Іта­лію пре­син­гу­ва­ли всі 90 хви­лин

Gazeta po-ukrainsky - - ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ - Юрій СТРИГУН

ТРИ ГОЛОВНІ ПЕ­РЕ­МО­ГИ ВА­ЛЕ­РІЯ ЛО­БА­НОВ­СЬКО­ГО 6 жов­тня 1975 ро­ку. Су­пер­ку­бок УЄФА. ”Ди­на­мо”, Ки­їв — ”Ба­ва­рія”, Мюн­хен, Ні­меч­чи­на — 2:0

Ки­я­ни одра­зу за­во­ло­ді­ли іні­ці­а­ти­вою — 11 уда­рів по во­ро­тах ли­ше в пер­шо­му тай­мі. Нім­ці від­по­ві­ли дво­ма. На 42-й хви­ли­ні Оле­гу Бло­хі­ну вдав­ся швид­кі­сний про­рив, і він про­бив гол­кі­пе­ра нім­ців Майє­ра — 1:0. У дру­го­му тай­мі су­д­дя при­зна­чив штра­фний удар. Бло­хін не­спо­ді­ва­но узяв від­по­від­аль­ність на се­бе. М’яч про­йшов крізь ”стін­ку” й опи­нив­ся у сі­тці. 22 черв­ня 1988 ро­ку. Пів­фі­нал Єв­ро1988. СРСР — Іта­лія — 2:0

Збір­на Ра­дян­сько­го Со­ю­зу ви­йшла на пік сво­їх мо­жли­во­стей. Фі­зи­чна фор­ма до­зво­ля­ла пі­до­пі­чним Ло­ба­нов­сько­го пре­син­гу­ва­ти су­пер­ни­ка всі 90 хви­лин. Іта­лій­ці чи­ни­ли спро­тив з усіх сил, але в дру­го­му тай­мі двічі пропу­сти­ли пі­сля уда­рів Литовченка і Про­та­со­ва. 5 ли­сто­па­да 1997 ро­ку. Матч гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів. ”Бар­се­ло­на”, Іспа­нія — ”Ди­на­мо”, Ки­їв — 0:4

На­пе­ре­до­дні ма­тчу Ва­ле­рій Ло­ба­нов­ський ка­зав грав­цям:

— Ви го­то­ві. Тіль­ки по­вір­те, що не гір­ші за них.

По­єди­нок роз­по­чав­ся з атак го­стей. У пер­шо­му тай­мі три­чі від­зна­чив­ся Ан­дрій Шев­чен­ко, че­твер­тий м’яч за­бив ін­ший ки­їв­ський фор­вард — Сер­гій Ре­бров.

ДВІ ГОЛОВНІ ПОРАЗКИ ВА­ЛЕ­РІЯ ЛО­БА­НОВ­СЬКО­ГО 20 кві­тня 1977 ро­ку. Пов­тор­ний пів­фі­наль­ний матч Куб­ка чем­піо­нів. ”Бо­рус­сія”, Мен­хен­гла­дбах, Ні­меч­чи­на — ”Ди­на­мо”, Ки­їв — 2:0

З пер­ших хви­лин нім­ці від­чу­ли не­впев­не­ність гол­кі­пе­ра Єв­ге­на Ру­да­ко­ва. На 3-й хви­ли­ні він утра­тив м’яч і ле­две не пропу­стив пер­ший гол. На 21-й зно-

Ви го­то­ві. Тіль­ки по­вір­те, що не гір­ші за них

ву за­нер­ву­вав і стри­бнув у но­ги сво­є­му за­хи­сни­ко­ві Ві­кто­ру Ма­тві­єн­ку. Той упав. М’яч від­ско­чив до Сі­мон­се­на. Алан уда­рив, але Ма­тві­єн­ко ви­бив м’яч ру­кою. Бон­хоф із пе­наль­ті не за­ли­шив шан­сів Ру­да­ко­ву — 1:0. Нім­ці ві­ді­гра­ли­ся за су­мою двох ма­тчів, бо у Ки­є­ві по­сту­пи­ли­ся — 0:1.

У дру­го­му тай­мі ки­я­ни при­ти­сли го­спо­да­рів. Шан­си від­зна­чи­ти­ся втра­ти­ли Бу­ряк, Бло­хін. Най­кра­щу на­го­ду змар­ну­вав Бе­ре­жний. Пі­сля па­су від Бло­хі­на Ві­ктор отри­мав м’яч на 11-ме­тро­вій по­зна­чці, обро­бив йо­го, але вда­рив так, що во­ро­тар Кнайб ді­став кін­чи­ка­ми паль­ців.

Роз­пла­та при­йшла на 82-й хви­ли­ні. Су­д­дя при­зна­чив не­о­че­ви­дний штра­фний. ”Ди­на­мів­ці” під­го­ту­ва­ли­ся до пря­мо­го уда­ру, а нім­ці м’яко пе­ре­ки­ну­ли стін­ку. Бон­хоф обвів Ру­да­ко­ва, але на шля­ху м’яча зно­ву став Ма­тві­єн­ко. Цьо­го ра­зу він від­бив пле­чем. Го­спо­да­рі по­ча­ли ви­ма­га­ти пе­наль­ті, ки­я­ни актив­но за­пе­ре­чу­ва­ли. Хтось із нім­ців про­стре­лив із пра­во­го флан­гу, і за­хи­сник Віт­ткамп го­ло­вою за­би­ває у стриб­ку пе­ре­мо­жний м’яч.

15 черв­ня 1986 ро­ку. Матч 1/8 фі­на­лу Куб­ку сві­ту. СРСР — Бель­гія — 3:4

Ра­дян­ський Со­юз по­чав ду­же до­бре. Бє­ла­нов від­крив ра­ху­нок у пер­шо­му тай­мі. Зго­дом Яко­вен­ко влу­чив у штан­гу. Не­спо­ді­ва­но в дру­го­му тай­мі су­пер­ник зрів­няв ра­ху­нок, але Бє­ла­нов пі­сля іде­аль­но­го па­су За­ва­ро­ва про­бив по ді­а­го­на­лі — 2:1. Мо­мен­тів не бу­ло до 77-ї хви­ли­ни, ко­ли Ку­ле­манс за­бив пі­сля па­су-па­ра­шу­ту — 2:2.

Су­д­дя при­зна­чив до­да­тко­вий час. Бель­гія за­би­ла двічі. Єди­не, на що спро­мо­гла­ся ко­ман­да Ло­ба­нов­сько­го, ві­ді­гра­ти один м’яч із пе­наль­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.