ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ОТРИМАЛА ТОМОС

ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ОТРИМАЛА ТОМОС

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Сер­гій ДЕМЧУК Ан­ге­лі­на КОВАНДА

6 сі­чня в ту­ре­цько­му Стам­бу­лі від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія пе­ре­да­чі то­мо­су ми­тро­по­ли­ту Ки­їв­сько­му і всі­єї України Епі­фа­нію. Cвя­тко­ва лі­тур­гія про­йшла у хра­мі свя­то­го Ге­ор­гія. Пе­ред вру­че­н­ням Все­лен­ський па­трі­арх за­чи­тав до­ку­мент.

Офі­цій­ну де­ле­га­цію очо­лив пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. Був із ро­ди­ною і охо­ро­ною. При­бу­ли спі­кер

По­чи­на­є­ться но­ва сто­рін­ка в істо­рії України

Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Па­ру­бій, мі­ні­стри куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук, обо­ро­ни Сте­пан Пол­то­рак, ві­це-прем’єр Ген­на­дій Зуб­ко, екс-пре­зи­дент Ві­ктор Ющен­ко.

На­дзви­чай­них за­хо­дів без­пе­ки не бу­ло. Бі­ля вхо­ду в храм чер­гу­ва­ла по­лі­ція. Близь­ко дев’ятої ран­ку па­трі­арх Вар­фо­ло­мій та ми­тро­по­лит Епі­фа­ній роз­по­ча­ли спіль­ну слу­жбу.

— Сьо­го­дні по­чи­на­є­ться но­ва сто­рін­ка в істо­рії України. Офі­цій­но та ка­но­ні­чно ви ста­є­те 15-ю цер­квою в бла­го­сло­вен­но­му хо­рі ав­то­ке­фаль­них цер­ков, — ка­же Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій, 78 ро­ків.

— Як пі­сля тем­ря­ви ні­чної зно­ву схо­дить сон­це, так і ни­ні дав­ня не­спра­ве­дли­вість зав­дя­ки му­дро­сті Ва­шої Все­свя­то­сті та Свя­щен­но­го си­но­ду ма­те­рі-цер­кви усу­ну­та. Спра­ве­дли­вість від­нов­ле­на, — го­во­рить Епі­фа­ній, 39 ро­ків.

Томос за­чи­та­ли гре­цькою мо­вою, по­тім Все­лен­ський па­трі­арх пе­ре­дав йо­го Епі­фа­нію ра­зом із же­злом ми­тро­по­ли­та. Вся укра­їн­ська де­ле­га­ція за­спі­ва­ла ко­ляд­ку ”Но­ва ра­дість ста­ла”.

Пі­зні­ше Пе­тро По­ро­шен­ко на­го­ро­див Вар­фо­ло­мія ор­де­ном ”За за­слу­ги” І сту­пе­ня. Все­лен­ський па­трі­арх вру­чив пре­зи­ден­ту пам’ятну ме­даль.

Уве­че­рі томос до­ста­ви­ли до Ки­є­ва. 7 сі­чня вран­ці йо­го роз­гор­ну­ли в со­бо­рі свя­тої Со­фії на рі­здвя­ній слу­жбі ми­тро­по­ли­та Епі­фа­нія. До вхо­ду в храм ви­ши­ку­ва­ла­ся кіль­ка­ти­ся­чна чер­га.

Помісна церква не мо­же ма­ти жо­дної при­су­тно­сті за ме­жа­ми України

”У ме­жах кор­до­нів Укра­їн­ської дер­жа­ви до но­вої цер­кви вхо­дять всі. На­віть тих ві­рян, які від­но­сять се­бе до Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, Кон­стан­ти­но­поль вва­жає вір­ни­ми ПЦУ, — на­пи­сав ре­лі­гі­є­зна­вець 44-рі­чний Ки­ри­ло ГОВОРУН для ви­да­н­ня ”Лі­вий бе­рег”.

