Три­ва­лість жи­т­тя укра­їн­ців на 10—15 ро­ків мен­ша, ніж у жи­те­лів Єв­ро­пи

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ган­на МІТІЧЕВА

— При­чин кіль­ка, — го­во­рить 62-рі­чний Оле­ксандр Гла­дун, за­ві­ду­вач від­ді­лу де­мо­гра­фі­чно­го мо­де­лю­ва­н­ня та про­гно­зу­ва­н­ня Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії й со­ці­аль­них до­слі­джень. — По-пер­ше, в Укра­ї­ні біль­ша ча­сти­на на­се­ле­н­ня стар­шої ві­ко­вої ка­те­го­рії. Ці лю­ди вже втра­ти­ли ре­про­ду­ктив­ну фун­кцію. Три­ва­лість жи­т­тя укра­їн­ців на 10— 15 ро­ків мен­ша, ніж у жи­те­лів Єв­ро­пи. Бо на­ші лю­ди не ве­дуть здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя, за­йма­ю­ться са­мо­лі­ку­ва­н­ням і не лю­блять спорт. По-дру­ге, ба­га­то мо­ло­ді ви­їха­ло за кор­дон. Че­рез це змен­ши­ла­ся ін­тен­сив­ність на­ро­джу­ва­но­сті. А в мо­ло­дих сім’ях, які за­ли­ши­ли­ся в Укра­ї­ні, у се­ре­дньо­му по дві ди­ти­ни. Лю­ди не мо­жуть утри­му­ва­ти біль­ше че­рез низь­кі за­ро­бі­тки та ви­со­кі ці­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.