По­до­рож­ча­ють ово­чі бор­що­во­го на­бо­ру

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - М. Д.

— Ці­но­ві стриб­ки та про­ду­кто­ві кри­зи в Укра­ї­ні тра­пля­ю­ться зав­дя­ки де­кіль­ком фа­кто­рам, — ка­же фі­нан­со­вий екс­перт 43-рі­чний Оле­ксій КУЩ.

— По-пер­ше, ма­є­мо не­до­ста­тню кіль­кість схо­вищ для збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни. Зна­ме­ни­та кри­за з гре­чкою за ча­сів прем’єр­ства Аза­ро­ва ви­ни­кла са­ме че­рез це. За остан­ні ро­ки збіль­ши­ла­ся кіль­кість ово­че­схо­вищ. Але цьо­го не до­ста­тньо, щоб не бу­ло різ­ко­го ко­ли­ва­н­ня цін.

Дру­гий фа­ктор — се­зон­ний. В Укра­ї­ні не зав­жди об­ґрун­то­ва­ний. Ко­ли ці­на про­тя­гом се­зо­ну зро­стає на 20–30 від­со­тків — це нор­маль­но. Якщо це від­бу­ва­є­ться ра­пто­во, ви­ни­кає пи­та­н­ня. У пер­шу чер­гу до Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту, який по­ви­нен сте­жи­ти за різ­ки­ми стриб­ка­ми цін.

Укра­ї­на за­раз у су­пе­ре­чли­вій си­ту­а­ції. Ми що­си­ли на­ма­га­є­мо­ся вли­ти­ся у єв­ро­пей­ський еко­но­мі­чний про­стір. Але при цьо­му за­ли­ша­є­мо­ся ти­по­вою кра­ї­ною тре­тьо- го сві­ту з то­чки зо­ру вар­то­сті то­ва­рів і роз­мі­ру зар­плат. Ці­ни від­ста­ють від єв­ро­пей­ських че­рез низь­кий рі­вень до­хо­дів на­се­ле­н­ня. Якщо остан­ні зро­ста­ють, ви­ро­бни­ки та про­дав­ці мит­тє­во під­ні­ма­ють вар­тість.

Най­гір­ше рі­ше­н­ня — від­нов­ле­н­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін. Цьо­го не мо­жна ро­би­ти в умо­вах ко­ру­пції. Іна­кше збіль- ши­ться кіль­кість ха­ба­рів, ці­ни ще біль­ше зро­стуть. Дер­жа­ва по­вин­на спри­я­ти не ви­ро­бни­цтву си­ро­ви­ни, а її пе­ре­роб­ці, збе­рі­ган­ню і транс­пор­ту­ван­ню. Па­ра­лель­но за­пу­ска­ти ін­стру­мен­ти “ба­то­га” у ви­гля­ді Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту. До­ки він не по­чне ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти, ма­ти­ме­мо кри­зи гре­чки, па­ли­ва, ци­бу­лі. Адже ри­нок по­стій­но шу­ка­ти­ме слаб­кі мі­сця і утво­рю­ва­ти­ме “ці­но­ві буль­ба­шки”.

— У 2019-му до­рож­ча­ти­муть ово­чі бор­що­во­го на­бо­ру. За­раз се­зон у роз­па­лі. Але вже від­чу­ва­є­мо де­фі­цит ві­тчи­зня­них ово­чів. Це пов’яза­но з мен­шим уро­жа­єм, ніж очі- ку­ва­ли, — го­во­рить екс­перт пло­до­о­во­че­во­го рин­ку 39-рі­чна Те­тя­на ГЕТЬМАН.

— Крім то­го, в су­сі­дніх кра­ї­нах та­кож не­ста­ча ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру. То­му ку­пу­ва­ти з-за кор­до­ну до­ве­де­ться за ви­со­кою ці­ною. Та­кож на вар­тість про­ду­ктів впли­ває курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти.

Ста­біль­ною бу­де вар­тість яблук. Ма­є­мо гар­ний уро­жай. По­чи­на­ю­чи з ве­ре­сня, во­ни на­віть по­де­шев­ша­ли. За­па­сів ви­ста­чить, щоб вар­тість сут­тє­во не зро­ста­ла.

На­сам­пе­ред на під­ви­щен­ні цін на ово­чі та фру­кти за­ро­бля­ють укра­їн­ські фер­ме­ри. Це до­зво­ляє їм роз­ши­рю­ва­ти ви­ро­бни­цтво, роз­ви­ва­ти­ся. За­га­лом опти­маль­на си­ту­а­ція, ко­ли ці­на за­до­воль­няє як спо­жи­ва­ча, так і ви­ро­бни­ка. Во­дно­час дер­жа­ва не по­вин­на втру­ча­ти­ся у цей про­цес.

До­ки Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет не по­чне ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти, ма­ти­ме­мо кри­зи гре­чки, па­ли­ва, ци­бу­лі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.