КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ -

Укра­їн­ці, які не ма­ють удо­ма лі­чиль­ни­ка, отри­ма­ють пла­тіж­ки за газ із за­ви­ще­ни­ми нор­ма­ми спо­жи­ва­н­ня. Бо обл­га­зи че­рез суд по­вер­ну­ли дію по­ста­но­ви Ка­бмі­ну 1996-го, по­ясни­ли в На­фто­га­зі. Те­пер до­мо­го­спо­дар­ствам на­ра­хо­ву­ва­ти­муть нор­ми: май­же 10, по­над 18 і 23 ку­би на одну осо­бу, за­ле­жно від на­яв­но­сті цен­тра­лі­зо­ва­но­го га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня чи га­зо­вої ко­лон­ки. — Укра­ї­на по­вер­ну­ла­ся на 20 ро­ків на­зад. Нор­ми зро­сли втри­чі. Ра­ні­ше га­зу спо­жи­ва­ли біль­ше, бо не бу­ли по­пу­ляр­ні бой­ле­ри, еле­ктро­чай­ни­ки, мі­кро­хви­льо­ві пе­чі, — ка­же за­сту­пник на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту енер­го­ефе­ктив­но­сті На­фто­га­зу Оле­ксій Ха­ба­тюк. — Сьо­го­дні май­же не­ре­аль­но спа­ли­ти на одній пли­ті 10 “ку­бів” га­зу за мі­сяць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.