Са­до­вий пе­ре­їжджає до Ки­є­ва

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Та­рас СЕВЧУК

Львів­ський мі­ський го­ло­ва, лі­дер ”Са­мо­по­мо­чі” 50-рі­чний Ан­дрій СА­ДО­ВИЙ пе­ре­їжджає з ро­ди­ною до Ки­є­ва. Це пла­ну­ва­ли зро­би­ти 8 сі­чня.

Жи­ти Са­до­ві зби­ра­ю­ться у го­те­лі ”На­ціо­наль­ний”, де ме­шка­ють біль­шість на­ро­дних де­пу­та­тів від ”Са­мо­по­мо­чі”. Ді­тей пе­ре­ве­дуть до ки­їв­ської шко­ли.

— За­мість ме­не у Льво­ві ро­бо­ту мі­сько­го го­ло­ви ви­ко­ну­ва­ти­муть за­сту­пни­ки, — ка­же мер.

Ан­дрія Са­до­во­го ви­су­ну­ли кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти на з’їзді пар­тії ”Са­мо­по­міч” 3 сі­чня. То­го ж дня по­дав до­ку­мен­ти на ре­є­стра­цію до Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії.

Мер Льво­ва з дру­жи­ною, ми­сте­цтво­знав­цем Ка­те­ри­ною Кіт-Са­до­вою ви­хо­ву­ють п’ятьох си­нів — Іва­на-Пав­ла, Та­дея-Лу­ку, Ми­хай­ла, Йо­си­па й Ан­то­нія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.