чем­піо­нів, і за збір­ну — став ві­це-чем­піо­ном сві­ту.

Лу­ка Мо­дрич — пів­за­хи­сник іспан­сько­го ”Ре­а­ла” та збір­ної Хор­ва­тії три­має ”Зо­ло­тий м’яч”. Приз з 1956 ро­ку вру­чає ти­жне­вик ”Франс фут­бол”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.