— У ста­ту­ті чі­тко про­пи­са­но, що Помісна церква не мо­же ма­ти жо­дної при­су­тно­сті за ме­жа­ми України. Це зво­ро­тна сто­ро­на по­мі­сно­сті. Чим більш церква на­ціо­наль­но-орі­єн­то­ва­на, тим більш во­на роз­ви­ває свої за­кор­дон­ні стру­кту­ри, як-от Ру­мун­ська. І чим менш во­на на­ціо­наль­но­о­рі­єн­то­ва­на й по-справ­жньо­му помісна, тим мен­ше за­кор­дон­них стру­ктур у неї мо­же бу­ти.

Томос і ста­тут ухва­ли­ли одним па­ке­том. Во­ни за­ли­ша­ю­ться пов’яза­ни­ми один з одним. На­ра­зі во­ни між со­бою узго­дже­ні, але но­во­ство­ре­на церква має пра­во змі­ню­ва­ти свій ста­тут на По­мі­сно­му со­бо­рі. Та­кі змі­ни не по­вин­ні ви­хо­ди­ти за окре­сле­ні рам­ки.

Пе­ре­дба­че­но ство­ре­н­ня спіль­ної ко­мі­сії з пред­став­ни­ків Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту і ПЦУ, яка роз­гля­да­ти­ме пи­та­н­ня ста­ту­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Ко­мі­сія має бу­ти ство­ре­на най­ближ­чим ча­сом — як одна з най­пер­ших адмі­ні­стра- тив­них стру­ктур но­вої цер­кви. Во­на має розв’язу­ва­ти пи­та­н­ня, не пе­ред­ба­че­ні ста­ту­том”.

”Ви­зна­н­ня від ін­ших цер­ков сві­ту має бу­ти швид­ким, бо пе­ред­ба­ча­є­ться обов’язок ПЦУ бра­ти участь у між­пра­во­слав­них на­ра­дах та ін­ших за­хо­дах. Дов­го не ви­зна­ва­ти не ви­йде, — за­зна­чив у ”Фейс­бу­ку” ре­лі­гі­є­зна­вець 44-рі­чний Юрій Чор­но­мо­рець.

— Є осно­ва для роз­ви­тку укра­їн­сько­го пра­во­слав’я. Як ми всі на­пов­ни­мо ці фор­ми змі­стом — за­ле­жить від нас. Ма­є­мо зро­би­ти біль­ше, ніж Пе­тро Мо­ги­ла (ми­тро­по­лит Ки­їв­ський, Га­ли­цький і всі­єї Ру­сі 1633–1647 ро­ків. Про­вів ре­фор­му пра­во­слав­ної цер­кви та осві­ти в Укра­ї­ні. — ГПУ), бо він мав мен­ше мо­жли­во­стей, але зро­бив ба­га­то. Мо­же­мо зро­би­ти, щоб укра­їн­ське пра­во­слав’я ста­ло цен­тром роз­ви­тку всьо­го пра­во­слав­но­го сві­ту. А це ви­ве­де і наш по­лі­ти­чний Ки­їв у ста­тус ре­гіо­наль­но­го лі­де­ра”.

Лю­ди роз­гля­да­ють томос про ав­то­ке­фа­лію По­мі­сної цер­кви України в Тра­пе­зно­му хра­мі Со­фії Ки­їв­ської. 7 сі­чня, Ки­їв

На Рі­здво в Тра­пе­зно­му хра­мі Со­фії Ки­їв­ської роз­гор­ну­ли томос про ав­то­ке­фа­лію Пра­во­слав­ної цер­кви України. Вхід від­кри­ли одра­зу пі­сля за­вер­ше­н­ня Рі­здвя­ної лі­тур­гії, яку про­вів ми­тро­по­лит Ки­їв­ський Епі­фа­ній за уча­стю ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви. Кіль­ка ти­сяч ві­рян утво­ри­ли чер­гу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.