Збіль­ши­ться кіль­кість роз­лу­чень

Gazeta po-ukrainsky - - ВИГРАВАЙ - Оле­на МАКСИМОВА, астро­лог

Мі­сяць зро­стає. Енер­гії стає біль­ше. Але на­прав­ле­на во­на бу­де не в те ру­сло. Спа­ла­ху­ва­ти­муть кон­флі­кти, які на­зрі­ва­ли дав­но. Збіль­ши­ться кіль­кість роз­лу­чень. Свар­ки роз­го­ра­ти­му­ться че­рез дрі­бни­ці. З’яв­ля­ться не­по­ро­зу­мі­н­ня між пар­тне­ра­ми у бі­зне­сі. Ба­га­тьох втя­гнуть у су­до­ві су­пе­ре­чки. Не вар­то шу­ка­ти па­ри. Вда­ва­ти­ме­ться те, що ро­би­те екс­пром­том. Усе, що пла­ну­ва­ли за­вча­сно, нав­па­ки зір­ве­ться.

ОВЕН (21.03–20.04) На ро­бо­ті не вар­то пе­ре­хо­ди­ти в ін­ший від­діл чи оби­ра­ти ке­рів­ну по­са­ду. Ко­ле­ги зви­ну­ва­тять у під­ла­бу­зни­цтві та ко­ру­пції. По­тра­пля­ти­ме­те в кон­флі­кти. Не до­зво­ляй­те зро­би­ти з се­бе ца­па-від­бу­вай­ла. За­ли­шай­те­ся тер­пля­чи­ми. Пам’ятай­те: хто мов­чить – той трьох на­вчить.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05) Гу­би­ти­му­ться до­ку­мен­ти. Су­пе­ре­чки з бі­знес-пар­тне­ра­ми ви­л­лю­ться у кіль­ка­ти­жне­ву фі­нан­со­ву кри­зу. У п’ятни­цю за­ймі­ться оформ­ле­н­ням спад­ку, який до­ве­де­ться ді­ли­ти з ро­ди­ча­ми. Кри­хки­ми ста­ють зу­би. За­по­бі­гай­те їхньо­му пе­ред­ча­сно­му руй­ну­ван­ню. Не за­пи­вай­те мо­ро­зи­во га­ря­чим ча­єм.

БЛИЗНЮКИ (21.05–21.06) До­бре спра­ви пі­дуть у тих, хто має на ко­го по­кла­сти­ся. До п’ятни­ці утри­май­те­ся від гро­шо­вих пе­ре­ка­зів. У жи­т­тя по­вер­та­є­ться ро­ман­ти­ка. Для ба­га­тьох одру­же­них пар роз­по­чне­ться чер­го­вий ме­до­вий мі­сяць. Ко­ри­стуй­те­ся зво­ло­жу­валь­ни­ми кре­ма­ми, щоб не спро­во­ку­ва­ти пе­ред­ча­сно­го ста­рі­н­ня шкі­ри.

РАК (22.06–22.07) Пра­гне­те бу­ти в цен­трі ува­ги. Але це втом­лю­ва­ти­ме. Нав­чі­ться ви­ба­ча­ти­ся. Зав­дя­ки цьо­му, лег­ко пе­ре­тво­ри­те во­ро­га на дру­га. Нав­ко­ло бу­де ба­га­то впер­тих і са­мо­впев­не­них. За­йма­ти­ся ко­ре­кці­єю зо­ру не­без­пе­чно. Пі­сля про­це­дур до­ве­де­ться ще раз ляг­ти на опе­ра­цій­ний стіл. ЛЕВ (23.07–23.08) Енер­гії бу­де вдо­сталь, аби здо­бу­ва­ти там, де втра­ча­ють ін­ші. За­ро­бля­ти­ме­те й пе­ре­ма­га­ти­ме­те. Спра­ви ро­дин­ні ві­ді­йдуть на дру­гий план. На брак ува­ги на­рі­ка­ти­муть ба­тьки. До­дай­те ро­ман­ти­ки у сто­сун­ки з ко­ха­ни­ми. Пе­ре­ї­да­н­ня при­зве­де до збіль­ше­н­ня ва­ги.

