Бю­джет на обо­ро­ну має бу­ти в по­ло­ви­ну біль­ший

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА -

Стра­те­гія миру та без­пе­ки, над якою пра­цює ко­ман­да Юлії Тимошенко, пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня ЗСУ і прі­о­ри­те­тних роз­ро­бок у га­лу­зі озбро­є­н­ня. Во­но має ста­но­ви­ти не 2% ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту, що є не­при­пу­сти­мим для во­ю­ю­чої кра­ї­ни, а що­най­мен­ше 3% ВВП, го­во­рить лі­дер ”Ба­тьків­щи­ни” Юлія Тимошенко. — Усі кра­ї­ни — чле­ни НАТО що­рі­чно на си­сте­му без­пе­ки й обо­ро­ни ви­тра­ча­ють май­же триль­йон до­ла­рів, кра­ї­на-агре­сор РФ — 66 мі­льяр­дів до­ла­рів, а Укра­ї­на — тро­хи біль­ше 2 мі­льяр­дів до­ла­рів. Тож ми не мо­же­мо по­чу­ва­ти­ся в без­пе­ці, ко­ли наш вій­сько­вий бю­джет у 30 ра­зів мен­ший за бю­джет кра­ї­ни-агре­со­ра, — ка­же Юлія Тимошенко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.