У Чор­не мо­ре за­йшов аме­ри­кан­ський вій­сько­вий ко­ра­бель

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ана­ста­сія КАЛАТУР

7 сі­чня до чор­но­мор­сько­го пор­ту Кон­стан­ца в Ру­му­нії при­був де­сан­тний екс­пе­ди­цій­ний ко­ра­бель ”Форт Мак­ген­рі” аме­ри­кан­сько­го вій­сько­во-мор­сько­го фло­ту.

Це пер­ший ”аме­ри­ка­нець”, що уві­йшов до аква­то­рії Чор­но­го мо­ря пі­сля за­хо­пле­н­ня РФ укра­їн­ських ко­ра­блів.

— Кремль не за­ці­кав­ле­ний у при­су­тно­сті цьо­го ко­ра­бля. А США шу­ка­ють при­від, щоб озна­чи­ти свою по­стій­ну при­су­тність в аква­то­рії, де Ро­сія до­сі вва­жа­ла се­бе го­спо­да­рем, — ка­же вій­сько­вий екс­перт Олег Жда­нов, 52 ро­ки.

— Ко­ли ді­ють ве­ли­кі грав­ці, ми мо­же­мо або спо­сте­рі­га­ти, або на­ма­га­ти­ся ви­гра­ти яко­мо­га біль­ше пе­ре­ваг для на­шої кра­ї­ни. Нам ви­гі­дна при­су­тність США — це за­по­ру­ка без­пе­ки, на­шо­го су­дно­плав­ства, га­ран­тія під­трим­ки. Ми зайня­ли по­зи­цію спо­сте­рі­га­ти.

У Пен­та­го­ні за­яви­ли — ві­зит пла­но­вий. ”Форт Мак­ген­рі” пе­ре­бу­ва­ти­ме в Кон­стан­ці до 10 сі­чня. По­тім з ру­мун­ським фре­га­том ”Ко­роль Фер­ди­нанд” про­ве­дуть спіль­ні на­вча­н­ня.

Су­дно із дер­жа­ви-чле­на НАТО вже за­хо­ди­ло в Чор­не мо­ре. 19 гру­дня бри­тан­ський роз­ві­ду­валь­ний ко­ра­бель ”Ешо” при­швар­ту­вав­ся в Оде­сі, аби під­три­ма­ти Укра­ї­ну під час Азов­ської кри­зи з 25 ли­сто­па­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.