П’яти­кла­сник Бо­г­дан Ли­тов­чен­ко по­ві­сив­ся на дру­гий день ро­ку

П’ЯТИ­КЛА­СНИК БО­Г­ДАН ЛИ­ТОВ­ЧЕН­КО ПО­ВІ­СИВ­СЯ НА ДРУ­ГИЙ ДЕНЬ РО­КУ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на БОВА

— Мы в шо­ке. Не по­ни­ма­ем, что слу­чи­лось. В три ча­са дня ви­де­ли Бо­г­да­на с ре­бя­та­ми на гор­ке. А че­рез час на­шли в пе­тле, — 41-рі­чна Га­ли­на із се­ла Оле­ксан­дрів­ське Ке­ги­чів­сько­го ра­йо­ну Хар­ків­ської обла­сті роз­по­від­ає за одно­сель­ця 10-рі­чно­го Бо­г­да­на ЛИТОВЧЕНКА. 2 сі­чня по­ві­сив­ся в хлі­ві за ха­тою.

Ті­ло Бо­г­да­на зна­йшла йо­го ма­ти. За­пи­ски не за­ли­шив. Нав­чав­ся у п’ято­му кла­сі шко­ли су­сі­дньо­го се­ли­ща Сло­бо­жан­ське. Йо­го ба­тько 41-рі­чний Оле­ксандр їздить на за­ро­бі­тки в Поль­щу, ма­ма 43-рі­чна На­та­лія — до­мо­го­спо­дар­ка. Ви­хо­ву­ють ще 17-рі­чно­го Ру­сла­на, 13-рі­чну Яну, 9-рі­чну Сві­тла­ну та Ві­ру, 6 ро­ків.

— Бо­г­дан ра­ні­ше нав­чав­ся у спе­цін­тер­на­ті для ді­тей із за­трим­кою роз­ви­тку, — роз­по­від­ає Ві­кто­рія Лу­цен­ко, ди­ре­ктор Сло­бо­жан­ської шко­ли. — Ма­ма так ви­рі­ши­ла, бо там вчив­ся стар­ший син. До на­шої шко­ли при­йшов то­рік у п’ятий клас. Був за­мкну­тий, не­го­вір­кий. У на­вчан­ні зі­рок не ха­пав. Хо­тів на­зад до ін­тер­на­ту, бо там мо­жна сха­ля­ви­ти. А ми ви­ма­га­ли ди­сци­плі­ни. Обі­цяв, що уро­ки не про­гу­лю­ва­ти­ме. Обі­цян­ку ви­ко­нав. За­хо­плю­вав­ся ін­фор­ма­ти­кою. На­віть ко­ли ті­кав з уро­ків — це за­ня­т­тя ні­ко­ли не про­пу­скав. Ча­сто си­дів у ін­тер­не­ті. Ба­тьки на Ми­ко­лая по­да­ру­ва­ли но­во­го смар­тфо­на — то він йо­го з рук не ви­пу­скав.

І ма­ма, і та­то до ди­ти­ни гар­но ста­ви­ли­ся. У ро­ди­ні кон­флі­ктів не бу­ло. З одно­лі­тка­ми та­кож, і стар­ші не обра­жа­ли. Остан­ні три дні на­вча­н­ня ми­ну­ло­го ро­ку Бо­г­дан­ка в шко­лі не бу­ло. Ма­ти по­дзво­ни­ла, ска­за­ла, що всі по­хво­рі­ли, з тем­пе­ра­ту­рою. Ми пе­ре­да­ли йо­му но­во­рі­чно­го по­да­рун­ка. Біль­ше не ба­чи­ли. — То­го дня ми про­во­ди­ли по се­лу рейд. Я ба­чи­ла йо­го на гір­ці, — ка­же со­ці­аль­ний пра­ців­ник Ка­те­ри­на Ва­си­лів­на. — Гу­ляв із се­стра­ми й ін­ши­ми ді­тьми. Біг че­рез до­ро­гу, пропу­стив на­шу ма­ши­ну. Ве­се­лий був, роз­о­во­що­кий від мо­ро­зу.

До ро­ди­ни Ли­тов­чен­ків ні­ко­ли не ма­ли пре­тен­зій ні со­ці­аль­на слу­жба, ні шко­ла чи лі­кар­ня.

— Се­мья очень по­ря­до­чная. Де­тки оде­ты, обу­ты, на­корм­ле­ны. Дом хо­ро­ший, не­дав­но ме­бель по­ме­ня­ли, — го­во­рить 65-рі­чний Ми­ко­ла Ро­ма­сько, го­ло­ва Сло­бо­жан­ської сіль­ської ра­ди, ку­ди вхо­дить Оле­ксан­дрів­ка. — В се­лі лю­ди ка­жуть, що за­хо­пив­ся яко­юсь комп’ютер­ною грою. Ін­ших по­яснень не­має.

По­хо­ва­ли Бо­г­да­на Литовченка 4 сі­чня на сіль­сько­му цвин­та­рі. Об­ста­ви­ни йо­го смер­ті з’ясо­ву­ють по­лі­цей­ські.

Не ви­пу­скав із рук но­во­го смар­тфо­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.