Томос до­дасть По­ро­шен­ку ба­лів

ПОВЕРНУТИ СТАРУ ЦІНУ ЗА ДОЛАР І ЗНИЗИТИ ТАРИФИ НЕМОЖЛИВО

Gazeta po-ukrainsky - - ПОЛІТИКА - Ана­ста­сія ПРОКАЄВА

— Кремль вва­жає Ро­сій­ську пра­во­слав­ну цер­кву одним з клю­чо­вих ін­стру­мен­тів утри­ма­н­ня України в ор­бі­ті ”рус­ско­го ми­ра”. Ство­ре­н­ня не­за­ле­жної укра­їн­ської цер­кви сер­йо­зно обме­жує Мо­скву, — ка­же пре­зи­дент 53-рі­чний Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО у ту­ре­цько­му Стам­бу­лі 6 сі­чня.

У хра­мі Свя­то­го Ге­ор­гія об 11:11 ми­тро­по­ли­ту Епі­фа­нію Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій вру­чив томос про ав­то­ке­фа­лію Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви.

— Пі­сля отри­ма­н­ня то­мо­су еле­кто­рат Пе­тра По­ро­шен­ка тро­хи роз­ши­ри­ться. Церква ста­не клю­чо­вою у йо­го пре­зи­дент­ській кам­па­нії, — ка­же по­лі­то­лог Ва- дим КАРАСЬОВ, 62 ро­ки. — Однак за всі про­бле­ми з ав­то­ке­фа­лі­єю кри­ти­ку­ва­ти­муть са­ме пре­зи­ден­та.

Крім на­ціо­наль­них і ре­лі­гій­них, за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня еко­но­мі­чні. А та­кож — со­ці­аль­но­го са­мо­по­чу­т­тя, ві­дір­ва­но­сті вла­ди від су­спіль­ства. У ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на, крім ду­хов­но­го, зав­жди є по­бу­то­ве жи­т­тя, бю­джет до­мо­го­спо­дар­ства. Але пре­зи­дент уни­кає цьо­го. — Ви­бор­ці, які вва­жа­ють се­бе ча­сти­ною Пра­во­слав­ної укра­їн­ської цер­кви, оці­нять дії По­ро­шен­ка, — го­во­рить по­лі­то­лог Ві­ктор ТАРАН, 41 рік.

— У пер­шо­му ту­рі го­ло­су­ва­ти­муть за ін­ших кан­ди­да­тів. А в дру­го­му — зга­да­ють про Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча. Отри­ма­н­ня то­мо­су вже впли­ну­ло на ви­бор­чу кам­па­нію. По­ро­шен­ко зміг влу­чи­ти у ті ці­льо­ві гру­пи, до яких дов­го не міг ді­ста­ти­ся.

Не спри­йма­ють ідеї Укра­їн­ської не­за­ле­жної цер­кви тіль­ки пред­став­ни­ки ”рус­ско­го ми­ра”. Але за По­ро­шен­ка во­ни го­ло­су­ва­ти і не зби­ра­ли­ся.

Су­спіль­ство вто­ми­ло­ся від вій­ни, по­віль­них ре­форм, укра­їн­ці не за­до­во­ле­ні еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю. Це дра­тує лю­дей. Вва­жа­ють, що кра­ї­на йде в не­пра­виль­но­му на­пря­мі. Хо­ча пре­зи­дент не від­по­від­ає за еко­но­мі­ку, ці не­га­ра­зди пов’язу­ють са­ме з ним.

Лю­ди пам’ята­ють, що ко­лись Крим був укра­їн­ським, а долар — по ві­сім. І тя­гну­ться до тих, хто мо­же це по­обі­ця­ти. Го­ло­су­ва­ти­муть за мир будь-якою ці­ною та зни­же­ну ціну на газ. По­при те, що повернути стару ціну за долар і знизити тарифи неможливо. По­трі­бно спи­та­ти се­бе — що я отри­маю пі­сля пе­ре­мо­ги цьо­го по­лі­ти­ка, а що втра­чу? То­ді все ви­гля­да­ти­ме іна­кше.

Су­спіль­ство вто­ми­ло­ся від вій­ни та по­віль­них ре­форм

Пре­зи­дент України Пе­тро По­ро­шен­ко ра­зом із пред­сто­я­те­лем Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Епі­фа­ні­єм вно­сять текст то­мо­су про ав­то­ке­фа­лію укра­їн­ської цер­кви в Со­фій­ський со­бор у Ки­є­ві 7 сі­чня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.