Жи­віт при апен­ди­ци­ті стає твер­дий, як ка­мінь

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— У донь­ки так при­хо­пи­ло жи­віт, що скру­ти­ла­ся на під­ло­зі ка­ла­чи­ком на пра­во­му бо­ці. На бо­лі в жи­во­ті й ра­ні­ше скар­жи­ла­ся, але во­ни про­хо­ди­ли пі­сля чаю зі зві­ро­бо­єм. Ду­ма­ла, що з’їла щось не­сві­же і це прой­де, — роз­по­від­ає він­ни­чан­ка Сві­тла­на КОВАЛЬЧУК, 36 ро­ків. Має 6-рі­чну до­чку. — В лі­кар­ні ска­за­ли, що в Кі­ри бу­ло за­па­ле­н­ня апен­ди­кса.

Дів­чи­ні зро­би­ли опе­ра­цію. Її ви­ко­на­ли ла­па­ро­ско­пі­чно. В че­рев­ній стін­ці зро­би­ли про­ко­ли, роз­мі­ром 1 см. Че­рез них вве­ли ві­део­обла­дна­н­ня і ме­ди­чні ін­стру­мен­ти. За­па­ле­ний апен­дикс ви­да­ли­ли. Зав­дя­ки цьо­му спосо­бу слі­ди на шкі­рі ледь по­мі­тні й не ви­ни­ка­ють спай­ки. Па­ці­єн­тку ви­пи­са­ли до­до­му за день пі­сля опе­ра­ції.

— До­ки ба­тьки гра­ю­ться з лі­ку­ва­н­ням, стан ди­ти­ни по­гір­шу­є­ться. Ро­блять клі­зму, при­кла­да­ють до жи­во­та те­плу гріл- ку і да­ють зне­бо­лю­валь­не чи ан­ти­біо­тик. Ко­ли во­ни зво­лі­ка­ють, в апен­ди­ксі зби­ра­є­ться гній, — го­во­рить 53-рі­чний Оле­ксандр Яку­ба, сто­ли­чний хі­рург. — Ді­ти не мо­жуть то­чно вка­за­ти, де бо­лить, то­му про­сто по­ка­зу­ють на пуп.

Ба­тьків має на­сто­ро­жи­ти, ко­ли ма­ле­ча від­мов­ля­є­ться від їжі, дов­го спить, мля­ва чи не­спо­кій­на. Під­ви­щу­є­ться тем­пе­ра­ту­ра. У стар­ших ді­тей і до­ро­слих при апен­ди­ци­ті бо­лить жи­віт із пра­вої сто­ро­ни. У 3–4-рі­чних ма­лю­ків ви­ни­кає ба­га­то­ра­зо­ва блю- во­та, зду­т­тя жи­во­та і про­нос. Їх по­трі­бно по­ка­за­ти ди­тя­чо­му хі­рур­го­ві в пер­шу до­бу. Він має зро­би­ти уль­тра­зву­ко­ве до­слі­дже­н­ня ор­га­нів че­рев­ної по­ро­жни­ни й ана­ліз се­чі та кро­ві на ви­яв­ле­н­ня за­па­ле­н­ня.

— Жи­віт при апен­ди­ци­ті стає твер­дий, як ка­мінь. Йо­го важ­ко гли­бо­ко про­ма­ца­ти.

Ко­ли за­па­ле­ний від­ро­сток ло­па­є­ться, кал і гній по­тра­пля­ють у че­рев­ну по­ро­жни­ну, ви­ни­кає смер­тель­но не­без­пе­чне за­па­ле­н­ня — пе­ри­то­ніт.

— Ча­сто апен­ди­цит плу­та­ють із ци­сти­том. Ко­ли ста­є­ться та­зо­ва фор­ма за­па­ле­н­ня апен­ди­кса, ди­ти­на по­чи­нає мо­чи­ти­ся з силь­ним бо­лем. Щоб то­чні­ше вста­но­ви­ти ді­а­гноз, ро­блять паль­це­ве до­слі­дже­н­ня пря­мої ки­шки.

До при­їзду ”швид­кої” мо­жна ви­пи­ти та­бле­тки но-шпи для зня­т­тя спа­зму. Не вар­то при­йма­ти ан­ти­біо­ти­ки й пи­ти во­ду. Во­на на­шко­дить, якщо до­ве­де­ться да­ва­ти хво­ро­му нар­коз.

У три–чо­ти­ри­рі­чних ма­лю­ків ви­ни­кає ба­га­то­ра­зо­ва блю­во­та

За­па­ле­н­ня апен­ди­ксу лі­ку­ють тіль­ки опе­ра­ці­єю. Її ро­блять ла­па­ро­ско­пі­чно — че­рез про­ко­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.