ДІВА (24.08–23.09) Пра­цю­ва­ти­ме­те плі­дно, якщо вча­сно роз­ді­ли­те спра­ви. Ча­сти­ну з них від­кла­діть. Кра­ще пли­сти за те­чі­єю. Ви­грає той, хто зу­міє по­сту­пи­ти­ся. Бе­сі­ди з ко­ха­ни­ми не скла­да­ти­му­ться. Щоб не сва­ри­ти­ся, уни­кай­те вза­є­мо­зви­ну­ва­чень. Го­во­ріть про філь­ми, кни­ги та жи­во­пис. Від різ­ких за­па­хів бо­лі­ти­ме го­ло­ва.

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10) Го­туй­те­ся ко­ри­ти­ся об­ста­ви­нам. Ча­сто спі­зню­ва­ти­ме­те­ся. Не за­сму­чуй­те­ся че­рез це. Зу­стрі­не­те лю­дей, які го­то­ві до спів­пра­ці та вмі­ють іти на ком­про­мі­си. По­збу­де­те­ся тих, хто хо­тів на вас за­ро­би­ти і злов­жи­вав сво­їм по­ло­же­н­ням. Від­кла­діть по­ча­ток но­вої ді­є­ти.

СКОРПІОН (24.10–22.11) Лю­ди іти­муть вам на­зу­стріч, ба­га­то що про­ба­ча­ти­муть. За­ли­шай­те­ся вдя­чни­ми. Якщо пра­цю­ва­ти­ме­те на­пов­ну, за­ро­би­те біль­ше, ніж за по­пе­ре­дні два мі­ся­ці. Втом­лю­ва­ти­ме ме­ту­шня вдо­ма. Рі­дні не стри­му­ва­ти­муть своє не­вдо­во­ле­н­ня. По­ба­луй­те їх по­да­рун­ка­ми.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–21.12) Нав­ко­ло роз­гор­та­ти­му­ться су­пе­ре­чки. Але ви твор­чо під­хо­ди­ти­ме­те до ро­бо­ти. Зав­дя­ки чо­му вті­ли­те в жи­т­тя ба­га­то ці­ка­вих ідей. Це час днів на­ро­джень. Ро­ди­чі та дру­зі по­да­ру­ють ба­га­то всьо­го, про що мрі­я­ли. Не на­по­ля­гай­те на зу­стрі­чі з лю­дьми, які вас уни­ка­ють. За­че­кай­те з освід­че­н­ням.

КОЗЕРІГ (22.12–20.01) Кон­тро­люй­те се­бе під час роз­мо­ви. Нав­ко­ло чи­ма­ло охо­чих за­бра­ти ва­ші ідеї. Одяг і те­хні­ку ку­пуй­те до обі­ду. Бо не­че­сні на ру­ку про­дав­ці ско­ри­ста­ю­ться на­го­дою за­ро­би­ти. Біль­ше ча­су про­водь­те з ді­тьми. Во­ни хо­ті­ти­муть ува­ги та лю­бо­ві.

ВОДОЛІЙ (21.01–20.02) Про­ки­дай­те­ся ра­ні­ше, ніж за­зви­чай. Це ма­гі­чний ти­ждень. Те, що за­ду­ма­є­те і на­мрі­є­те, лег­ко вті­ли­те у жи­т­тя. Пе­ре­мож­цем ста­не той, хто ми­сли­ти­ме ра­ціо­наль­но, а не ке­ру­ва­ти­ме­ться емо­ці­я­ми. Отри­ма­є­те спад­щи­ну чи не­о­чі­ку­ва­ну пре­мію. На­ко­пи­чуй­те гро­ші.

РИБИ (21.02–20.03) Ти­ждень вда­лий, аби за­вер­шу­ва­ти все роз­по­ча­те. Не на­ма­гай­те­ся ко­мусь спо­до­ба­ти­ся. За­ли­шай­те­ся со­бою. Зу­стрі­не­те лю­ди­ну, яка ко­ха­ти­ме й ці­ну­ва­ти­ме. Це но­вий етап роз­ви­тку кар’єри. Будь-які змі­ни на ро­бо­ті пі­дуть на ко­ристь. До­сить ви­тра­ча­ти гро­ші на ін­ших. По­ра­дуй­те се­бе по­да­рун­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.