КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

6 сі­чня на вул. П’ятни­цькій у Мо­скві кіль­ка ялин при­кра­си­ли си­ньо-жов­ти­ми ко­ра­бли­ка­ми на під­трим­ку за­хо­пле­них укра­їн­ських мо­ря­ків. На ігра­шках бу­ли на­пи­си: ”Ні вій­ні з Укра­ї­ною” і ”Сво­бо­ду укра­їн­ським мо­ря­кам”. Про це по­ві­до­ми­ла ро­сій­ська акти­віс­тка Ві­ра Лав­ре­ши­на.

По­што­вa мaр­кa із зо­брaже­н­ням мо­сту на опо­рах у се­лі Пле­бaнів­кa нa Тер­но­піль­щи­ні уві­йшлa до пе­ре­лі­ку нaй­крaщих ма­рок Єв­ро­пи, за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су ”2018 Єв­ро­па”.

З лю­то­го 2019 ро­ку укра­їн­ці змо­жуть ку­пу­ва­ти та про­да­ва­ти іно­зем­ну ва­лю­ту в по­што­вих від­ді­ле­н­нях. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба На­ціо­наль­но­го бан­ку України.

”Томос” обра­ли сло­вом 2018 ро­ку, за вер­сі­єю слов­ни­ка су­ча­сної укра­їн­ської мо­ви та слен­гу ”Ми­сло­во”. На зва­н­ня ”Сло­во ро­ку” пре­тен­ду­ва­ла та­кож на­зва ав­ті­вок на єв­ро­но­ме­рах ”єв­ро­бля­хи”, тер­мін ”во­єн­ний стан” та на­зва отруй­ної ре­чо­ви­ни ”Но­ва­чок”.

З 1 сі­чня 2019 ро­ку на­брав чин­но­сті за­кон України, який по­си­лює по­ка­ра­н­ня за зни­ще­н­ня лі­сів. Із гро­ма­дян мо­жуть стя­гну­ти штраф від 15 до 30 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів, а з по­са­до­вих осіб — від 75 до 150. Не­о­по­да­тко­ву­ва­ний мі­ні­мум ста­но­вить 17 грн.

Вар­тість про­їзду в ме­тро­по­лі­те­ні Хар­ко­ва пла­ну­ють під­ви­щи­ти з 5 до 8 грн. Са­ме та­кою є со­бі­вар­тість пе­ре­ве­зе­н­ня одно­го па­са­жи­ра, по­ві­дом­ля­ють у ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві ”Хар­ків­ський ме­тро­по­лі­тен”.

Укра­їн­ською, гре­цькою, ста­ро­слов’ян­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми від­сьо­го­дні пра­ви­ти­муть слу­жбу в Ан­дрі­їв­ській цер­кві, яку Укра­ї­на пе­ре­да­ла в ко­ри­сту­ва­н­ня Кон­стан­ти­но­поль­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Слу­жба вклю­ча­ти­ме еле­мен­ти гре­цької тра­ди­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.